Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Ubezpieczenia maszyn: wartość odtworzeniowa czy rzeczywista

Anna Mosiej, aplikant radcowski, Dittmajer i Wspólnicy
Rzeczpospolita
Zawierajšc umowę ubezpieczenia zarówno ruchomoœci, jak i nieruchomoœci, należy ustalić, według jakiej wartoœci będš one wyceniane w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego.

- Chciałbym ubezpieczyć maszyny służšce do prowadzenia działalnoœci gospodarczej. Dowiedziałem się, że mogę je ubezpieczyć według wartoœci odtworzeniowej lub wartoœci rzeczywistej. Czym się różniš te dwa warianty? – pyta czytelnik.

Zawierajšc umowę ubezpieczenia zarówno ruchomoœci, jak i nieruchomoœci, należy ustalić, według jakiej wartoœci będš one wyceniane w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego. Przyjęty wariant ubezpieczenia ma kluczowe znaczenie w razie wystšpienia szkody i wypłaty odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeń w swoich ofertach proponujš zasadniczo dwie możliwoœci ubezpieczenia majštku.

Pierwszš formš jest ubezpieczenie według wartoœci odtworzeniowej lub tzw. wartoœci nowej. Zgodnie z nim w razie wystšpienia szkody ubezpieczyciel będzie zobligowany do wypłaty odszkodowania w wysokoœci, która umożliwi poszkodowanemu przywrócenie ubezpieczonej rzeczy do stanu pierwotnego. Otrzymane odszkodowanie pozwoli zakupić taki sam przedmiot jak przedmiot uszkodzony lub go naprawić. W przypadku zniszczenia maszyny służšcej do prowadzenia działalnoœci gospodarczej odszkodowanie będzie stanowiło zatem wartoœć odpowiadajšcš kosztom zakupu lub wytworzenia nowej maszyny tego samego rodzaju, o takich samych parametrach technicznych i cechach użytkowych.

W omawianym wariancie stopień zużycia ubezpieczonej rzeczy nie ma znaczenia dla wysokoœci wypłaconego odszkodowania.

Należy zaznaczyć, że nie zawsze będziemy mogli dokonać ubezpieczenia według wartoœci odtworzeniowej. Towarzystwa ubezpieczeń zastrzegajš często możliwoœć ubezpieczenia mienia w tej formule jedynie do okreœlonego wieku przedmiotu i stopnia jego zużycia. Taka praktyka ubezpieczycieli wydaje się zrozumiała i wišże się z samš istotš ubezpieczeń – wypłacone odszkodowanie nie powinno prowadzić do wzbogacenia się poszkodowanego, ale do naprawienia szkody.

Drugim wariantem jest ubezpieczenie mienia według wartoœci rzeczywistej. W przypadku zawarcia umowy według tej formuły w razie wystšpienia szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie pomniejszone o amortyzację zniszczonej/uszkodzonej rzeczy. Wypłacone odszkodowanie będzie odpowiadać kosztom doprowadzenia zniszczonej rzeczy do stanu jaki był w dniu poprzedzajšcym powstanie szkody. Stan amortyzacji ustalany jest na dzień wystšpienia szkody.

Od tego, na jaki wariant ubezpieczenia zdecyduje się przedsiębiorca, zależy wysokoœć składki ubezpieczeniowej. Najszerszš ochronę zapewnia ubezpieczenie według wartoœci odtworzeniowej, gdyż daje nam pewnoœć odtworzenia „na nowo" utraconego mienia. Koszt tego ubezpieczenia będzie jednak z pewnoœciš wyższy niż ubezpieczenia na wartoœć rzeczywistš, które uwzględnia zużycie techniczne rzeczy. Przed podpisaniem umowy warto zatem zapoznać się z treœciš polisy i OWU w celu sprawdzenia wariantu i zakresu oferowanego ubezpieczenia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL