Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Jakie ograniczenia wynikajš z sumy ubezpieczenia

Rzeczpospolita

- Chcę zawrzeć umowę ubezpieczenia ochrony prawnej. Od czego zależy suma ubezpieczenia i co ona oznacza?

Podczas zapoznawania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia jednym z okreœleń, które wywołuje zainteresowanie przedsiębiorców, jest suma ubezpieczenia. Co do zasady wyznacza ona górnš granicę odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela. Oznacza to, że może on wypłacić ubezpieczonemu œwiadczenia do wysokoœci sumy gwarancyjnej, okreœlonej w umowie ubezpieczenia. A zatem może się zdarzyć, że w czasie trwania umowy ubezpieczenia zaistnieje kilka zdarzeń ubezpieczeniowych, które przyczyniš się do przekroczenia tej sumy.

Suma ubezpieczenia w zależnoœci od zakresu ochrony i objętego ochronš interesu majštkowego może się różnić. Ubezpieczenie ochrony prawnej służy bowiem ochronie interesów majštkowych, a w szczególnoœci ma na celu zapewnienie ubezpieczonemu œrodków finansowych koniecznych do prowadzenia sporów prawnych bšdŸ rozwišzywania problemów innego rodzaju, lecz precyzyjnie okreœlonych w ogólnych warunkach zawartej umowy. A zatem trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy wysokoœć sumy ubezpieczenia jest jednakowa dla każdej polisy, bo będzie ona zróżnicowana w zależnoœci od sfery życia, z którš jest zwišzana. Bardzo ważne jest, że polisa ta może dotyczyć zarówno życia prywatnego, jak i biznesu, a także problemów z dziedziny np. prawa pracy czy karnego.

Należy również podkreœlić, iż ubezpieczenie ochrony prawnej to nie tylko możliwoœć ubiegania się o zwrot kosztów wynagrodzenia prawnika. Suma ubezpieczenia okreœlona w ubezpieczeniu ochrony prawnej w zakresie oznaczonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia służy również pokryciu wydatków zwišzanych m.in. z kosztami:

- sšdowymi, np. opłatš od pozwu, apelacjš, wynagrodzeniem biegłych, stawiennictwem œwiadków;

- procesu strony przeciwnej, które mogš być zasšdzone wyrokiem sšdu;

- postępowania egzekucyjnego;

- egzekucji administracyjnej;

- opłatami w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorzšdowej;

- sšdu polubownego;

- tłumaczenia dokumentów niezbędnych do obrony interesów prawnych ubezpieczonego.

Dodatkowym elementem umowy ubezpieczenia ochrony prawnej mogš być również œwiadczenia prawne zmniejszajšce ryzyko wystšpienia odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela. Polegajš one na udzielaniu ubezpieczonym porad prawnych, które jednak nie pomniejszajš sumy ubezpieczenia, bo w zakresie przewidzianym umowš przysługujš z tytułu opłacania składek za ubezpieczenie.

A zatem korzystanie z usługi informacji prawnej, czyli pomocy prawnika na drodze kontaktu telefonicznego lub elektronicznego, nie stanowi zdarzenia ubezpieczeniowego, z którym zwišzane jest wypłacenie konkretnego œwiadczenia z ubezpieczenia ochrony prawnej, skutkujšcego zmniejszeniem wysokoœci sumy ubezpieczenia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL