Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Kandydat z Polski ma pierwszeństwo

Rzeczpospolita
Pracodawca, który po 30 kwietnia br. bezpodstawnie odmówi zatrudnienia osoby wytypowanej przez urzšd pracy na miejsce, jakie chciał powierzyć cudzoziemcowi, może sobie zamknšć drogę do uzyskania dla niego zezwolenia na pracę w swojej firmie.

Przepisy regulujšce wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terenie Polski od zawsze stanowiły wyzwanie dla obcokrajowców i ich przyszłych pracodawców. Powodem jest wielorakoœć aktów prawnych i brak doprecyzowania ich zapisów.

Ustawodawca wprowadza – z różnym skutkiem – zmiany, które majš na celu uporzšdkowanie labiryntu regulacji oraz dostosowanie go do potrzeb rozwijajšcego się rynku pracy. Niedawna zmiana ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymusiła przygotowanie projektów nowych rozporzšdzeń ministra pracy i polityki społecznej dotyczšcych zezwoleń na pracę. W szczególnoœci od 1 maja br. zacznie obowišzywać rozporzšdzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (DzU z 2015 r., poz. 543), które zastšpi akt obecnie obowišzujšcy.

Zmiany nie sš radykalne. Rozporzšdzenie w przeważajšcej częœci odpowiada treœci swojego poprzednika. Najistotniejsza różnica dotyczy procedury badania lokalnego rynku pracy.

W dużym skrócie procedurę tę powinni wszczšć pracodawcy majšcy siedzibę (bšdŸ miejsce zamieszkania) na terytorium Polski chcšcy zatrudnić na podstawie umowy o pracę bšdŸ cywilnoprawnej cudzoziemca, który musi mieć zezwolenie na pracę. Taki pracodawca powinien skierować do urzędu pracy ofertę m.in. opisujšcš wymagania dla kandydata, a urzšd zweryfikuje, czy w rejestrach bezrobotnych i poszukujšcych pracy znajdujš się osoby o wskazanych kwalifikacjach. W przypadku braku adekwatnych kandydatów starosta wyda informację o braku możliwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, która następnie posłuży jako załšcznik do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę konkretnego cudzoziemca. Badanie rynku pracy ma na celu ograniczenie zatrudnienia cudzoziemców na miejscach pracy, które mogłyby zostać zajęte, w szczególnoœci przez chętnych do pracy obywateli Polski.

I etap – konieczny

Zgodnie z rozporzšdzeniem pracodawca wcišż ma obowišzek złożyć ofertę pracy. Ograniczeniu uległ natomiast kršg adresatów – obejmuje on w pierwszej kolejnoœci Polaków, innych obywateli UE, EOG oraz cudzoziemców o uprzywilejowanym statusie (np. uchodŸców, osoby posiadajšce zezwolenie na pobyt stały).

W przypadku wytypowania kandydatów urzšd informuje pracodawcę o ich liczbie. Następnie w uzgodnieniu z tym pracodawcš kieruje do niego wybrane osoby na rekrutację, a starosta wydaje informację o możliwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy. Nowoœciš jest możliwoœć ustosunkowania się pracodawcy do wyników badania. Jednak bezpodstawna odmowa przeprowadzenia rekrutacji bšdŸ przyjęcia do pracy jedynego kandydata spowoduje, że starosta wyda informację o możliwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych, która zamknie drogę do uzyskania zezwolenia na pracę dla wybranego przez pracodawcę cudzoziemca. Praktyka pokaże, jak restrykcyjnie będš traktowane motywy odmowy przyjęcia osób wytypowanych przez urzędy pracy.

II etap – nowoœć

Po wydaniu przez starostę informacji o braku możliwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o „uprzywilejowany kršg" potencjalnych kandydatów urzšd pracy – w uzgodnieniu z pracodawcš – może przeprowadzić uzupełniajšcš weryfikację pozostałej grupy osób zarejestrowanych w urzędzie pracy (np. cudzoziemców z zezwoleniem na pobyt czasowy). To nowy etap. Skorzystanie z niego jest dla pracodawcy dobrowolne, a jego odmowa nie wišże się z zamknięciem drogi do uzyskania zezwolenia na pracę dla uprzednio wybranego cudzoziemca.

Inne formalnoœci

Starosta może skrócić okres ważnoœci wydanej informacji o braku możliwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych ze 180 do 90 dni, liczšc do dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Celem takiego rozwišzania jest zapewnienie aktualnoœci informacji przy dynamicznie zmieniajšcych się rejestrach bezrobotnych i osób poszukujšcych pracy. W praktyce będzie to jednak znaczne utrudnienie dla wnioskujšcych o zezwolenie na pracę.

Kolejnš komplikacjš jest uniemożliwienie dołšczenia do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę kopii informacji starosty o braku możliwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych. Rozporzšdzenie wymaga, aby dołšczyć jš wyłšcznie w oryginale. Oznacza to, że dokumentu tego nie będzie można wykorzystywać w kolejnych procedurach dotyczšcych innych cudzoziemców. Zmiana ta została podyktowana potrzebš ograniczenia częstych nadużyć w tym zakresie.

Przepisy przejœciowe

Do wniosków o zezwolenie na pracę złożonych w cišgu 180 dni od wejœcia w życie rozporzšdzenia może zostać dołšczona informacja od starosty wydana na starych zasadach. Data jej wydania nie może być jednak wczeœniejsza niż 180 dni przed złożeniem wniosku.

Zdaniem autorki

Dominika Nowak, radca prawny DLA Piper Wiater sp.k., dział prawa pracy

Praktycy prawa pracy od dawna krytykujš badanie lokalnego rynku pracy. Wskazujš, że wydłuża ono i komplikuje proces zatrudnienia wybranych cudzoziemców, przyczyniajšc się do niepotrzebnego wzrostu kosztów prowadzenia działalnoœci. Dodatkowo w praktyce łatwo jest uzyskać informację o braku możliwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych (z uwagi na możliwoœć odpowiedniego sformułowania wymagań w ofercie pracy), co czyni procedurę fikcyjnš. Powyższe sprawia, że pojawiajš się uzasadnione postulaty wyłšczenia z obowišzku badania rynku pracy rekrutacji przynajmniej na wyspecjalizowane stanowiska.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL