Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Zwolnienie z kasy fiskalnej: Odzyskanie zagranicznego podatku to nie doradztwo

Fotorzepa, Darek Gorajski
Spółka, która w swojej działalnoœci wykonuje czynnoœci niezbędne do uzyskania przez klientów – osoby fizyczne – zwrotu nadpłaty podatku czy zasiłku z urzędu w innym kraju, nie musi im wystawiać paragonów.

Zgodnie z obowišzujšcym od tego roku § 4 pkt 2 lit. h rozporzšdzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowišzku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujšcych (DzU poz. 1544; dalej: rozporzšdzenie) zwolnienie to nie dotyczy œwiadczenia usług doradztwa podatkowego.

Oznacza to, że podmioty œwiadczšce usługi doradztwa podatkowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzšcych działalnoœci gospodarczej sš zobowišzane ewidencjonować przy zastosowaniu kasy fiskalnej osišgany z tego tytułu obrót, bez względu na wysokoœć osišganych obrotów czy też sposób płatnoœci za te usługi.

Natomiast wštpliwoœci przedsiębiorców dotyczš zakresu czynnoœci, które należy uznać za usługi doradztwa podatkowego. Przepisy rozporzšdzenia oraz ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierajš legalnej definicji tego pojęcia.

Stan faktyczny

Takie właœnie wštpliwoœci miała spółka prowadzšca działalnoœć gospodarczš w zakresie:

- odzyskiwania na rzecz osób fizycznych pracujšcych za granicš zwrotu kwot podatku dochodowego pobranego przez zagranicznych pracodawców oraz

- odzyskiwania od zagranicznych organów zasiłków, w szczególnoœci zasiłków rodzinnych na dzieci.

Za usługi spółka uzyskuje wynagrodzenie kalkulowane na podstawie kwoty odzyskanego podatku (zasiłku).

Wykonujšc swoje usługi, oprócz kompletowania dokumentów i zaœwiadczeń dostarczonych przez klienta w celu złożenia niezbędnych deklaracji potrzebnych do uzyskania decyzji o zwrocie nadpłaty podatku czy zasiłku przez właœciwy zagraniczny urzšd, spółka sporzšdzała za wynagrodzeniem zeznania roczne o dochodach uzyskiwanych przez klientów w Polsce i składanych w polskich urzędach skarbowych. Czynnoœci te wykonywane sš w ramach głównej usługi odzyskania zwrotu podatku (zasiłku) zagranicznego, a realizowane sš wyłšcznie ze względów proceduralnych (prawnych czy technicznych) wymaganych w kraju, z którego odzyskiwany jest podatek (zasiłek). Dodatkowo w umowach z klientami jest wprost zapisane, że spółka nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych zwišzanych ze zwrotem podatku (zasiłku) ani nie œwiadczy żadnych usług doradztwa podatkowego, lecz tylko wstępnie kalkuluje rozliczenie klienta z podatku dochodowego (zasiłku).

Wštpliwoœci i próba odpowiedzi

Spółka miała wštpliwoœci, czy jej usługi należy traktować jako doradztwo podatkowe w rozumieniu § 4 pkt 2 lit. h rozporzšdzenia ministra finansów i czy w konsekwencji powinna ewidencjonować przy zastosowaniu kasy fiskalnej wynagrodzenie za ich wykonanie.

We wniosku o interpretację spółka oceniła, że czynnoœci podstawowe i towarzyszšce przedstawione w stanie faktycznym nie sš usługami doradztwa podatkowego w rozumieniu analizowanych tu przepisów. Spółka argumentowała, że z wykładni językowej oraz systemowej przepisów ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym wynika, że usługi doradztwa podatkowego nie obejmujš czynnoœci dotyczšcych zwrotu zagranicznych należnoœci publicznoprawnych, takich jak podatki czy zasiłki.

W ocenie spółki § 4 pkt 2 lit. h rozporzšdzenia może obejmować wyłšcznie czynnoœci doradcze:

- wykonywane na rzecz osób będšcych podatnikami w rozumieniu regulacji prawa polskiego i jednoczeœnie

- dotyczšce obowišzków podatkowych, rozumianych jako czynnoœci faktyczne lub prawne, do których wykonania podatnicy sš zobowišzani na mocy ustaw podatkowych obowišzujšcych w Polsce.

Do uznania konkretnej czynnoœci za czynnoœć doradztwa podatkowego konieczne jest łšczne spełnienie obu wymienionych warunków. To oznacza, że samo posiadanie przez klienta statusu podatnika polskiego PIT jest nieistotne, jeżeli wykonywana przez spółkę czynnoœć dotyczy rozliczenia podatkowego (czy rozliczenia zasiłków) w innym kraju.

Zatem, zdaniem spółki, czynnoœci dotyczšce rozliczeń podatkowych oraz zasiłków w krajach innych niż Polska – jako niestanowišce usług doradztwa podatkowego – znajdujš się poza zakresem analizowanych przepisów rozporzšdzenia.

Resort zgodził się z podatnikiem

Izba Skarbowa w Poznaniu zgodziła się ze stanowiskiem spółki (interpretacja z 15 kwietnia 2015 r., ILPP2/4512-1-51/15-2/EN).

Organ potwierdził, że ponieważ przepisy ustawy o VAT oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiujš pojęcia doradztwa podatkowego, to znaczenia tego pojęcia należy szukać w języku potocznym.

Odnoszšc się do § 4 pkt 2 lit. h rozporzšdzenia, w którym ustawodawca wymienia usługi doradztwa jako wyłšczone ze zwolnienia z obowišzku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujšcych, poznańska izba stwierdziła, że termin „doradztwo" może obejmować różne usługi doradcze, np. podatkowe, prawne, finansowe i inne. Zgodnie z definicjš zawartš w „Słowniku języka polskiego" (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996) pod pojęciem „doradca" należy rozumieć tego, „kto doradza". Natomiast „doradzić" oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakieœ sprawie". Zatem użyty w ustawie o VAT termin „usługi w zakresie doradztwa" należy rozumieć szeroko.

Nie ma odniesienia

Organ podkreœlił, że ustawa o VAT, przywołujšc pojęcie „usługi w zakresie doradztwa podatkowego", nie odwołuje się wprost do innych aktów prawnych, w tym do ustawy o doradztwie podatkowym. Zatem do celów § 4 pkt 2 lit. h rozporzšdzenia definicjš czynnoœci doradztwa podatkowego stworzonš na potrzeby uregulowania zawodu doradcy podatkowego można się posiłkować jedynie pomocniczo. Decydujšce znaczenie ma w tym zakresie wykładnia językowa. Z wykładni językowej terminu „doradztwo" oraz potocznego rozumienia tego terminu, jak również brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym wynika, że doradztwo podatkowe sensu stricto obejmuje udzielanie porad z zakresu podatków czy też wskazywanie sposobu postępowania w sprawie zwišzanej z podatkami, w tym również opracowanie pewnej koncepcji czy strategii, którš podmiot, np. podatnik, może wykorzystać w prowadzonej przez siebie działalnoœci (np. do podjęcia lub zaniechania pewnego działania). Tym samym spoœród czynnoœci wymienionych w katalogu czynnoœci uznawanych za doradztwo podatkowe w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym za czynnoœci o charakterze doradczym dla celów stosowania rozporzšdzenia powinny zostać uznane tylko czynnoœci polegajšce na udzielaniu podatnikom, płatnikom, inkasentom, osobom trzecim odpowiedzialnym za zaległoœci podatkowe oraz następcom prawnym podatników, płatników, inkasentów, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaœnień z zakresu ich obowišzków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej zwišzanej z tymi obowišzkami. Potwierdza to uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja2007 r. (K 42/05).

Wypełnienie PIT ma charakter techniczny, nie prawny

Czynnoœci polegajšce na sporzšdzaniu zeznań rocznych (bšdŸ korekt) dochodów uzyskiwanych przez klientów w Polsce i składanych w polskich urzędach skarbowych majš w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny. Sš bowiem sporzšdzane na podstawie innych dokumentów, w szczególnoœci ksišg rachunkowych. Tym samym czynnoœci te nie sš doradztwem, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. h rozporzšdzenia, niezależnie od tego, że art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o doradztwie podatkowym uznaje je za czynnoœci doradztwa podatkowego.

Jarosław Pištek, doradca podatkowy

Pierwszeństwo ma wykładnia językowa

Wnioski płynšce z opisanej interpretacji IS w Poznaniu odpowiadajš w zasadzie konkluzjom wynikajšcym z wydanej 9 kwietnia 2015 r. interpretacji ogólnej ministra finansów (PT3.8101.2.2015.AEW.16), która dotyczyła podobnej tematyki.

Z analizy tych interpretacji można wycišgnšć wnioski natury ogólnej co do wykładni pojęcia „usługi doradztwa podatkowego" na potrzeby VAT, a mianowicie:

1. Usługi doradztwa podatkowego należy definiować w pierwszej kolejnoœci na podstawie wykładni językowej, tj. na podstawie potocznego znaczenia tego terminu, a jedynie uzupełniajšco na podstawie przepisów o doradztwie podatkowym (wykładnia systemowa).

2. Zakres usług doradztwa podatkowego należy zawęzić do udzielania porad, opinii i wyjaœnień z zakresu obowišzków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej zwišzanej z tymi obowišzkami, œwiadczonych na rzecz okreœlonych podmiotów (jak podatnicy, płatnicy, inkasenci, osoby trzecie odpowiedzialne za zaległoœci podatkowe oraz następcy prawni podatnicy, płatnicy, inkasenci).

3. Należy przyjšć, że samo sporzšdzanie deklaracji podatkowych nie musi oznaczać – co wprost wynika z ustawy o doradztwie podatkowym – że tego typu czynnoœci sš usługami doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i rozporzšdzeń wykonawczych do niej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL