Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Za garaż płacimy tak, jak za budynek

Spółdzielnia mieszkaniowa posiada garaże wybudowane w piwnicach budynków mieszkalnych. Ustanowiono na nich spółdzielcze własnoœciowe prawo, przy czym nie sš one pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych (sš to odrębne lokale). Czy w takim wypadku właœciwe jest zastosowanie stawki podatku od nieruchomoœci jak dla budynku mieszkalnego?
Tak Garaże w piwnicach będš opodatkowane według stawek właœciwych dla budynków mieszkalnych (chyba że zajęte będš na prowadzenie działalnoœci gospodarczej).Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.) budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale zwišzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocš przegród budowlanych, ma fundamenty i dach.Ustawa nie podaje jednak pojęcia budynku mieszkalnego, poprzestajšc na ogólnej definicji budynku oraz precyzujšc, które sš zwišzane z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš.§ 3 pkt 9 rozporzšdzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.), mówi, że mieszkanie to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, majšcy odrębne wejœcie, wydzielony stałymi przegrod...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL