Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Walka bez konieczności zwyciężania

Rafał Tomański
Fotorzepa
Kilka ostatnich dni przyniosło wiele nowoœci wobec sytuacji w Azji. Warto przyjrzeć się im dokładniej.

Z Polskiej perspektywy trudno uwierzyć w to, że wydarzenia z Azji mogš mieć bezpoœrednie przełożenie na naszš rzeczywistoœć. Ważniejsze sš przecież sprawy bliższe, namacalne, jak przejazd kolumny transporterów Stryker, którymi 3. szwadron 2. Pułku Kawalerii amerykańskiej armii przecina nasz kraj od Białegostoku do, prawdopodobnie, Cieszyna. Jednak ta sama amerykańska armia ma poważny problem, co robić na dużo dalszym terenie, odległym od naszych granic o tysišce kilometrów.

Problem z wojskiem

Na dalekim Pacyfiku dowódca VII Floty Stanów Zjednoczonych Robert Thomas zachęca kraje ASEAN do stworzenia wspólnych patroli morskich. Celem ma być skoordynowana ochrona przed ewentualnš chińskš agresjš. Dojœć może do niej w każdej chwili, Morze Południowochińskie w poprzednim roku doœwiadczało sporów pomiędzy Pekinem a praktycznie każdš stolicš państw regionu. Platformy wiertnicze umieszczane przez Chińczyków nielegalnie na nieswoich wodach, incydenty wobec miejscowych rybaków, budowanie sztucznych wysp docelowo majšcych poszerzać zasięg chińskiej armii, a nawet coraz bardziej bezkompromisowe zachowania chińskich turystów przybywajšcych z kontynentu, którzy coraz œmielej naruszajš granice dobrego wychowania irytujšc ignorancjš dla miejscowych zasad.

Stany Zjednoczone majš coraz większy problem z utrzymaniem ogłaszanego podczas pierwszej kadencji prezydenta Obamy tzw. zwrotu na Azję. Strategia nazywana po angielsku pivot to Asia miała stanowić jednš z głównych osi polityki zagranicznej USA. W obecnej sytuacji zbyt wiele niestabilnoœci cechuje największš gospodarkę œwiata, by móc jednoznacznie liczyć na cišgłoœć tego planu. Azjatycki zwrot wymaga nakładów na obronnoœć, co dla Waszyngtonu zmagajšcego się z niedostatecznie sprawnš ekonomiš stanowi zbyt duży ciężar. W Kongresie panuje niezgoda, którš doskonale widać było podczas ostatniej wizyty premiera Izraela. Republikański przewodniczšcy izby John Boehner osobiœcie zaprasza ważnego zagranicznego goœcia, by w amerykańskim parlamencie krytykował obecnego prezydenta. Stany Zjednoczone zmagajš się także z wieloma problemami natury społecznej. Według ostatnich danych 85 proc. młodych ludzi wraca do swoich rodzin po zakończeniu studiów. Gospodarka nie daje im dostatecznych szans na myœlenie o budowaniu życia po swojemu, dlatego w przeważajšcej większoœci wybierajš bezpieczny wariant oparty o pomoc finansowš rodziców.

Problem z finansowaniem

Stany Zjednoczone w ostatnim tygodniu dostały także niespodziewany cios od swoich największych europejskich sojuszników. Wielka Brytania, a następnie po niej Francja, Niemcy, Włochy i Luksemburg zgodziły się dołšczyć do grona państw założycieli nowego chińskiego banku. AIIB, czyli Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (Asian Infrastructure Investment Bank) ma być dopełnieniem œwiatowego systemu finansowego opartego w dużej mierze na Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Banku Œwiatowym oraz Azjatyckim Banku Rozwoju, organizacjami operujšcymi zgodnie z wytycznymi ze Stanów Zjednoczonych. Według Pekinu AIIB to nowa szansa dla Azji, która wcišż wymaga wielu inwestycji, których wspominane organizacje międzynarodowe nie sš w stanie finansować. Œrednie szacunki mówiš o kwotach rzędu 700 mld dolarów rocznie na zapewnienie cišgłego rozwoju, nowy bank wnosi 50 mld dolarów chińskiego kapitału. Podczas gdy amerykańska prasa wspominała o niespodziewanym działaniu Europy, chińskie dzienniki witały nowych sojuszników ogromnymi nagłówkami.

Chińska polityka zagraniczna bywa dla Zachodu nieodgadnionš mozaikš pozornie sprzecznych zachowań. Podczas rzšdów poprzedniego prezydenta Hu Jintao do kalendarzowego końca 2008 roku Pekin wraz ze wszystkimi państwami, z którymi obecnie trwajš terytorialne spory, œwiętował dyplomatyczne sukcesy. Podpisywano dwustronne porozumienia z Japoniš, Indiami, Wietnamem, by następnie od stycznia 2009 roku całkowicie zmienić front i stawiać każdy problem na ostrzu noża. Istnieje wiele teorii odnoœnie chińskiej przemiany w polityce zagranicznej, wspólnie tworzš bardzo skomplikowanš i prawdopodobnie wzajemnie niewykluczajšcš się złożonoœć.

Próba zdefiniowania problemów

Podczas seminarium zorganizowanego przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej w Warszawie próbowano odpowiedzieć na pytania o przyczyny obecnej sytuacji w Azji. Tematem spotkania były wyzwania bezpieczeństwa Azji Wschodniej w kontekœcie szans na złagodzenie napięć w regionie. Najbardziej dokładne wytłumaczenie postawy Pekinu zaprezentował Chong-Pin Lin, były wiceminister obrony Tajwanu. Według niego kluczem do zrozumienia chińskiej strategii sš słowa Deng Xiaopinga z 1982 roku. Zgodnie z nimi kraj miał dšżyć do prowadzenia sporów i walk, jednak bez nacisku na ich jednoznaczne wygrywanie (struggle without breaking). Koncepcja była powtarzana przez kolejnych przywódców Chin w identycznym brzmieniu, powoływał się na niš Jiang Zemin oraz Hu Jintao. Przełom 2008 i 2009 roku przyniósł dodatkowo przełom w postaci upadku Zeng Qinghonga, ówczesnego wiceprezydenta Chin, bezpoœredniego poprzednika obecnego prezydenta Xi Jinpinga. Częœciowo ze względu na przejœcie na emeryturę, częœciowo przez wzglšd na oskarżenia o korupcję wobec własnego syna, Zeng zrezygnował z drugiego stanowiska w kraju. W tym samym czasie w siłę rósł także osadzony obecnie w więzieniu Bo Xilai, były wysoki urzędnik KPCh. Zmianę chińskiego nastawienia wobec œwiata mógł także przynieœć œwiatowy kryzys ekonomiczny, który nie przeszedł bez echa także wobec gospodarki Państwa Œrodka.

Obecnie prezydent Xi walczy z korupcjš na każdym szczeblu państwa. Nie waha się nawet pocišgać do odpowiedzialnoœci generałów z chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Przed nim żaden z najważniejszych, nawet sam przewodniczšcy Mao nie zadzierał z armiš. Chiny czeka jeszcze długa droga, nowoczesny długi marsz nawišzujšcy do komunistycznej tradycji i w jednakowy sposób od niej odchodzšcy. Wspominany Bo Xilai stracił wpływy i szacunek wœród partii, ponieważ poczuł się zbyt silny, rozpoczynajšc podjudzanie wobec prezydenta i premiera. Zapraszał do swojej rezydencji generałów, by cyklicznie przeprowadzać sesje majšce na celu deprecjację wartoœci ówczesnych przywódców Hu Jintao i Wen Jiabao, nazywanych cudownymi dziećmi. Prezydent Xi walczy nie tylko ze skorumpowanš armiš, ale i z tzw. ksišżštkami, chińskimi oligarchami, których uprawnienia wykraczajš dużo poza wyobraŸnię zwykłych obywateli. Chiny bez wštpienia wchodzš na nowe tory, transformacja jest nieodwołalna, ponieważ dotychczasowy kurs doprowadzi donikšd.

Nie można także sięgać po rozwišzania z Zachodu i wprowadzać do Azji zasad demokracji znanej z naszego kręgu kulturowego, ponieważ w społeczeństwach konfucjańskich to nie zda egzaminu. Chińska transformacja nie pozostanie bez echa na całym œwiecie, także i dla nas. Warto zastanawiać się, jak Unia Europejska może wypracowywać wspólne stanowisko wobec nowych finansowych instytucji made in China, jak miałaby się zachować w obliczu ewentualnego incydentu, do którego może dojœć w każdej chwili na dalekich od nas morzach. Obszarów konfliktu jest zbyt wiele, by zagrożenie lekceważyć.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL