Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Leszek Moczulski: Putin nie jest demiurgiem

Leszek Moczulski
Fotorzepa/ Michał Walczak
Ukraińcy okazali się najbardziej dynamicznym narodem w Europie poczštków XXI wieku. Rosjanie przyglšdali się tylko ich zmaganiom, co najwyżej klaszczšc własnemu przywódcy – pisze historyk i publicysta.

Czytam gazety, patrzę na telewizję; dziennikarskie tuzy, uznani eksperci i przywołani do tablicy politycy zastanawiajš się głoœno, co uczyni Władimir Putin. Rok temu, przypomnę, przedmiotem domysłów były plany Wiktora Janukowycza. Czy ten zręczny mšż stanu, tak umiejętnie lawirujšcy pomiędzy Kremlem a UE, ostatecznie wybrał już Unię Eurazjatyckš, czy też chowa w zanadrzu kartę, która – mimo problemów ekonomicznych Ukrainy, pozwoli mu rozwinšć zwišzki z Europš?

Przymus, a nie wybór

Ludzie marzli wówczas na Majdanie, tegoroczna zima jest zdecydowanie cieplejsza – i nastšpiła eskalacja personalna: teraz Putin wyjaœnia, że kłopoty gospodarcze, choć wprawdzie drobne, mogš potrwać i dwa lata. Nie przeszkadza to przecież w uroczystym proklamowaniu Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Liczy się sukces, a nie brak Ukrainy. Wybitny przywódca Œwiętej Rosji, panujšcy na jednej szóstej powierzchni lšdów Ziemi (włšczajšc obszary utracone przejœciowo), wiosnš podjšł fundamentalnš decyzję. Przynajmniej tak usłyszałem w elektronicznym medium. Zakończył rekonstrukcję supermocarstwowoœci, nadszedł czas, aby spektakularnie ujawnić jš przed œwiatem. Jednym ruchem zagarnšł Krym, a teraz ma do wyboru... Point de reveries, Messieurs! Hola, hola – moje panie i panowie! Putin nie wybiera; Putin musi. Politycy, ci z prawdziwego zdarzenia, nie sš demiurgami, od których rozumu i woli zależš losy narodów. Działajš w wšskich korytarzach, które im nieustannie tworzš i zamykajš zmienne relacje sił. Najprzeróżniejszych, o własnych mechanizmach, często ujawniajšcych się dramatycznie, na ogół prawie niewidocznych. Jeœli przywódcy państw potrafiš, choćby intuicyjnie, odczytać procesy, przebiegajšce przez najbliższš przyszłoœć, mogš uzyskać niemało – i to na ogół wystarcza, aby zapisać się w historii. Ale pod jednym warunkiem: że kierujš państwami, dysponujšcymi dostatecznym potencjałem mocy. Najpierw parę pytań.

Czy Rosja jest supermocarstwem? Czy ZSRR był supermocarstwem? Nie cofajšc się zbyt daleko w przeszłoœć, skonkretyzujmy: w latach 70. ZSRR był supermocarstwem militarnym. Ale nie był supermocarstwem ekonomicznym, a przestawał być supermocarstwem demograficznym. Górował nad innymi obszarem, lecz w połowie była to wieczna marzłoć i piaszczyste pustynie. Aby utrzymać swš wybujałš rangę międzynarodowš, skupił wysiłek na zbrojeniach - i to doprowadziło go do zguby. Czym więc był? Na pewno jednym z biegunów polityki œwiatowej. Mowa o takiej potędze, która ma zdolnoœć przycišgania innych.

Nie jest to zjawisko występujšce zawsze. USA przycišgały gwarancjami bezpieczeństwa, zamożnoœciš i wolnoœciami obywatelskimi; ZSRR przymusem militarnym i mesjanistycznš doktrynš przyszłej szczęœliwoœci. Ale to w tamtej dekadzie załamał się system dwubiegunowy. Wyrósł trzeci: Chiny – dysponujšce największym na œwiecie zasobem energii społecznej i zmodernizowanš teoriš Marksa - cišgle atrakcyjnš, przynajmniej w krajach Trzeciego Œwiata oraz na paryskich uniwersytetach. Symbolem przemiany geopolitycznej stał się luty 1972 r. i szanghajskie porozumienie Richarda Nixona z Mao.

Ćwierć wieku póŸniej zapytałem Henry'ego Kissingera, czy uważał, że warto przegrać wojnę w Wietnamie, aby pozyskać Chiny? Popatrzył na mnie - i zaczšł mówić o czymœ innym. Pytanie było trochę niewłaœciwe, pomysł i decyzja należały do Nixona, jakby nie było najwybitniejszego – i najbardziej przegranego od czasów Wilsona prezydenta USA. Kissinger jako jego doradca i sekretarz stanu był raczej rzecznikiem odnowy Œwiętego Przymierza – również potrójnego. Ale ZSRR był już za słaby i jeszcze zbyt ambitny, by podjšć takš ratujšcš koncepcję.

Zaczęły się schody

Dziœ nie ma bieguna; jest jedno supermocarstwo globalne, lecz dalece nie starcza mu potencjału, aby kontrolować œwiat. Rosja z grubsza i nie w pełni zachowała potencjał militarny sprzed ponad dwudziestu lat, choć jego najważniejsza, nuklearna częœć jest obecnie mało przydatna. Zapłaciła wszystkim innym, ale zwłaszcza gospodarkš, rozbitš, rozkradzionš, roztrwonionš. Pozostały wielkie surowce, trochę zbrojeniówki i powszechne braki. Przestała być biegunem; jej siła przycišgajšca nie ogarnia nawet całoœci byłego ZSRR.

Putin pręży wolę, by odwrócić „największš katastrofę geopolitycznš Europy XX wieku" (znam, co najmniej, trzy większe). Wrócił na drogę tradycyjnš, a zatem jedynš: zbierania utraconych ziem. Najważniejszš z nich jest Ukraina. Jej, oraz krajów bałtyckich zagarnięcie w XVIII wieku pozwoliło zbudować mocarstwowoœć rosyjskš i wprowadzić jš do Europy. Bez Ukrainy niemożliwa jest powtórka. Tyle, tego Putina nauczono.

Przypomnijmy wydarzenia. Celem życia Janukowycza stało się wygranie przyszłych wyborów. Zależało to od Putina – i tak droga do imperium Eurazji została otwarta. Na chwilę, bo zaczęły się schody. Sprzeciwił się Euromajdan. Pierwsza nadzieja: mróz ich przepędzi. Druga: właœciwe organa siłš przywrócš porzšdek. Ale gdy zaczęła lać się krew, 36 godzin wystarczyło na całkowitš zmianę władzy. Taki przewrót – Rosjanie znajš to z własnych doœwiadczeń – powinien otworzyć długi okres kompletnego bezhołowia. Trzeba więc pobudzić konflikty wewnętrzne, Charków rzucić na Lwów, Zaporoże na Kijów, ukazać bezsiłę euromajdańskich uzurpatorów. „Zielone ludziki" na Krymie to nie odzyskiwanie utraconej prowincji, tylko sygnał do wzniecenia ukraińskiej – sorry, małorosyjskiej – wojny domowej. Więc leje się nowa krew w Odessie – i, niespodziewanie, potem nastaje spokój.

Bo Ukraina to europejski kraj, tylko dłużej uciemiężony. Ci sami ludzie, którzy przepędzili Janukowycza, potrafili utrzymać stabilizację państwowš i uzyskać ogromne poparcie społeczne w dwu kolejnych wyborach. To Putin wpadł w kołowrót, rozpędzony aż tak bardzo, że musi się wraz z nim kręcić w kółko. Jest Donbas, próba otwarcia drogi do Dniepru i Dniestru, ale wydarzenia wymykajš się spod kontroli. A dalej: zbrodnia z malezyjskim samolotem, eskalacja sankcji zachodnich, we wrzeœniu przesilenie – wymuszony rozejm, ofensywa z Donbasu zatrzymana. Potem następujš: załamanie koniunktury naftowej, upadek rubla, zanik perspektyw. Ale nie można wyjœć z kręciołka, bo to totalna klęska, zamknięcie drogi do imperium, koniec snu o potędze. Putin nie może, ale musi tańczyć w jego takt.

Nutki optymizmu

Ktoœ w to wierzy? Chyba nie, bo dziedzictwo intelektualne PRL – że przesadnie nadużyję tego przymiotnika – przesšdza inaczej. Swoje wiemy: Rosja potęgš jest, i basta! Jakżeby inaczej? Jeœli Putin stworzył plan, to go przecież zrealizuje. Jeœli ma nowy, obawy tylko rosnš. Te ich czołgi, te rakiety – a samoloty Bundeswehry pordzewiały ze staroœci. Czy zresztš zechcš nas bronić? Przecież już w 1831 r. Horace Sébastiani (niejako poprzednik François Hollande'a) powiedział: L'Ordre regne a Varsowie. I tak dalej, tak dalej - mimo, że gołym okiem widać, jak to powiódł się putinowski plan przejęcia Ukrainy, i jakš cenę za to Rosja już zapłaciła.

No, rzeczywiœcie, Putinowi narastajš kłopoty, temu nikt nie zaprzeczy. Lecz gdyby upadł, jego następca będzie jeszcze gorszy, bez kultury, bez skrupułów. Może doprowadzić do nieszczęœcia... Pojawiajš się nutki optymizmu. Gdyby tak, pod presjš załamania standardu życia, Rosjanie wyszliby na ulicę... Gdyby udało się odbudować gospodarkę rosyjskš, uczynić z niej wiarygodnego partnera...

Nie piszę o Polsce, ani o Polakach, ani o ludziach z mediów. Przedstawiam, wprawdzie nie wszystkie, ale dominujšce, publicznie prowadzone i szeroko nagłaœniane dyskusje. A to nie to samo. I włšczam się tylko do tych właœnie dyskusji.

Putin nie jest demiurgiem. Nie jest też Rosjš – jedynie jej czasowym przywódcš. To silna osobowoœć, prawie całkowicie odlana na jeden wzorzec. Pochodna tradycji łšczšcej wielkoruski szowinizm ze œwiatowym posłannictwem. Myœli prosto: drogš przez mękę dorobiliœmy się wszechœwiatowej pozycji – i za nic jej nie oddamy. Zwłaszcza teraz, gdy zewszšd otaczajš nas wrogowie, działa kategoryczny imperatyw: albo będziemy globalnym supermocarstwem, albo zginiemy. Poniali?

W tej logice brak tylko jednej przesłanki: poczucia rzeczywistoœci. Rosja nie jest potęgš – i ktoœ, kto nie dysponuje nadprzyrodzonš siłš, nie wykrzesze jej z porozrzucanych poœród tajgi głazów. A Putina nikt nie nauczył, jak jš racjonalnie budować.

Jego upadku nie warto się bać. Im gorszy przyjdzie następca, bardziej awanturniczy - tym szybciej rozleci się wizja eurazjatyckiego imperium. GroŸniejszy byłby sukcesor, zdolny stworzyć społeczne i ekonomiczne podstawy potęgi. Gdyby udało się to Putinowi, o ile obecna sytuacja byłaby trudniejsza! Najpierw Rosja musi odejœć od ducha Moskwy – a to wymaga wysiłku pokoleń, albo doznania tak straszliwej, podwójnej klęski, jakš przeżyły Niemcy w minionym stuleciu. Marzenia, zamiary i kolejne plany Putina nie mogš się spełnić, bo najzwyklej Rosji brakuje sił. Słabnie z miesišca na miesišc – a na przednówku, gdzieœ w połowie roku czeka jš ostry kryzys.

Ponad rok temu, 5 grudnia 2013 r., na internetowym portalu pisałem: „Czynnikiem decydujšcym na Ukrainie sš Ukraińcy. Podobnie, jak w 1989 r. okazało się, że o Polsce rozstrzygajš Polacy. Tego faktu nie dostrzegli wówczas przywódcy ZSRR, a obecnie klucz do rozumienia sytuacji na Ukrainie pozostał poza wyobraŸniš licznych analityków i komentatorów, w tym również – niestety – polskich... Niezależnie od kulawej gospodarki, przekupnoœci władzy, podziałów i jaskrawych nieraz różnic, [Ukraińcy] nauczyli się już być niepodległym narodem... My chyba najlepiej powinniœmy rozumieć, że o przyszłoœci Ukrainy zadecyduje sam naród ukraiński".

Czegoœ takiego nie mógłbym napisać o Rosjanach. Buntowali się już wielokrotnie – często przybierało to straszliwe formy, ale skutek był podobny: trafiali pod jeszcze większe samowładztwo. Rebelia dla rebelii, okazja, aby poszaleć. Czy teraz ruszš czy nie, zapewne w małym stopniu wpłynie to na kształt rozstrzygnięcia. Pogršżeni sš w stagnacji, co typowe. Natomiast Ukraińcy okazali się najbardziej dynamicznym narodem w Europie poczštków XXI wieku. Dwie samo-kontrolujšce się rewolucje, przejęcie władzy przy utrzymaniu stabilizacji wewnętrznej państwa, wytrzymanie straszliwej presji rozpoczynajšcej się od agresji potężnego sšsiada, społeczna gotowoœć do ofiar. Rosjanie przyglšdali się tylko, co najwyżej klaszczšc własnemu szefowi. Nie byli nawet zdolni do organizacji społecznej, do pozarzšdowej pomocy dla swych rodaków z Donbasu.

Katastrofy potencjałowe

Sš wielkie przemiany, w których najbardziej aktywnym podmiotem jest naród, ale sš też ogromne transformacje, których narody pozostajš biernym przedmiotem. Wówczas działajš tylko zwykłe mechanizmy dziejów, a wœród ich skutków wyróżniajš się katastrofy potencjałowe. Dochodzi do nich, gdy potencjał dyspozycyjny zaczyna zagarniać częœć potencjału ruchu – który zapewnia funkcjonowanie państwa i społeczeństwa, albo potencjału biernego – substancji obejmujšcej ogół walorów materialnych, intelektualnych i duchowych.

W pierwszym wypadku przestaje funkcjonować organizacja państwowa; tak zdarzyło się w Niemczech jesieniš 1918 r., gdy bez klęski na froncie, wojna została niespodziewanie przegrana. Drugi wariant jest znacznie gorszy: przestaje funkcjonować wszystko. Rosja tylko w XX wieku przeżyła go dwukrotnie: w latach 1917-1921 oraz 1989-1993. Czy po raz ostatni?

Najpierw Janukowycz, teraz Putin; ciekawe, kto za rok będzie na tapecie?

Autor jest historykiem, dziennikarzem ?i politykiem. W okresie PRL działał w opozycji. Był współzałożycielem Ruchu Obrony ?Praw Człowieka i Obywatela oraz założycielem i wieloletnim liderem Konfederacji Polski Niepodległej

Przymus, a nie wybór

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL