Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Jaka odpowiedzialność za szkody, gdy nieruchomościš zarzšdza profesjonalista

Magdalena Sikora, aplikant radcowski, Dittmajer i Wspólnicy
Rzeczpospolita

- Jako właœciciel galerii handlowej mam obowišzek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu. Słyszałem, że mogę się zwolnić z odpowiedzialnoœci za ewentualne szkody, jeżeli powierzę zarzšd nad nieruchomoœciš podmiotowi zawodowo wykonujšcemu takie czynnoœci albo prawidłowo wybiorę zarzšdcę. Co to oznacza w praktyce? – pyta czytelnik.

Właœciciel galerii handlowej co do zasady odpowiedzialny jest za szkody powstałe na skutek niezapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, nawet jeœli zlecił zarzšd nad obiektem innemu podmiotowi. Jednak sš dwie sytuacje wskazane w art. 429 k.c., gdy właœciciel nie będzie odpowiadał za szkody powstałe na terenie galerii, wynikajšce z niezapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu przez zarzšdcę.

Pierwszy przypadek będzie miał miejsce, gdy przy powierzaniu zarzšdu wybór zarzšdcy został dokonany w staranny sposób, czyli dokonujšc wyboru, właœciciel galerii uwzględnił kwalifikacje zarzšdcy. Przykładowo, sprawdził jego umiejętnoœci i doœwiadczenie zawodowe, zapoznał się z rekomendacjami, jakimi zarzšdca dysponował. O starannym wyborze można też mówić, jeżeli dany zarzšdca już wczeœniej współpracował z właœcicielem galerii i należycie wywišzywał się ze swoich obowišzków.

Właœciciel galerii nie będzie odpowiadał za szkody, także gdy powierzy zarzšd nad nieruchomoœciš podmiotowi zawodowo wykonujšcemu takie czynnoœci. Najłatwiej ustalić zakres zawodowej działalnoœci zarzšdcy poprzez sprawdzenie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalnoœci w CEIDG lub w KRS. Jednak z uwagi na brak obowišzku wskazywania wszystkich kodów nie jest to jedyna możliwoœć. Można także, przykładowo, sprawdzić, czy dany podmiot funkcjonuje na rynku jako zarzšdca i czy œwiadczy takie usługi.

Niestety, w razie zdarzenia powodujšcego szkodę to właœciciel będzie musiał wykazać, że dołożył należytej starannoœci w wyborze zarzšdcy albo że zarzšdca w zakresie swej działalnoœci zawodowej trudni się wykonywaniem takich czynnoœci.

Zasada dotyczšca wyłšczenia odpowiedzialnoœci może oczywiœcie znaleŸć zastosowanie nie tylko w przypadku powierzenia wspomnianych czynnoœci zarzšdcy, ale także np. firmie zajmujšcej się działalnoœciš budowlanš, transportowš, utrzymywaniem czystoœci czy biuru rachunkowemu.

Przykład

Pan Łukasz powierzył remont lokalu firmie budowalno-remontowej. Doszło do uszkodzenia rury i zalania sšsiedniego lokalu. Przy spełnieniu przesłanki z art. 429 k.c. za szkodę odpowie firma wykonujšca remont.

Często się zdarza, że powierzajšcy szuka podmiotu, któremu będzie mógł powierzyć wykonanie czynnoœci, właœnie w celu zwolnienia się z odpowiedzialnoœci za ewentualne szkody. Warto zadbać, aby podmiot podejmujšcy się wykonania okreœlonych czynnoœci posiadał ubezpieczenie OC, co może znacznie ułatwić naprawienie szkód.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL