Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Która polisa dla lokalu firmowego

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
- Jestem właœcicielem lokalu, który zamierzam wykorzystywać do prowadzonej przeze mnie działalnoœci gospodarczej. Jakie ubezpieczenie powinienem wybrać, żeby jak najlepiej zabezpieczyć lokal i sprzęt biurowy? – pyta czytelnik.

 

Ubezpieczyciele często oferujš produkty w formie pakietów, które obejmujš swoim zakresem najistotniejsze ryzyka zwišzane z wykorzystywaniem lokalu do prowadzenia działalnoœci gospodarczej. Najczęœciej dotyczš one ubezpieczenia samej nieruchomoœci na wypadek szkód spowodowanych przez zdarzenia, takie jak pożar, czy też w razie wyrzšdzenia szkody osobom trzecim, np. w lokalu należšcym do sšsiadów, oraz ubezpieczenia ruchomoœci. Przedsiębiorca, kierujšc się charakterem wykonywanej przez siebie działalnoœci, powinien dokonać wyboru oferty, która najpełniej odpowiada jego potrzebom.

Co do ubezpieczenia samej nieruchomoœci – w zależnoœci od rodzaju prowadzonej działalnoœci – należałoby się zastanowić, czy ubezpieczeniem ma zostać objęty cały budynek, sam lokal czy również pomieszczenia przynależne, takie jak piwnica czy garaż. Zakres ubezpieczenia, czyli zdarzenia losowe (ryzyka), na wypadek których zawarto umowę ubezpieczenia, jest okreœlany każdorazowo w umowie. Najpopularniejsze sš ubezpieczenia w razie pożaru, zalania czy kradzieży z włamaniem. Każde z takich zdarzeń zdefiniowane jest precyzyjnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Należy także pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej. Zapewnia ono ochronę przed skutkami finansowymi szkód wyrzšdzonych osobom trzecim w zwišzku z użytkowaniem lokalu. Ubezpieczyciel pokryje więc np. koszt remontu zalanego mieszkania sšsiada.

Warto rozważyć ubezpieczenie znajdujšcych się w lokalu rzeczy ruchomych, np. maszyn, mebli, urzšdzeń technicznych, elektronicznych, sprzętu komputerowego, przenoœnego (telefonów komórkowych, laptopów, noœników danych), jak i produktów gotowych do sprzedaży oraz materiałów do ich wytworzenia. W umowie strony mogš także przewidzieć, że ubezpieczone zostanš wartoœci pieniężne (rozumiane zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia przeważnie jako gotówka, czeki, weksle, obligacje, złoto), przedmioty osobiste należšce do pracowników czy elementy reklamowe. Często spotykane jest również ubezpieczenie od stłuczenia szyb (rozbicie i pęknięcie), do których (zależnie od postanowień umowy) mogš być zaliczane szyby okienne i drzwiowe, oszklenie œcian i dachów, szklane przegrody, ale też kolektory œwietlne, neony i reklamy œwietlne. Możliwe jest też ubezpieczenie tzw. nakładów inwestycyjnych, którymi sš koszty wykończenia i adaptacji wnętrz poniesione przez przedsiębiorcę na dostosowanie lokalu do prowadzonej działalnoœci lub majšce na celu podniesienie standardu pomieszczeń.

Z kolei dla przedsiębiorców, którzy sami zajmujš się wynajmem lokali, ciekawym rozwišzaniem jest ubezpieczenie od utraty czynszu i ponoszenia kosztów najmu zastępczego lokalu czy budynku.

— Katarzyna WoŸniak, aplikant radcowski, Dittmajer  i Wspólnicy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL