Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Spadły ceny i popyt, ale ma być lepiej

Bloomberg
Jak przedsiębiorstwa oceniajš ostatnie półrocze 2014 roku? Wcale nie tak pozytywnie jakby mogło się zdawać

Wszelkie sondaże próbowały nas przekonywać, że wœród naszych przedsiębiorców wieje optymizmem, a tymczasem – jak wynika z badania Instytutu Badań i Analiz OSB – ich ocena sytuacji pozostawia wiele do życzenia. W ostatnich miesišcach ubiegłego roku bardziej niż przewidywali spadły ceny i popyt. Mimo, że jeszcze w czerwcu 2014 roku blisko połowa przedsiębiorców prognozowała, że w II połowie 2014 r. sytuacja ogólna ich firm pozostanie bez zmian. Tak więc w efekcie większy odsetek właœcicieli firm oczekiwał poprawy swojej sytuacji niż jš odczuł. Więcej firm niż zakładano odczuło też pogorszenie swojej kondycji.

Ale mimo nie najlepszej końcówki roku teraz sytuacja małych firm na rynku ulega stopniowej poprawie. - Wprawdzie w cišgu ostatniego półrocza sytuacja ogólna blisko połowy przedsiębiorstw (43,8 proc.) nie zmieniła się, zauważalna jest już jednak tendencja wzrostowa w ocenie swojej sytuacji przez pozostałe firmy – czytamy w raporcie. - Na jej poprawę wskazało 28,4 proc. z nich, a na pogorszenie 27,8 proc. Różnica ta jest bardzo mała i trudno mówić o istotnej zmianie na lepsze, ale na pewno jest to zwiastun nadchodzšcej poprawy.

Eksperci oceniajš, że najsilniej tendencję poprawy sytuacji ogólnej można zaobserwować w firmach działajšcych w sektorze budownictwa i usług. Z kolei tendencję pogorszenia się ogólnej sytuacji widzimy w firmach działajšcych w sektorach handlu i przemysłu. Tendencjš stabilnoœci charakteryzowały się przedsiębiorstwa z sektora rolnictwa (w tym leœnictwa, łowiectwa i rybactwa).

Firmy, które odczuły poprawę swojej sytuacji ogólnej, poproszono o wskazanie, co w największym stopniu wpłynęło na ten fakt. 34,5 proc. przedsiębiorców jako taki decydujšcy czynnik wskazało wzrost popytu. Na kolejnych miejscach znalazła się: inwestycja w reklamę (20,8 proc.), inwestycje w rozwój (16,7 proc.), poprawa jakoœci (10,6 proc.), zmiany organizacyjne (7,2 proc.) i rozpoznawalnoœć marki (5,6 proc.)

Analogiczne pytane zadano także firmom, które odczuły pogorszenie swojej sytuacji ogólnej. Jako czynnik, który wpłynšł na to w największym stopniu, wskazały one brak klientów i spadek popytu (23,6 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: kryzys i zubożenie społeczeństwa (20,3 proc.), konkurencja i zaniżanie cen (19,6 proc.), wzrost kosztów prowadzenia firmy (13,7 proc.), zmiany w przepisach oraz zła polityka rzšdu (9,7 proc.), zatory finansowe (6,1 proc.) oraz problemy za wschodniš granicš (2,1 proc.).

Dariusz ŒledŸ z Instytutu Badań i Analiz, Grupa OSB w komentarzu do wyników badania napisał, że Ÿródłem poprawy ogólnej sytuacji w firmach, które jš odnotowały, był przede wszystkim wzrost popytu. W kontekœcie wydarzeń minionych kilku tygodni trudno jest z optymizmem spoglšdać w nadchodzšcš przyszłoœć. Po raz kolejny zawirowania na rynku walutowym w największym stopniu uderzyły w ludnoœć i podmioty obcišżone kredytami zacišgniętymi we franku szwajcarskim. Wpływ tych wydarzeń na sytuację społeczno-ekonomicznš w kraju może oznaczać, że nastšpi spadek siły nabywczej konsumentów, a zatem dalszy spadek popytu na rynku krajowym.

W grupie wszystkich przedsiębiorstw, których przedstawiciele uczestniczyli w badaniu, 21,4 proc. z nich w II półroczu 2014 r. konkurowało na rynkach międzynarodowych. Ich sprzedaż tam charakteryzowała się dużš stabilnoœciš. Ponad połowa przedsiębiorstw (57,6 proc.) utrzymała stały poziom sprzedaży. W grupie pozostałych przedsiębiorstw częœciej odnotowano wzrost (24 proc.) niż spadek (18,4 proc.) sprzedaży na rynkach międzynarodowych.

WyraŸna tendencja wzrostu wielkoœci sprzedaży na rynkach międzynarodowych wystšpiła w usługach, budownictwie i handlu. Trudnoœci z utrzymaniem pozycji wystšpiły w sektorze rolnictwa i w mniejszym stopniu w przemyœle.

Raport podkreœla ponadto, że choć sytuacja finansowa 40,5 proc. firm nie zmieniła się, to w grupie pozostałych firm częœciej nastšpiło jej pogorszenie (34 proc.) niż poprawa (25,5 proc.). Powodem jest głównie brak możliwoœci podnoszenia cen, podczas gdy koszty prowadzenia działalnoœci wcišż rosnš. - W porównaniu z poprzednim półroczem widoczna jest jednak poprawa – oceniajš autorzy raportu.- Mniej firm odczuło pogorszenie sytuacji finansowej, natomiast więcej firm odnotowało jej poprawę. Wynika to przede wszystkim z wysiłków przedsiębiorców włożonych w osišgnięcie sukcesu w walce rynkowej.

Ponad połowa przedsiębiorstw zadeklarowała, że utrzymała swoje miejsce wœród konkurencji (60 proc.) w minionym półroczu. W grupie pozostałych firm częœciej ich pozycja konkurencyjna poprawiła się (29,8 proc.) niż pogorszyła (12,2 proc.).

Wœród firm, które osišgnęły przewagę nad konkurentami, decydujšcy wpływ miało poszerzenie oferty (70 proc.) oraz wykorzystanie nowych form reklamy (50 proc.). Mniejszy wpływ miały inwestycje technologiczne (33,7 proc.), konkurowanie cenš (22,3 proc.) oraz zagospodarowanie nowych rynków zbytu (20 proc.).

Przeważajšca grupa przedsiębiorstw utrzymała stały poziom zatrudnienia (78 proc.). W grupie pozostałych firm, częœciej rosła liczba pracowników (12,5 proc.) niż malała (9,5 proc.).

Jedynie w sektorze budownictwa tendencja przyjęła charakter spadku, prawdopodobnie przez trudnš sytuację zwišzanš z wysokimi na tle innych sektorów spadkami poziomu cen i popytu oraz pogorszeniem sytuacji finansowej.

Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone po raz czwarty w grudniu 2014 r. z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz OSB. W badaniu wzięło udział 1575 przedstawicieli małych firm (49,9 proc. firm jednoosobowych, 45 proc. mikro firm, zatrudniajšcych od 1 do 9 pracowników, oraz 5,2 proc. małych firm, zatrudniajšcych od 10 do 49 osób), które sš zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. Wœród ankietowanych większoœć zajmuje się działalnoœciš usługowš (64,4 proc.), 9,5 proc. – budowlanš, 5,2 proc. – przemysłowo-produkcyjnš, 20,2 proc. – handlowš, a ok. 0,7 proc. działa w branży rolnej. Z uwagi na liczbę i strukturę respondentów wyniki badania majš charakter reprezentatywny.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL