Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Jakie przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

Rzeczpospolita
Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia jest uregulowane w art. 819 kodeksu cywilnego (k.c.). §1 tego przepisu wprowadza regułę ogólnš, zgodnie z którš roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniajš się z upływem lat trzech.

- 6 maja 2011 r. zgłosiłem szkodę z umowy ubezpieczenia budynków i lokali w zwišzku z zalaniem lokalu, w którym prowadzę działalnoœć gospodarczš. 3 lipca 2011 roku otrzymałem decyzję przyznajšcš odszkodowanie. O sprawie zapomniałem, ale jakiœ czas temu stwierdziłem, że wypłacone odszkodowanie było za niskie. Ubezpieczyciel uznał jednak, że moje roszczenie przedawniło się w lipcu 2014 r. Czy miał rację? – pyta czytelnik.

Przedawnienie jest instytucjš, która wišże okreœlone skutki prawne wraz z upływem czasu. Po upływie terminu przedawnienia ubezpieczyciel może uchylić się od koniecznoœci spełnienia œwiadczenia. Jeœli zatem wierzyciel przez pewien okres, mówišc potocznie, nie interesuje się swoim roszczeniem, może utracić możliwoœć przymusowego wyegzekwowania okreœlonego zachowania od dłużnika.

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia jest uregulowane w art. 819 kodeksu cywilnego (k.c.). §1 tego przepisu wprowadza regułę ogólnš, zgodnie z którš roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniajš się z upływem lat trzech.

Odmiennie uregulowany jest termin przedawnienia roszczenia poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie w zwišzku z ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci cywilnej. Roszczenia takie przedawniajš się z upływem terminu przewidzianego dla nich w przepisach o odpowiedzialnoœci za szkodę wyrzšdzonš czynem niedozwolonym lub wynikłych z niewykonania bšdŸ nienależytego wykonania zobowišzania. Jeżeli roszczenie wynika ze szkody wyrzšdzonej w zwišzku z niewykonaniem umowy o dzieło, termin przedawnienia wyniesie dwa lata (art. 646 k.c.), jeżeli zaœ z czynu niedozwolonego, o terminie przedawnienia decydować będzie norma zawarta w art. 4421 k.c.

Bieg przedawnienia roszczenia o œwiadczenie do ubezpieczyciela zostanie przerwany przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Po przerwaniu bieg przedawnienia rozpocznie się na nowo od dnia, w którym zgłaszajšcy roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piœmie oœwiadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie przyznania œwiadczenia.

Wštpliwoœci może budzić sytuacja, w której ubezpieczyciel przewiduje dwustopniowš procedurę rozpatrzenia roszczeń, tj. przyznanie prawa odwołania od wydanej decyzji. Powstaje pytanie, czy odwołanie i ponowne rozpatrzenie sprawy przez ubezpieczyciela powoduje, że bieg przedawnienia zostaje przerwany?

W tej kwestii doktryna przedstawia dwa odmienne stanowiska. Zgodnie z pierwszym jeżeli ubezpieczyciel w umowie przewidział możliwoœć wniesienia odwołania od decyzji, to przerywa ono ponownie bieg przedawnienia. Według drugiego poglšdu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszajšcy roszczenie otrzymał na piœmie pierwsze oœwiadczenie ubezpieczyciela, a kolejne odwołania i decyzje nie majš wpływu na bieg przedawnienia.

Należy pamiętać, że artykuł 819 k.c. ma charakter normy bezwzględnie obowišzujšcej, co oznacza, że strony umowy ubezpieczenia nie mogš, ani w umowie, ani w OWU, wprowadzać odmiennych postanowień w tym zakresie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL