Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Fundusze Europejskie

Pierwszy konkurs o dotacje z budżetu UE na lata 2014-2020

Wspierane majš być przedsięwzięcia zwišzane z tworzeniem systemów informatycznych, które dostarczajš e-usług zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców
123RF
Od 27 lutego do 4 maja urzędy i sšdy mogš składać wnioski o dotacje na e-projekty, które ułatwiajš życie społeczeństwu, w tym przedsiębiorcom.

Chodzi o pienišdze, które sš do wzięcia w ramach pierwszego konkursu o unijne granty finansowanego z nowej puli pieniędzy europejskich.

Nabór e-projektów, dzięki którym poszerzy się zakres spraw, które obywatele i przedsiębiorcy będš mogli załatwić drogš elektronicznš, ogłosiła jeszcze w ubiegłym roku (30 grudnia) Władza Wdrażajšca Programy Europejskie (WWPE) – czyli instytucja dzielšca pienišdze z programu operacyjnego „Polska cyfrowa".

Pionierski konkurs

To zarówno pierwszy konkurs w zupełnie nowym programie operacyjnym poœwięconym cyfryzacji kraju („Polska cyfrowa" nie ma swego odpowiednika z okresu 2007–2013), jak i pierwszy w kraju finansowany pieniędzmi z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Jak mówiła w dniu jego ogłoszenia Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju, to dobra wiadomoœć przede wszystkim dla tych, którzy oczekujš nowoczesnych usług elektronicznych. Wspierane majš być bowiem przedsięwzięcia zwišzane z tworzeniem systemów informatycznych, które dostarczajš e-usług zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców.

Chodzi o dwa typy projektów. Pierwsze to przedsięwzięcia w formule A2B (administration-to-business) oraz A2C (administration-to-consumer). To głównie nowoczesne usługi elektroniczne, które skrócš czas potrzebny do załatwienia różnych spraw i ułatwiš kontakt klienta z urzędem bez opuszczania domu bšdŸ miejsca pracy. Drugi typ projektów to tworzenie lub rozwój usług wewnštrzadministracyjnych (A2A - administration-to- administration) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

Premiowane majš być projekty wpisujšce się w kluczowe obszary wskazane w programie. Chodzi o: rynek pracy, ubezpieczenia i œwiadczenia społeczne, ochronę zdrowia, prowadzenie działalnoœci gospodarczej, wymiar sprawiedliwoœci i sšdownictwo, prezentację i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych, naukę i szkolnictwo wyższe, podatki i cła, sprawy administracyjne, w szczególnoœci obywatelskie, zamówienia publiczne oraz bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe.

Spoœród wskazanych dziedzin szczególne preferencje uzyskajš projekty realizujšce zalecenia w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r., czyli poprawę warunków otoczenia biznesu poprzez redukcję kosztów rozpoczynania i prowadzenia działalnoœci gospodarczej, redukcję czasu i kosztów egzekwowania umów oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę, a także poprawę skutecznoœci administracji podatkowej i celnej, zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie aktywnoœci zawodowej oraz poprawę efektywnoœci kosztowej i ogólnej wydajnoœci sektora opieki zdrowotnej.

Kryteria zapisane w pionierskim konkursie skonstruowano tak, aby umożliwiły weryfikację, czy proponowane projekty sš potrzebne, wykonalne i gotowe do realizacji.

Skorzystajš wszyscy

Jak podkreœlała minister Wasiak, kierowany przez niš resort oczekuje, że wnioski o dofinansowanie projektów zgłaszane do tego konkursu będš oferowały e-usługi publiczne bardzo szerokiej grupie obywateli.

Co oznacza, że choć biorcami pomocy finansowej będš jednostki administracji rzšdowej, sšdy i jednostki prokuratury, to jednak ostatecznie skorzystajš obywatele, bo to oni będš korzystać z nowych usług elektronicznych powstałych w wyniku realizacji dotowanych inwestycji.

Gdzie popłynš dotacje

Aplikować o granty mogš jednostki administracji rzšdowej oraz podmioty im podległe i nadzorowane, ale też sšdy, prokuratury oraz partnerstwa tych instytucji zawišzane m.in. z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarzšdowymi. Budżet konkursu to 945,5 mln zł.  Składa się na niego 800 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 145,5 z wkładu krajowego pochodzšcego z budżetu państwa.

Administracja na proponowane przez siebie e-inwestycje nie będzie musiała wykładać żadnych pieniędzy, bo maksymalne dofinansowanie wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, z czego prawie 85 proc. stanowiš œrodki unijne, pozostała częœć to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogółem w programie „Polska cyfrowa" na wysokš dostępnoœć i jakoœć e-usług publicznych zarezerwowano 689,8 euro, a więc niemal 3 mld zł. Oznacza to, że nie będzie to jedyny konkurs na dotacje przeznaczone na dalszš budowę e-administracji.

Start w biznesie z pomocš unii

W najbliższy czwartek (15 stycznia) w Gdyni odbędzie się spotkanie na temat finansowania zakładania działalnoœci gospodarczej przy wsparciu z funduszy UE. Będzie ono też poœwięcone zagadnieniom zwišzanym z pieniędzmi unijnymi na lata 2014–2020. Spotkanie odbędzie się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (ul. Kielecka 7, sala 121 II piętro, godz. 14.00–16.15). Udział jest bezpłatny.

Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju

Pierwszy konkurs w „Polsce cyfrowej" ma podwójne znaczenie, bo to pierwszy nabór projektów nie tylko w nowym programie operacyjnym, ale i całej nowej perspektywie 2014–2020.

Zgodnie z zapowiedziami ogłosiliœmy go jeszcze w 2014 r.

To dobra wiadomoœć dla wszystkich, którzy oczekujš użytecznych usług elektronicznych. Skrócš one czas potrzebny do załatwienia wielu spraw i ułatwiš kontakt z urzędami. Warunkiem uzyskania wsparcia z tego konkursu będzie m.in. przedstawienie gotowego do wdrożenia projektu oraz zakończenie realizacji maksymalnie w okresie 36 miesięcy, czego efektem będš elektroniczne usługi oferowane bardzo szerokiej grupie użytkowników. Dotacje trafiš do jednostek administracji rzšdowej, sšdów oraz prokuratury, jednak ostatecznymi odbiorcami elektronicznych usług będziemy my wszyscy – obywatele.

Dyżury dla mieszkańców Podkarpacia w urzędach gmin

Jeszcze w styczniu w województwie podkarpackim odbędzie się seria spotkań dla mieszkańców regionu poœwięconych pienišdzom unijnym.

Chodzi o indywidualne konsultacje na temat pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej, które odbędš się w ramach mobilnych punktów informacyjnych funduszy europejskich. Podczas wyjazdowych dyżurów specjaliœci od funduszy UE będš doradzać przedsiębiorcom, samorzšdowcom, stowarzyszeniom, ale również osobom fizycznym.

Wszystkie dyżury odbędš się w urzędach gmin. W œrodę (14 stycznia) w gminach: Dynów (godz. 10.00–12.00) i Nozdrzec (godz. 10.15–12.15), w czwartek (15 stycznia) w gminach: Domaradz (godz. 10.00–12.00) i Jasienica Rosielna (godz. 10.15–12.15), a w pištek (16 stycznia) w gminie Krasiczyn (godz. 11.00–13.00). W przyszłym tygodniu spotkania zaplanowano 22 stycznia (czwartek) w gminach: Brzozów (godz. 10.00–12.00) i Haczów (godz. 10.20–12.20), oraz 23 stycznia (pištek) w gminach: Tyrawa Wołoska (godz. 10.00–12.00) i Dydnia (godz. 10.30–12.30).

Mobilne punkty informacyjne w regionach

Specjaliœci od funduszy UE objadš jeszcze w tym miesišcu kilkanaœcie mniejszych miejscowoœci, m.in. na Œlšsku i na OpolszczyŸnie, informujšc o szczegółach pomocy z UE na lata 2014–2020. Na Œlšsku urzędnicy będš w tym tygodniu udzielać bezpłatnych konsultacji w trzech miastach. Jutro w Urzędzie Miasta w Rybniku (godz. 9.00–13.30), w œrodę (14 stycznia) w Lublińcu w Centrum Informacji Turystycznej (Muzeum Edyty Stein) w godz. 10.00–14.00 oraz w czwartek (15 stycznia) w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (9.30–14.00). Na Dolnym Œlšsku szczególnie mile widziani będš przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne planujšce rozpoczęcie działalnoœci gospodarczej. Spotkania dla nich odbędš się jutro w Urzędzie Miejskim w Œwidnicy (10.00–13.00) i w czwartek (15 stycznia) w Urzędzie Miejskim w Zšbkowicach Œlšskich (10.00–13.00). Również w tym tygodniu dyżury odbędš się w starostwach powiatowych na OpolszczyŸnie. 13 stycznia w Oleœnie (9.00–12.00) i Strzelcach Opolskich (9.00–13.00), 14 stycznia w Prudniku (8.30–15.30) i 15 stycznia w Namysłowie (9.00–12.00).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL