Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Trzynastki

Wolne takie samo, ale uprawnienia dydaktyków różne

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Akademikom do trzynastej pensji wlicza się urlop dla poratowania zdrowia, a nauczycielom nie.

Chociaż uprawnienie jest takie samo, dla różnych grup pracowniczych odmiennie jest ono wliczane do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego. To skutek innych pragmatyk służbowych, okreœlajšcych wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, jak i ustalanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla różnych grup zawodowych. Te akty prawne wyznaczajš, jakie składniki wchodzš do trzynastki.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to œwiadczenie przewidziane tylko dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Co roku otrzymujš oni dodatkowe wynagrodzenie roczne i co roku pracodawcy zastanawiajš się, jak ustalić jego wysokoœć. Do podstawy tego œwiadczenia wlicza się wynagrodzenie i inne œwiadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Podstawę prawnš przy ustalaniu wysokoœci trzynastej pensji stanowi odpowiednie dla konkretnej grupy rozporzšdzenie dotyczšce wynagradzania za urlop wypoczynkowy i wyliczania za to ekwiwalentu. Do nauczycieli stosuje się rozporzšdzenie ministra edukacji narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (DzU nr 71, poz. 737 ze zm.), natomiast do nauczycieli akademickich – rozporzšdzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich (DzU nr 203, poz. 1499 ze zm.).

Rozporzšdzenie dla nauczycieli akademickich oraz dla nauczycieli wydane na podstawie ustawy – Karta nauczyciela różniš się. Z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzšdzenia MEN wynika, że w podstawie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego nie uwzględnia się kwoty otrzymanego wynagrodzenia za urlop oraz za czas innej usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy. Z kolei rozporzšdzenie MNiSW z 2 listopada 2006 r. nie zawiera już zwrotu: „wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy". Wynagrodzenie za czas urlopu dla poratowania zdrowia jest właœnie tym gwarantowanym za czas innej usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.

Zgodnie z uchwałš Sšdu Najwyższego z 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/03): „Urlop dla poratowania zdrowia jest innym zdarzeniem usprawiedliwiajšcym nieobecnoœć pracownika (także sędziego) w pracy niż niezdolnoœć do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwišzku z chorobš zakaŸnš". Tym samym nie można urlopu dla poratowania zdrowia uznać za okres choroby i pobierania z tego tytułu wynagrodzenia. Dlatego nauczyciele akademiccy powinni mieć doliczone do podstawy wynagrodzenie za czas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. Wynika to z literalnej wykładni przepisów.

Takiej metodologii użył SN w interpretacji opisujšcej, jakie składniki powinny być uwzględniane w podstawie trzynastej pensji. Także resort nauki i szkolnictwa wyższego uważa, że wynagrodzenie nauczyciela akademickiego otrzymane za czas urlopu dla poratowania zdrowia powinno być uwzględniane przy obliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika szkoły wyższej (opinia przesłana redakcji „Rzeczpospolitej" 24 lipca 2014 r.).

Natomiast nauczyciel w myœl Karty nauczyciela nie powinien mieć uwzględnionego wynagrodzenia za okres urlopu dla poratowania zdrowia w podstawie œwiadczeń. Wynika to z brzmienia przepisów, które wykluczajš doliczanie do podstawy ekwiwalentu za urlop (a tym samym trzynastki) wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy. Potwierdził to zresztš SN w uchwale z 10 paŸdziernika 2000 r. (III ZP 22/00). Stwierdził, że przyczynš pomijania wynagrodzenia za czas płatnych urlopów zdrowotnych przy ustalaniu trzynastej pensji jest wykluczenie przez przepisy szczególne okresów innych usprawiedliwionych nieobecnoœci w pracy i wynagrodzenia za to w podstawie ekwiwalentu za urlop.

Zdaniem autora

Robert Jasiński, specjalista od spraw wynagrodzeń w szkole wyższej

To samo uprawnienie powinno mieć identyczne konsekwencje. Dziwne, że jedna grupa zawodowa korzysta z urlopów dla poratowania zdrowia i ma to uwzględniane w podstawie trzynastki, a druga nie. Nie jest to jednak problem osób, które majš stosować prawo. Tutaj wykładnia już jest i należy jš uwzględniać. Praktycy majš działać w zgodzie z przepisami, nawet gdy sš one zaskakujšce.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL