Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Co zrobić, aby ułatwić podział majštku po rozwodzie

www.sxc.hu
Co zrobić, aby ułatwić podział majštku

Po zwykle bolesnym rozwodzie przychodzi czas na trudny podział majštku. Trudny, bo regulacje dotyczšce podziału w polskim prawie sš rozproszone, niekompletne, przez co skomplikowane. Trudny, bo zwykle od ustania wspólnoœci majštkowej upływa sporo czasu, zatem częœć majštku już zniknęła, a dowodów na ich istnienie brak. Trudny także dlatego, że małżonkowie, żyjšc we względnej zgodzie, nie dbali o swój interes majštkowy. Co można zatem zrobić, aby kolejny krok w rozstaniu byłych małżonków zajšł jak najmniej czasu, a jego efekt zadowolił obydwie strony?

Najlepiej jest działać prewencyjnie, tzn. jeszcze przed przystšpieniem do zawarcia zwišzku przeanalizować swojš sytuację majštkowš i podjšć decyzję, czy nie należałoby zawrzeć majštkowej umowy małżeńskiej (intercyzy). Ponieważ jest to umowa, do jej zawarcia konieczna jest zgoda obydwojga małżonków. Brak działań spowoduje, że od daty zawarcia zwišzku małżonków będzie łšczyła ustawowa wspólnoœć majštkowa. Zgodnie z niš poza wyjštkami wskazanymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wszystko, co małżonkowie nabędš od tej chwili, będzie należało do obojga. Umowę majštkowš można zawrzeć również póŸniej, w czasie trwania małżeństwa.

Najlepiej dzielić się majštkiem zaraz po ustaniu wspólnoœci majštkowej, jeszcze w trakcie rozwodu

Jeżeli już małżonkowie pozostajš w ustroju ustawowym, dobrze jest zadbać o wiedzę na temat ich wspólnego majštku. Bardzo często w procesach podziałowych małżonkowie majš odmienne zdania co do jego składu. Nie należy również do rzadkoœci ukrywanie poszczególnych składników przed byłym małżonkiem. Co prawda, w trakcie postępowania sšd z urzędu musi ustalić skład majštku, ale bez podstawowych wskazówek, którymi dysponujš małżonkowie, będzie to niemożliwe.

Bardzo ważne jest również zadbanie o przejrzystoœć przepływów finansowy pomiędzy majštkami osobistym każdego z małżonków a majštkiem wspólnym i ich udokumentowanie. Równie ważne jest udokumentowanie darowizn otrzymanych przez jednego małżonka. Zdarza się, że darowizna nie zostaje zgłoszona do urzędu skarbowego, co w przyszłoœci pozbawia obdarowanego koronnego dowodu na jej istnienie. Pozostajš wówczas z reguły dowody w postaci zeznań œwiadków, ale ci majš zawodnš pamięć. Mogš zatem o czymœ zapomnieć, popaœć w sprzecznoœć, a czasami nie ma już nawet kogo zapytać.

Kolejnym problem, z jakim mogš się zderzyć byli małżonkowie w podziale majštku, jest wykazanie i rozliczenie zaangażowania finansowego w składniki majštku należšce tylko do jednego z nich. Zwykle dzieje się tak przy zajmowaniu domu czy mieszkania będšcego własnoœciš tylko jednego z nich. W przypadku poważniejszych wydatków na takš nieruchomoœć należy zachować dowody œwiadczšce o Ÿródłach i dacie, kiedy zostały poczynione. Umożliwi to rozliczenie tak zwanych nakładów i ewentualne ich odzyskanie. Co istotne, rozliczenie nakładów możliwe jest jedynie do zakończenia podziału majštku.

Jednym z twardszych orzechów do zgryzienia jest podział majštku małżonków w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa przez jedno lub oboje z nich. Sytuację komplikuje prowadzenie działalnoœci gospodarczej przez osobę fizycznš. Pierwszy problem, jaki należy rozwišzać, to ustalenie czy przedsiębiorstwo wchodzi w skład majštku wspólnego czy też nie. Decydujšcy w tej kwestii powinien być czas utworzenia przedsiębiorstwa i œrodki przeznaczone na jego powstanie. Kolejny krok to ustalenie wartoœci takiego przedsiębiorstwa i podjęcie decyzji, komu powinno przypaœć.

Na końcu ostatnia rada, mimo że nie ma terminu na podział majštku, co oznacza, że wniosek można złożyć w dowolnym terminie, najlepiej jest się dzielić majštkiem zaraz po ustaniu wspólnoœci majštkowej. Ideałem jest ustalenie zasad podziału jeszcze w trakcie procesu rozwodowego.

Autorka jest adwokatem

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL