Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sylwetki

Wywiad z komisarzem ds. działań na rzecz energii

Rzeczpospolita
Wspólny rynek przyniesie korzyœci – uważa Miguel Arias Ca?ete, komisarz Unii Europejskiej ds. klimatu i energii.

Rz: Polska węglem stoi. Stawiajšc na niezależnoœć surowcowš nasze koncerny nadal inwestujš w budowę nowych węglowych mocy opartych o węgiel kamienny i brunatny. Ale czy jest to racjonalne w kontekœcie kierunku na dekarbonizację, jaki obrała Europa?

W pełni rozumiemy ekonomiczne i socjologiczne znaczenie węgla dla Polski. Właœnie dlatego komisja wspiera rozwój i zastosowanie czystych technologii węglowych takich jak CCS zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Ale jeœli celem jest większa niezależnoœć energetyczna, to mogę sobie wyobrazić także inne sposoby na jej osišgnięcie. Przykładowo, Polska ma ogromny, niewykorzystany potencjał w zakresie zwiększania efektywnoœci energetycznej i modernizacji energetycznej infrastruktury. Komisja Europejska jest gotowa do wspierania tego typu wysiłków. Co więcej, można byłoby kwestionować czy obstawanie wyłšcznie przy węglowym scenariuszu dla Polski faktycznie działa na korzyœć bezpieczeństwa  energetycznego tego kraju, skoro ok 60 proc. węgla, który importuje Polska pochodzi z Rosji.

Do tego, takie podejœcie nie będzie szczególnie pomocne w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz ochrony klimatu.

Czy głos Polski o tzw. „własnej œcieżce" dšżenia do ograniczenia emisji znajduje więcej zwolenników czy przeciwników w UE?

Tak jak wspomniałem, nie ma jednej drogi do redukcji emisji. Jest wiele œcieżek prowadzšcych do tego celu. Podnoszenie poziomu efektywnoœci energetycznej jest doskonałym sposobem na jednoczesne zmniejszenie emisyjnoœci jak i zwiększenie niezależnoœci energetycznej.

Ostatecznie nie ma tańszej i bardziej bezpiecznej energii niż ta, która nie została wyprodukowana i zużyta. Na szczęœcie polski potencjał w tym aspekcie jest znaczšcy. Tutejsza gospodarka jest 2,2 razy bardziej energochłonna niż œrednia w Unii Europejskiej i wcišż jest spory margines do poprawy sytuacji.

Tylko przez obniżenie poziomu naszego zużycia o 20 proc. moglibyœmy stworzyć 400 tys. nowych miejsc pracy, a każde gospodarstwo w UE mogłoby zaoszczędzić do tysišca euro.

Poprawa efektywnoœci energetycznej dla Polski jest bez wštpienia strategiš, gdzie każda ze stron jest wygrana. Państwo nie powinno przegapić okazji do zmodernizowania floty swoich elektrowni z dedykowanych funduszy stworzonych z przychodów ETS (europejski system handlu emisjami – red.).

To nie tylko ograniczy efekt cieplarniany wynikajšcy z nadmiernej emisji, ale także znaczšco poprawi jakoœć powietrza.

Dšżymy zatem do ustalenia razem z Polskš konstruktywnego stanowiska w zakresie rozdziału œrodków przeznaczonych na modernizację i dekarbonizacji w ramach nowego systemu ETS, by jak najlepiej osišgnšć te cele.

Najgorętszym elementem pakietu klimatyczno-energetycznego 2030 jest reforma systemu handlu emisjami, w tym wprowadzenie mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej. Jest Pan zwolennikiem wprowadzenia jej jeszcze do końca tej dekady, czy już po 2020 r.? Dlaczego?

Poprzednia komisja proponowała wdrożenie mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej w 2021 roku.  Jednakże problem nadpodaży uprawnień do emisji CO2 przybiera na znaczeniu. A właœnie propozycja stworzenia mechanizmu miała go rozwišzać. Dlatego należy zajšć się tym w trybie pilnym. Zarówno Parlament Europejski jak i poszczególne państwa członkowskie sš w fazie negocjacji i wprowadzania modyfikacji do rozwišzań zaproponowanych przez obie strony.

Niezwykle istotne jest bowiem, by dojœć do porozumienia tak szybko, jak to możliwe w celu zapewnienia przewidywalnoœci na rynku i wyznaczenia takiej œcieżki dla ceny uprawnień, która będzie bardziej zgodna z naszymi celami redukcji emisji. Dlatego popieram zgłoszone do wniosku poprawki, które ostatecznie zostanš zaakceptowane tak przez Parlament jak i Radę Europejskš.

Jest Pan orędownikiem unii energetycznej. Kiedy wdrożenie wspólnych mechanizmów doprowadzi do utworzenia ogólnoeuropejskiego rynku czy chociaż regionalnych rynków energii? Czy ta idea jest możliwa do spełnienia, kiedy mamy do czynienia z krajowymi politykami energetycznymi i regulacjami na poziomie poszczególnych państw.

Unia energetyczna to najbardziej ambitny projekt Europy na przestrzeni ostatnich 50 lat. Dlatego jego wdrożenie rozpoczęło się od wyznaczenia œrednio i długoterminowego podejœcia. Jednakże pracujemy nad szczegółami dotyczšcymi terminów i konkretnych celów, z których wiele już zostało ustalonych. Do 2020 r. przykładowo osišgniemy 10 proc. zdolnoœci przesyłu energii pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi, a do 2030 roku dojdziemy do 15 proc. W tym samym czasie osišgniemy 27-proc. poprawę efektywnoœci i 40-proc. krajowej redukcję emisji. Nasz plan działania jest już w toku realizacji, a wiele projektów infrastrukturalnych już stało się rzeczywistoœciš.

Unia energetyczna z pewnoœciš ma œwietlana przyszłoœć. Częœciš naszej strategii jest próba zharmonizowania polityk energetycznych w Europie. To będzie miało tylko wtedy sens, gdy doprowadzi do stworzenia zintegrowanego rynku energii.

Nie jest istotne, by państwa członkowskie korzystały z jednego Ÿródła czy stworzyły identyczne miksy energetyczne. Różnorodnoœć w tym zakresie powinna być wynikiem wyborów dokonywanych przez każdy kraj w oparciu o jego mocne strony. To nie kłóci się z ideš unii energetycznej. Ale istotne jest, by ta pochodzšca z różnych Ÿródeł energia mogła w sposób wolny płynšć przez całš Unię Europejskš.    By to osišgnšć, jestem zdeterminowany do budowy jednolitego rynku, gdzie oprócz wolnego przepływu kapitału, osób, towarów i usług, energia płynęła jako „pišta swoboda" Unii Europejskiej. To nie zwiększy niezawodnoœć dostaw energii, ale też sprawi, że będzie ona bardziej przystępna dla  naszych obywateli i przedsiębiorstw. Jestem przekonany o korzyœciach płynšcych ze stworzenia unii energetycznej i wykorzystam wszelkie możliwoœci, by stała się ona rzeczywistoœciš.

Jakie zaniechane i prowadzone obecnie inwestycje infrastrukturalne uznaje Pan za najbardziej niezbędne do realizacji idei unii energetycznej?

Stworzenie częœci hardwar'owej, czyli mostów transgranicznych jest niezbędne do  osišgnięcia naszych celów dotyczšcych swobodnego przepływu, które stanš się prawdziwš podwalinš unii energetycznej. Komisja sporzšdziła listę 248 priorytetowych projektów infrastrukturalnych realizowanych przez prywatnych inwestorów z wykorzystaniem œrodków unijnych. Wiele z nich już powstało, a efekty sš imponujšce. W ubiegłym tygodniu popłynšł pršd mostem energetycznym zbudowanym między Maltš i Sycyliš, podłšczajšc państewko wyspiarskie do reszty Europy, co zakończy przerwy w dostawach. Międzysystemowe połšczenie Finlandii i Estonii Estlink rozpoczęło działalnoœć zaledwie kilka tygodni, a już wyrównało poziomy cen w tych krajach i potroiło wzajemnš wymianę między nimi. Podobnie projekt łšczšcy Francję i Hiszpanię zainaugurowany w lutym, który doprowadzi do podwojenia zdolnoœci przesyłowej Francji z Półwyspem Iberyjskim, kładšc kres izolacji elektrycznej w regionie.

Chcemy powtórzyć ten sukces także w innych regionach Europy, które sš słabo połšczone. W tym kontekœcie cieszę się bardzo, że otwarcie pierwszego polskiego interkonektora z Litwš jest planowane jesieniš. To pierwszy ważny krok w kierunku zintegrowania energetycznych systemów krajów bałtyckich z systemem europejskim i wyrównanie cen pršdu w tym regionie. Liczę tez na wsparcie polskiego rzšdu w realizacji tego planu.

Nasz parlament uchwalił ostatnio po pięciu latach prac ustawę o OZE. Jak ocenia Pan jš w kontekœcie nowych wytycznych w zakresie pomocy publicznej uchwalonych przez KE w ubiegłym roku?

Cieszę się, że w końcu powstały stabilne ramy prawne do inwestowania w energetykę odnawialnš w Polsce. Ten proces trwał doœć długo. Niemniej jest to pozytywny krok nie tylko w kierunku budowy mniej emisyjnego miksu energetycznego, ale  także zmniejszenia zależnoœci od importu. Polska ma bardzo duży potencjał rozwoju sektora odnawialnych Ÿródeł, szczególnie opartych o biomasę i wiatr. Jednoczeœnie widzimy, że Polska nauczyła się na błędach innych krajów decydujšc się na wprowadzenie systemu wsparcia opartego na aukcjach, które powinny przyczynić się do uniknięcia niepotrzebnych kosztów. Komisja wielokrotnie wzywała do takiego rynkowego podejœcia.  Teraz wiele będzie zależeć od wdrożenia tego systemu w odpowiedni sposób, co pozwoli inwestycjom ruszyć z kopyta.

Czego się Pan spodziewa po paryskim szczycie klimatycznym?

Szczyt w Paryżu będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłoœci naszej planety. Prawnie wišżšcy protokół będzie z kolei najlepszym sposobem, by pokazać nasza gotowoœć do podjęcia pewnych zobowišzań. Tyle że nie możemy przyjšć protokołu w dowolnym jego brzmieniu. Jeœli chcemy, by umowa odniosła sukces, musi spełniać dwa podstawowe wymagania. Po pierwsze musi być ambitna, czyli pokazujšca wkład każdego kraju w wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatu. Druga sprawa to jak najszerszy zasięg  geograficzny. Unia już przedstawiła swoje cele. Ale nie należy zapominać, że nasze emisje stanowiš jedynie 9 proc. œwiatowych. Zatem niezbędne będš zobowišzania innych krajów uprzemysłowionych, w tym tzw. wschodzšcych gospodarek.

Paryż będziemy budować na gruncie polskiej prezydencji COP i osišgnięć Konferencji Warszawskiej. Jestem przekonany, że osišgniemy porozumienie.  To jest duże wyzwanie, ale też œwietna okazja, by walczyć o bardziej zrównoważonš gospodarkę, w obronie przyszłych pokoleń i naszej planety. Nie możemy tego przegapić.

CV

Miguel Arias Canete jest hiszpańskim politykiem wywodzšcym się z Partii Ludowej. Dwukrotnie pełnił funkcję ministra rolnictwa. Na obecne stanowisko komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i energii został nominowany 1 listopada 2014 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL