Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Smartfony z opłatš reprograficznš a rozwój technologi

Fotorzepa, Waldemar Kompala Waldemar Kompala
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS uważa, że objęcie smartfonów i tabletów opłatš reprograficznš jest niezbędne w dobie rozwoju technologii. W ostatnich latach ceny smartfonów na œwiecie spadły, mimo iż w większoœci państw sš one objęte takš opłatš - mówi Krzysztof Lewandowski z ZAiKS .

Przedstawiciele ZAiKS na pištkowej konferencji prasowej odnieœli się do argumentów autorów kampanii "Nie płacę za pałace" organizowanej przez Zwišzek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT (ZIPSEE). Protestujš oni przeciwko objęciu opłatš od czystych noœników (opłatš reprograficznš) smartfonów i tabletów; zarzucajš Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS nieprzejrzyste wydawanie œrodków i zaleganie z wypłacaniem tantiem artystom.

"Nie byłoby dzisiejszej konferencji, gdyby od poczštku przestrzegane było prawo autorskie, które mówi, w jaki sposób należy ustalać sposób zapłaty oraz noœniki, które powinny być obcišżone wynagrodzeniami na rzecz autorów, wykonawców, producentów i wydawców" - powiedział na konferencji prasowej, dyrektor generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Krzysztof Lewandowski. Jak dodał, w latach 2011 - 2013, ceny smartfonów na œwiecie spadły o 25 proc., mimo iż w większoœci państw sš one objęte opłatami reprograficznymi.

Jak zaznaczył, to minister kultury zobowišzany jest do ustalenia listy i stawki wynagrodzeń, jakš poszczególne noœniki sš obcišżane, w oparciu o opinię Organizacji Zbiorowego Zarzšdzania (OZZ) zwišzków twórczych i organizacji reprezentujšcych producentów sprzętu elektronicznego.

Również zdaniem prof. Doroty Sokołowskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kwestie te powinny być uporzšdkowane przez rozporzšdzenie wykonawcze ministra kultury, które w obecnej formie jest nieprecyzyjne.

"Przepisy powinny być bardzo szczegółowe, ale takie nie sš. Powinny one przedstawiać spis kategorii urzšdzeń, od których opłata reprograficzna jest pobierana. Tymczasem rozporzšdzenie zawiera ich wykaz - listę, której nie można łatwo uzupełnić o smartfony i tablety" - powiedziała profesor. Jej zdaniem, smartfony i tablety powinny się znaleŸć na tej liœcie ze względu na możliwoœci powielania utworów jakie oferujš.

"Od wielu lat czekamy aż minister kultury zmieni to rozporzšdzenie" - podkreœliła Sokołowska. Jak zaznaczyła opłata reprograficzna służy rekompensowaniu twórcom strat, wynikajšcych z możliwoœci nieodpłatnego korzystania z ich utworów przez obywateli.

Kompozytor, muzyk i założyciel zespołu "De Mono" Marek Koœcikiewicz zaznaczył, że polscy twórcy tracš na braku regulacji prawnych, które pozwalały by rekompensować im straty z tytułu korzystania np. z plików muzycznych na smartfonach i tabletach.

"Opłata od czystych noœników wynika z rewolucji technologicznej, kiedy większoœć twórczoœci przeniosła się do sfery cyfrowej. Pobieranie, kopiowanie i nagrywanie danych jest dziœ bardzo łatwe i nie ma możliwoœci monitorowania tego". Dodał, że opłata ta umożliwia użytkownikom prywatnym przechowywanie plików na własny użytek, i chodzi tylko, by nie były one wykorzystywane komercyjnie.

"Pamiętajmy, że po drugiej stronie tej opłaty zawsze siedzi twórca, a nie jakiœ twór, który oskarżany jest o to, że pracuje i funkcjonuje nieuczciwie, pracuje w sposób niezgodny z prawem" - zaapelował Koœcikiewicz.

Resort kultury pracuje nad zmianami systemowymi, których celem jest usprawnienie pobierania opłat i przyspieszenie podziału œrodków, które trafiajš bezpoœrednio do twórców. Analizowana jest również propozycja organizacji reprezentujšcych twórców zakładajšca rozszerzenie listy urzšdzeń objętych tzw. opłatš reprograficznš.

Pod koniec ub.roku resort kultury zlecił analizę prawnš, która ma rozstrzygnšć, czy ewentualne obcišżanie producentów smartfonów i tabletów opłatš na rzecz twórców wymagałoby zmian w prawie autorskim. Sprawy te konsultowane sš z ministerstwami gospodarki oraz administracji i cyfryzacji.

Opłaty reprograficzne uiszczajš producenci sprzętu służšcego do kopiowania lub jego importerzy. Zgodnie z obecnie obowišzujšcym rozporzšdzeniem opłaty sš pobierane m.in. od kserokopiarek, skanerów, magnetowidów oraz czystych noœników, a więc kaset magnetofonowych, kaset VHS, płyt CD i DVD, papieru do kopiarek. Opłata nie obejmuje np. smartfonów, tabletów czy odtwarzaczy mp3, czego oczekujš twórcy. Producenci ostrzegajš natomiast, że ceny smartfonów i tabletów po wprowadzeniu opłaty reprograficznej mogłyby wzrosnšć nawet o 8 proc.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL