Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Od 2016 aplikacje specjalistyczne: sędziowska i prokuratorska

Fotorzepa, Piotr Guzik
Od 2016 r. prosto po studiach można zdawać na aplikacje specjalistyczne: sędziowskš i prokuratorskš.

Absolwent prawa, oprócz aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, ma też oczywiœcie inne możliwoœci. Może np. zdawać na aplikacje specjalistyczne: sędziowskš i prokuratorskš, którš prowadzi Krajowa Szkoła Sšdownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Kandydat na sędziego i prokuratora musi mieć polskie obywatelstwo, nieposzlakowanš opinię, czystš kartotekę karnš, tytuł magistra prawa i stan zdrowia, który pozwala na zostanie aplikantem.

Od 2016 r. nabór będzie bezpoœredni, czyli nie poprzedzi go aplikacja ogólna. Udział w konkursie trzeba wczeœniej opłacić. Kwotę okreœla minister sprawiedliwoœci – w 2015 r. to 875 zł.

Nabór podzielono na dwa etapy: test i pracę pisemnš polegajšcš na rozwišzywaniu kazusów. O kolejnoœci na liœcie kwalifikacyjnej zdecyduje suma punktów z obu etapów.

Nauka potrwa 36 miesięcy. Każdy aplikant dostanie patrona-koordynatora. Na zjazdy do Krakowa przyjedzie raz lub dwa razy na kwartał, resztę praktyk odbędzie w swoim sšdzie.

Aplikanci otrzymujš stypendium, obecnie 3,8 tys. zł. Po trzech latach oraz zaliczeniu sprawdzianów i praktyk czeka go egzamin zawodowy. Aplikant sędziowski zostanie zatrudniony w sšdzie okręgowym. Prezes sšdu wyznaczy mu patrona każdej z praktyk.

Kto najczęœciej dostaje się do krakowskiej szkoły? W 2013 r. najwięcej (254, tj. ponad 15 proc.) było absolwentów wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drugie miejsce zajšł Uniwersytet Œlšski, a trzecie Uniwersytet Warszawski.

Rok póŸniej było podobnie. Absolwenci UJ dominowali nie tylko w zainteresowaniu aplikacjš, ale i pomyœlnymi wynikami konkursu. Z tej uczelni dostało się 57 osób, tj. 28,5 proc. ogółu przyjętych).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL