Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna: studenci chcš się włšczyć w tworzony system

Państwowy system poradnictwa, nad którym trwajš obecnie prace, nie uwzględnia studenckich poradni. Te chcš w nim brać udział i walczš o korzystne dla siebie zmiany. Ostatnio zyskały nowego sojusznika.

Od nowego roku ma ruszyć ogólnopolski system darmowych punktów porad prawnych. W sumie w jego ramach ma powstać 1524 punktów. Obecnie w Sejmie trwajš prace nad rzšdowym projektem ustawy, dzięki któremu będzie to możliwe. Nie znalazły się w nim studenckie poradnie prawne.

– Poradnie sš obecnie finansowane przez wydziały prawa, na których funkcjonujš. Nie muszš więc prowadzić punktów w ramach rzšdowego systemu, by przetrwać – tłumaczy Filip Czernicki, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP). Boli nas jednak – dodaje – że państwo, które przez 20 lat studenci wyręczali w udzielaniu pomocy prawnej najuboższym Polakom, teraz ich pomija.

Jego zdaniem poradnie sš odpowiednio przygotowane do tego, by uczestniczyć w rzšdowym systemie, majš bowiem wieloletnie doœwiadczenie, wypracowane standardy, sš też ubezpieczone od odpowiedzialnoœci cywilnej. I choć od poczštku prac nad projektem FUPP zabiegał o to, by uwzględnić w nim poradnie, na razie tak się nie stało.

Pod koniec maja studenci zyskali jednak potężnego sojusznika – prof. Irenę Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich.

RPO wystšpiła w sprawie poradni do Borysa Budki, ministra sprawiedliwoœci. Projekt jest niekorzystny dla studenckich poradni prawnych – alarmuje w swoim piœmie prof. Lipowicz. Przewiduje on wprawdzie – dodaje – że częœć punktów będš prowadzić organizacje pozarzšdowe, ale studenckie poradnie takiego statusu nie majš, działajš bowiem w ramach wydziałów prawa. Natomiast Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która ma taki status, nie zajmuje się bezpoœrednio udzielaniem porad.

Prof. Lipowicz zwróciła się więc do ministra sprawiedliwoœci, gospodarza tego projektu, o uwzględnienie jej sugestii. Na razie odpowiedzi ministra nie ma.

Obecnie na państwowych i prywatnych wydziałach prawa działa 26 studenckich poradni, w których porad udziela 2026 studentów. Nad jakoœciš ich pracy czuwa zaœ 282 pracowników naukowych oraz profesjonalnych prawników. Pierwsza taka poradnia powstała w 1996 r. na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a rok póŸniej swojš działalnoœć rozpoczęła kolejna na Uniwersytecie Warszawskim. Sukcesywnie dołšczały do nich kolejne.

Podstawowe zasady działania klinik prawa sš takie same. Majš one uczyć studentów stosowania prawa w praktyce, a przy okazji udzielać pomocy osobom, których nie stać na poradę adwokata czy radcy prawnego. Zajęcia w poradniach nie sš obowišzkowe, mogš w nich uczestniczyć studenci III–V roku prawa.

Poradnie podzielone sš na cztery sekcje: cywilnš, administracyjnš, pracy i karnš. Niektóre z nich jednak majš dodatkowe specjalizacje – np. poradnia na UW zajmuje się uchodŸcami, a łódzka poradnia – prawami dziecka.

Od lat studenci najwięcej porad udzielajš z prawa cywilnego i karnego. W sumie w zeszłym roku udzielili ich 11 181. Niezależnie od porad prawnych pomagajš też przygotować pisma procesowe.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL