Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna: RPO upomina się o kliniki prawa

123RF
Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, iż przy tworzeniu systemu bezpłatnej pomocy prawnej nie można pominšć studentów działajšcych w ramach studenckich poradni prawnych czy klinik prawa.
W Sejmie rozpoczęły się prace nad długo wyczekiwanym projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. W ostatnim czasie swoje zastrzeżenia zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich, a dotyczš one potencjalnej możliwoœci pozostawienia poza tworzonym systemem pomocy prawnej sieci studenckich poradni prawnych. W wystšpieniu do nowego ministra sprawiedliwoœci Borysa Budki, RPO podkreœla, iż skala zaangażowania studentów i nauczycieli akademickich, jak też prawników praktyków nie pozwala na jednoznaczne pomięcie tej formy udzielania pomocy prawnej w projekcie. – Dotychczasowa działalnoœć studenckich klinik prawa odegrała ważnš role w budowie œwiadomoœci prawnej społeczeństwa. Rezygnacja z włšczenia klinik do tworzonego systemu pomocy wydaje się nieuzasadniona choćby z uwagi na ogromne doœwiadczenie sieci uniwersyteckich poradni prawnych w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych – pisze Rzecznik. RPO dodaje, iż uniwersyteckie poradnie prawnie niewštpliwie przyczyniajš się do wychowania prawników, uwrażliwiajšc ich na potrzeby społeczne i kształtujšc w nich postawy społecznej odpowiedzialnoœci szczególnie wobec osób najuboższych i nieporadnych. Dlatego w opinii Rzecznika ten potencjał osobowy i organizacyjny powinien zostać wykorzystany.
Problem leży w art. 12 ust. 1 projektowanej ustawy. Zgodnie z tym zapisem powiat ma powierzyć prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarzšdowej prowadzšcej działalnoœć pożytku publicznego. Tymczasem RPO zwraca uwagę, iż studenckie poradnie prawne czy też kliniki prawa funkcjonujš w ramach wydziałów prawa poszczególnych uczelni, a same nie dysponujš żadnš formš organizacyjnoprawnš. Jednoczeœnie RPO wskazuje, iż o powierzenie prowadzenia punktów pomocy prawnej nie może ubiegać się Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ponieważ mimo, że jest organizacjš prowadzšcš działalnoœć pożytku publicznego, to jednak nie zajmuje się bezpoœrednio udzielaniem porad prawnych. W wystšpieniu RPO postuluje wprowadzenie do projektu ustawy zapisów, gwarantujšcych możliwoœć objęcia tworzonym systemem także sieci uniwersyteckich poradni prawnych.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL