Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finansowanie

Teraz kredyty hipoteczne sš tanie

Zdaniem analityków teraz jest najlepszy okres do zacišgania kredytów hipotecznych, ponieważ taniej raczej już nie będzie.
Bloomberg
O prawie 90 tys. zł wzrosła w cišgu dwóch lat przeciętna kwota kredytu dostępnego dla 3-osobowej rodziny z miesięcznym dochodem 5000 zł netto.

Tak dobrych czasów dla kredytobiorców, którzy chcš pożyczyć na mieszkanie, jeszcze nie było. Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest dziœ najniższe w historii polskiego rynku finansowego. Można też pożyczyć rekordowo dużo - twierdzš doradcy kredytowi.

- Dzięki obniżkom stóp procentowych kredyty hipoteczne stały się rekordowo tanie i stosunkowo łatwo dostępne. Œrednie oprocentowanie udzielanych obecnie zobowišzań wynosi zaledwie 3,66 proc. dla zobowišzań z wkładem własnym 25 proc. oraz 3,9 proc. przy wkładzie własnym 10 proc. - mówi Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander. Przypomina, że jeszcze pod koniec 2012 r. oprocentowanie kredytu hipotecznego w złotych przekraczało 6 proc.

Z wyliczeń Expandera wynika, że przeciętna dostępna kwota kredytu dla 3-osobowej rodziny z dochodem 5000 zł netto miesięcznie wynosi obecnie 461 tys. zł. Od końca 2012 r. wzrosła więc aż o 87,6 tys. zł.

- Te korzystne zmiany to przede wszystkim efekt spadku stawki WIBOR. Bo marże kredytowe rosły, ograniczajšc nieco pozytywny wpływ spadku stóp procentowych. W największym stopniu odczuwali to kredytobiorcy posiadajšcy niski wkład własny - tłumaczy Sadowski.

Z wyliczeń Michała Krajkowskiego z firmy Notus Doradcy Kredytowi wynika, że - od swojego ostatniego maksimum w lipcu 2012 roku - 3-miesięczna stawka WIBOR spadła o ponad 300 punktów bazowych. To przełożyło się na obniżenie miesięcznej raty kredytu o ponad 200 złotych na każde 100 tysięcy złotych zadłużenia. Oznacza to ratę niższš o prawie jednš trzeciš, w porównaniu z tš płaconš przed prawie trzema laty.

Ile da bank singlowi, ile rodzinie

Banki sš hojne, choć nie udzielajš kredytów lekkš rękš. Rynkowi "hipotek" nadal cišży widmo zobowišzań we frankach szwajcarskich ."Œredniacy" pożyczš jednak sporo, jeœli tylko zdecydujš się maksymalnie wykorzystać swojš zdolnoœć kredytowš.

Z danych GUS wynika, że wysokoœć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce wynosi około 3942 zł, czyli około 2814 zł na rękę. Osoba, która nie ma żadnych innych zobowišzań może dziœ liczyć na 288 tys. zł kredytu - wylicza Invigo. Maksymalna rata, jakš taki kredytobiorca może opłacać, wynosi 1464 zł.

- Niewielki limit na karcie kredytowej czy w koncie oraz 300 złotych miesięcznej raty innego kredytu (np. gotówkowego) znacznie obniżajš zdolnoœć kredytowš, ale nadal singiel pożyczy 226 tys. zł - tłumaczy Elżbieta Kopka, ekspert Invigo.

Z kolei rodzina złożona z rodziców oraz dwójki dzieci, osišgajšca przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokoœci 5628 zł (majšca stałš umowę o pracę) - przy założeniu, że nie ma żadnych innych zobowišzań - może otrzymać maksymalny kredyt hipoteczny w wysokoœci 607 tys. zł - podaje Invigo.

- Przy œredniej cenie transakcyjnej metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, która wynosi ok. 7,2 tys. zł za mkw., za tę kwotę kredytu rodzina może sobie pozwolić na zakup około 84-metrowego mieszkania. Dodatkowe obcišżenia domowego budżetu, np. raty niewielkich kredytów gotówkowych lub limity w kontach, znacznie obniżš wysokoœć potencjalnego kredytu. Jednak nawet przy pewnych ograniczeniach, rodzina z dwójkš dzieci, o œrednich dochodach, z powodzeniem może starać się o kredyt w wysokoœci 545 tys. zł - zapewnia ekspertka Invigo.

Kto da niższš marżę?

Doradcy Invigo szukali najlepszej oferty kredytowej dla klienta, który chce się zadłużyć na mieszkanie, pożyczajšc 200 tys. zł na 30 lat (ma 20 proc. wkładu własnego). Analitycy badali propozycje banków, szeregujšc je w oparciu o marżę obowišzujšcš po okresie promocji. Kto miał najlepsza ofertę?

Na pierwszej pozycji rankingu w marcu pojawił się Deutsche Bank, który zaproponował kredyt oparty o marżę 1,49 proc. (w pierwszym roku 1,2 proc.). Klienci zainteresowani kredytem hipotecznym w tym banku powinni wiedzieć, że jest to oferta promocyjna, kierowana do osób, które posiadajš lub otworzš konto w banku wraz z deklaracjš wpływów z tytułu wynagrodzenia, nabędš kartę kredytowš oraz wykupiš ubezpieczenie na życie lub przystšpiš do produktu oszczędnoœciowego. W przypadku zakupu Pakietu Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego marża w pierwszym roku wynosi 1,1 proc., a w kolejnych latach 1,39 proc. Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu przy wykupieniu ubezpieczenia na życie i/lub przystšpieniu do produktu oszczędnoœciowego. Koszt ubezpieczenia to 1,8 proc. od kwoty kredytu za okres dwóch lat (płatne z góry), a w kolejnych latach 0,042 proc. miesięcznie. Natomiast koszt pakietu oszczędnoœciowego to 90 zł miesięcznie za każde 100 tys. zł kredytu. Wszystkie produkty dodatkowe muszš być utrzymywane przez 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy, aby marża była utrzymana przez cały okres kredytowania.

Na miejscu drugim znalazł się bank ING, który proponuje kredyt oparty o promocyjnš marżę 1,55 proc. oraz prowizję 1,8 proc., dla klientów, którzy posiadajš lub otworzš konto w banku wraz z deklaracjš wpływów w wysokoœci min. 2000 zł oraz wykupiš ubezpieczenie na życie z minimalnš składkš miesięcznš w wysokoœci 50 zł (i będš je kontynuować, przez co najmniej trzy lata).

Miejsce trzecie należy do banku BPH, który oferuje marżę w wysokoœci 1,55 proc. Nie ma prowizji dla klientów, którzy otworzš w banku konto wraz z deklaracjš wpływów z tytułu wynagrodzenia oraz nabędš kartę debetowš i kredytowš,

Pozycję czwartš zajšł PKO BP z ofertš opartš o marżę 1,66 proc. i zerowš prowizjš. Warto jednak wiedzieć, że atrakcyjne warunki - promocyjna marża w pierwszym roku kredytowania i brak prowizji - sš oferowane klientom, którzy posiadajš lub otworzš konto w banku, wykupiš ubezpieczenie od utraty pracy na okres 4 lat oraz nabędš kartę kredytowš i/lub skorzystajš z ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank. Koszt ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji warunkujšcych skorzystanie z oferty wynosi 3,25 proc. od kwoty kredytu.

Miejsce pište należy do banku BZ WBK. Kredyt z marżš 1,69 proc. i 2,5 proc. prowizjš jest dla klientów, którzy otworzš konto w banku wraz z deklaracjš wpływów w wysokoœci min. 2000 zł. W rankingu pod uwagę została wzięta najniższa marża, której poziom waha się od 1,69 do 2,19 proc. Jej ostateczna wysokoœć może zostać ustalona przez bank dopiero po zakończeniu oceny scoringowej (przeprowadzanej przez bank indywidualnie dla każdego klienta).

Na szóstej pozycji rankingu znalazł się BGŻ z ofertš opartš o marżę 1,75 proc. oraz 2-proc. prowizję. Jest to propozycja skierowana do klientów, którzy otworzš konto w banku wraz z deklaracjš regularnych wpływów w wysokoœci min. 2000 zł i nabędš kartę debetowš.

Na miejscu siódmym uplasował się Eurobank, który proponuje marżę w wysokoœci 1,5 proc. oraz 2-proc. prowizję. Jest to oferta promocyjna dla klientów z dochodem z dwóch lub więcej Ÿródeł, którzy wykupiš ubezpieczenie na życie na cały okres kredytowania. Koszt ubezpieczenia to 1,8 proc. za pięcioletni okres. Bank oferuje również ofertę bez obowišzku opłaty prowizji, ale z marżš wyższš o 30 proc.

Na miejscu ósmym uplasował się mBank. Propozycja jest oparta o marżę w wysokoœci 1,55 proc. i 2-proc. prowizję. Bank zapewnia, że zaoferuje kredyt na wyżej wymienionych warunkach klientom, którzy wykupiš ubezpieczenie spłaty rat kredytu. Koszt ubezpieczenia to 1,4 proc. kwoty kredytu za pierwsze dwa lata kredytowania, póŸniej - 4 proc. miesięcznej raty.

Na dziewištym miejscu znalazła się oferta Pekao SA, który proponuje marżę w wysokoœci 1,74 proc. Oferta jest kierowana do klientów, którzy posiadajš lub otworzš konto w banku wraz z deklaracjš wpływów z tytułu wynagrodzenia, posiadajš lub nabędš kartę debetowš oraz kartę kredytowš lub ubezpieczenie nieruchomoœci oferowane przez bank. Prowizja wynosi 1,95 proc. Warto pamiętać, że przez dwa lata marża będzie wynosiła 1,44 proc. Bank ma w swojej ofercie również kredyt ze stałš marżš w całym okresie kredytowania. W tej opcji marża wynosi 1,94 proc., w przypadku, gdy prowizja banku jest doliczona do kwoty kredytu lub 1,89 proc. przy prowizji płatnej gotówkš. Przy tych opcjach bank pobierze prowizję w wysokoœci 1,79 proc.

Zdaniem analityków Invigo teraz jest najlepszy okres do zacišgania kredytów hipotecznych, ponieważ taniej raczej już nie będzie. Gdy WIBOR spada, banki podnoszš marże.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL