Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Przeliczenie na wniosek

123RF
Osoby, które majš już emeryturę, powinny wystšpić po 1 maja o podwyżkę. Wobec pozostałych ZUS zastosuje nowe przepisy w przyszłoœci automatycznie.

Dwa z czterech nowych sposobów na podwyższenie emerytury z ZUS to tylko z pozoru łatwe rozwišzania. W praktyce może się okazać, że będš budziły duże wštpliwoœci.

Jedno jest pewne: nowe przepisy promujš osoby, które majš długi staż ubezpieczenia, wysokie zarobki i nie spieszyły się z przejœciem na emeryturę.

Bułka z masłem

Najproœciej będzie przeliczyć œwiadczenie z nowego systemu z wykorzystaniem tabel dalszego trwania życia obowišzujšcych w momencie osišgnięcia wieku emerytalnego. Warunkiem skorzystania z takiego przeliczenia jest jednak to, że uprawniony wstrzymał się z przejœciem na emeryturę i wniosek o jej przyznanie złożył już po zmianie zawartych w tabelach wskaŸników. To właœnie przez te wskaŸniki jest dzielona kwota składek zebranych na koncie emeryta w ZUS, co daje wysokoœć dożywotniego œwiadczenia.

Wraz z wydłużaniem się życia Polaków tabele ogłaszane przez prezesa GUS w kolejnych latach sš dla emerytów coraz mniej korzystne. Możliwoœć cofnięcia się o kilka lat da jednak sporš różnicę.

Równie prosty jest sposób na przeliczenie przez przejœcie ze starego do nowego systemu. Także w tym wypadku premiowane jest jak najpóŸniejsze przejœcie na nowš emeryturę. WskaŸnik dalszego trwania życia emeryta jest wtedy niski, daje więc po podzieleniu œrodków na koncie w ZUS większš kwotę œwiadczenia.

W myœl nowych przepisów ZUS potršci z konta emeryta wypłacone dotychczas œwiadczenia. Nie każdy więc skorzysta na tym przeliczeniu. Na pewno nie można na tym stracić. Po złożeniu wniosku ZUS nie może bowiem obniżyć wypłacanej emerytury.

Trudno przewidzieć, jak ZUS będzie interpretował przepisy dotyczšce dwóch pozostałych sposobów na przeliczenie. Podwyżkę œwiadczenia może bowiem dać nie tylko okres niezaliczonego dotychczas urlopu wychowawczego, ale także urlopów bezpłatnych udzielonych ze względu na potrzebę opieki nad dzieckiem czy okresy niewykonywania pracy z tego powodu. Może więc być trudne udowodnienie tych przywilejów w praktyce.

Potrzebne wytyczne

Nie wiadomo też, jak będš przeliczane œwiadczenia osób, które przed przejœciem na emeryturę miały zarobki przekraczajšce 2,5 przeciętnego wynagrodzenia. Z informacji, jakš uzyskaliœmy w ZUS, wynika, że jeœli pracowały na emeryturze, to będš mogły wystšpić o przeliczenie. Nowe przepisy mówiš jednak, że także ich obecne zarobki muszš przekraczać ten limit.

podstawa prawna: ustawa z 5 marca 2015 r. DzU z 21 kwietnia, poz. 552

Anna Bańkowska, była prezes ZUS, posłanka SLD, autorka projektu zmian

Cišgle docierajš do mnie listy ze skargami osób, które poczuły się niesprawiedliwie potraktowane przez obowišzujšce przepisy. Na podstawie takich zgłoszeń powstał projekt, który, choć opozycyjny, został poparty przez Sejm praktycznie jednogłoœnie. To już trzecia nowelizacja przepisów emerytalnych, którš udało się nam przeprowadzić. Najważniejsze, że emeryci będš po zmianach lepiej traktowani. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z nowelš o przeliczenie wypłacanego już przez ZUS œwiadczenia trzeba zwrócić się samemu. Ważne jest też to, jak ZUS będzie interpretował nowe przepisy. Mam nadzieję, że już niedługo poznamy szczegółowe wytyczne centrali Zakładu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL