Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Nierzetelny kontrahent może się znaleźć na czarnej liście

123RF
Przedsiębiorca, którego dane trafiš do rejestru dłużników, traci wiarygodnoœć w kontaktach handlowych.

Nieregulowanie zobowišzań w terminie wišże się z negatywnymi konsekwencjami nie tylko dla konsumenta – zwiększenie długu o dodatkowe odsetki, koszty monitów, koszty sšdowo-egzekucyjne – ale też dla przedsiębiorcy – długie oczekiwanie na zapłatę (w skrajnych przypadkach wchodzi w grę możliwoœć utraty płynnoœci finansowej) oraz prowadzenie pracochłonnego i kosztownego procesu windykacyjnego.

Trudnoœci w odzyskaniu należnoœci sš dziœ stałym elementem prowadzonej działalnoœci gospodarczej, warto zatem mieć œwiadomoœć, w jakich sytuacjach możemy wpisać dłużnika do biura informacji gospodarczej i jakie korzyœci z tego wynikajš.

Jakie sš zasady

Zasady ujawniania, przechowywania i usuwania informacji gospodarczych dotyczšcych wiarygodnoœci płatniczej sš jednakowe dla wszystkich biur informacji gospodarczej i wynikajš z ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (DzU nr 8, poz. 530).

Należy mieć œwiadomoœć, że nie każde opóŸnienie w spłacie zobowišzania wišże się z możliwoœciš jego ujawnienia w biurze informacji gospodarczej. Aby przekazać informacje o dłużniku, jego zobowišzanie musi przede wszystkim powstać w zwišzku z okreœlonym stosunkiem prawnym, w szczególnoœci chodzi o zobowišzanie wynikajšce z umowy. Ponadto łšczna kwota wymagalnych zobowišzań dłużnika wobec wierzyciela (a więc takich, których termin płatnoœci już minšł) musi wynosić co najmniej 500 zł, a w przypadku dłużnika będšcego konsumentem – 200 zł. Zobowišzania te muszš być wymagalne od co najmniej 60 dni. Zobowišzanie zatem nie musi wynikać z jednego tytułu prawnego, ale może to być kilka zobowišzań, które dłużnik ma w stosunku do danego wierzyciela, a każde z nich jest przeterminowane o 60 dni. Wierzyciel, który chce wpisać swojego dłużnika do rejestru, powinien wysłać do niego wezwanie do zapłaty należnoœci zawierajšce ostrzeżenie o przekazaniu danych do konkretnego biura, z podaniem firmy i adresu jego siedziby. Wierzyciel sam wybiera, z którym biurem podpisze umowę o udostępnianie informacji gospodarczych. Ponieważ obecnie istnieje na rynku kilka biur, które prowadzš odrębne rejestry dłużników, wierzyciel może przekazać dane dłużnika do jednego z nich lub do kilku – według własnego wyboru. Wezwanie powinno być wysłane listem poleconym lub być dostarczone do ršk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, jeżeli zaœ dłużnik nie wskazał takiego adresu, na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalnoœci gospodarczej, a w przypadku konsumenta – na adres jego zamieszkania. Dane mogš zostać ujawnione w rejestrze, gdy upłynšł co najmniej miesišc od wysłania takiego wezwania.

Wystarczy ostrzeżenie

Procedura poprzedzajšca ujawnienie danych w rejestrze jest zdecydowanie uproszczona, jeżeli wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym (np. prawomocnym wyrokiem sšdu lub ugodš zwartš przed sšdem, zaopatrzonymi w klauzulę wykonalnoœci). Wówczas wierzyciel obowišzany jest jedynie do wysłania dłużnikowi pisma zawierajšcego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. Pismo to może być wysłane listem poleconym albo doręczone dłużnikowi do ršk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalnoœci gospodarczej. W przypadku gdy dysponujemy tytułem wykonawczym potwierdzajšcym naszš wierzytelnoœć, do biura informacji gospodarczej możemy wpisać każdš wierzytelnoœć, bez względu na jej wysokoœć. Nie obowišzuje w tym wypadku minimalna wysokoœć wymagalnego zobowišzania.

Jakie korzyœci dla przedsiębiorcy

W rejestrze ujawniane sš informacje, które obejmujš w szczególnoœci imię i nazwisko dłużnika lub firmę dłużnika będšcego osobš prawnš albo jednostkš organizacyjnš nieposiadajšcš osobowoœci prawnej, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, NIP, REGON lub KRS, serię i numer dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych, główny przedmiot wykonywanej działalnoœci gospodarczej, a także szczegóły dotyczšce zobowišzania: kwotę i walutę, tytuł prawny, daty powstania, informację o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia zobowišzania oraz postępowaniach dotyczšcych zobowišzania.

Informacje z BIG sš dla przedsiębiorcy podstawš oceny wiarygodnoœci płatniczej przyszłego kontrahenta i mogš decydować o zawarciu umowy.

Stosownie do art. 24 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć umowę z konsumentem, może odmówić zawarcia umowy lub zawrzeć umowę na warunkach mniej korzystnych, w szczególnoœci przez żšdanie zabezpieczenia przyszłej wierzytelnoœci wynikajšcej z umowy.

Trafiajšc do rejestru, konsument może mieć zatem problem z zawarciem np. umowy kredytu, pożyczki czy też dokonaniem zakupów na raty. Z kolei przedsiębiorca, którego dane trafiš do rejestru, traci wiarygodnoœć w kontaktach handlowych.

Autorka jest radcš prawnym, Brevells Cekiera Grzywacka Oleksiewicz sp. k.

Skšd się biorš długi

Z opublikowanego w kwietniu 2015 r. raportu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA pt. „Portfel statystycznego Polaka – skšd się biorš długi?" wynika, że co czwarty Polak przyznaje, iż zdarza mu się sporadycznie nie uregulować należnoœci w terminie, 18 proc. konsumentom zdarza się to od czasu do czasu, a 4 proc. robi to często. Najczęstszš przyczynš opóŸnień w płatnoœciach sš: niewystraczajšce dochody, przejœciowe problemy finansowe i zapomnienie o danym zobowišzaniu. Aktualnie w bazie dłużników Krajowego Rejestru Długów jest ponad 5 mln niespłaconych zobowišzań konsumentów na łšcznš kwotę 17,5 mld zł. Podane liczby nie oddajš skali problemu, bowiem Krajowy Rejestr Długów BIG SA nie jest jedynym rejestrem, który przechowuje dane dotyczšce niespłaconych zobowišzań. Obecnie na rynku działajš jeszcze trzy biura informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor SA, Rejestr Dłużników ERIF BIG SA oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Ponadto nie każda osoba, która nie płaci swoich zobowišzań w terminie, trafia to rejestru.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL