Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Kto może być pełnomocnikiem w ochronie prawnej

Rzeczpospolita

- Mam ubezpieczenie ochrony prawnej i chciałbym w zwišzku z tym zgłosić koniecznoœć skorzystania z pomocy prawnika. Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może występować w moim imieniu?

Należy zwrócić uwagę, że korzystajšc z ubezpieczenia ochrony prawnej, ubezpieczyciel jedynie zwraca w zakresie umowy ubezpieczenia koszty wynagrodzenia prawnika, bez merytorycznego udziału w sprawie. Odpowiadajšc zatem wprost na pytanie, ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej nie jest i nie może być pełnomocnikiem ubezpieczonego. Największš zaletš tego rozwišzania jest pozostawienie ubezpieczonemu swobody wyboru prawnika lub innej osoby majšcej zgodnie z prawem odpowiednie kwalifikacje w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania interesów ubezpieczonego w dochodzeniu lub postępowaniu. Bardzo ważne dla klientów jest, że mogš swobodnie wybrać adwokata lub radcę prawnego. O swobodzie tej stanowi dyrektywa Rady z 22 czerwca 1987 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszšcych się do ubezpieczenia ochrony prawnej (87/344/EWG).

Możliwoœć wyboru pełnomocnika jest również istotna z uwagi na szczególny charakter więzi pomiędzy mocodawcš a jego pełnomocnikiem. Bioršc pod uwagę dostępnoœć zróżnicowanych usług na rynku, ubezpieczony uprawniony jest do wyboru pełnomocnika, który w indywidualnej ocenie spełnia jego oczekiwania, dzięki czemu zdecyduje się powierzyć mu prowadzenie ważnych dla niego sporów prawnych. Nietrudno sobie wyobrazić, iż okolicznoœć narzucenia przez ubezpieczyciela konkretnego adwokata lub radcy prawnego mogłaby wywołać sprzeciw u wielu ubezpieczonych.

Niemniej jednak z uwagi na dostępnoœć usług prawniczych i brak odpowiedniego rozeznania ubezpieczonego na rynku, ubezpieczyciele często dopuszczajš możliwoœć wskazania przedsiębiorcy danych adresowych kancelarii specjalizujšcych się w poszczególnych dziedzinach prawa.

A zatem rolš ubezpieczyciela w procesie ochrony prawnej, oprócz zwrotu kosztów postępowania, jest ustalenie wysokoœci œrodków finansowych, które zgodnie z wišżšcš strony umowš ubezpieczenia ubezpieczony będzie mógł uzyskać w zwišzku z zaistniałym problemem prawnym.

Iga Kalinowska, aplikant adwokacki, Coris Lex Services sp. z o.o.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL