Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Od 2015 roku Karta Dużej Rodziny

www.sxc.hu
Od 1 stycznia 2015 r. każda rodzina wielodzietna będzie mogła otrzymać Kartę Dużej Rodziny.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jest to dokument zapewniajšcy rodzinom specjalne uprawnienia, niezależnie od osišganego dochodu. W projekcie ustawy okreœlono zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych uprawnień wynikajšcych z Karty, które polegajš na korzystniejszym - w stosunku do ogólnie obowišzujšcego - dostępie do towarów, usług w tym przejazdów, oraz innych form działalnoœci.

Do projektu ustawy przeniesiono rozwišzania funkcjonujšce do tej pory w ramach rzšdowego programu dla rodzin wielodzietnych, który Rada Ministrów przyjęła w maju 2014 r. Zarówno program, jak i przepisy projektowanej ustawy, wpisujš się w politykę prorodzinnš państwa, której jednym z głównych kierunków jest promowanie i wspieranie rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwać członkowi rodziny wielodzietnej rozumianej jako rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica majš na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku:

- do ukończenia 18. roku życia,

- do ukończenia 25. roku życia w przypadku dziecka uczšcego się w szkole lub szkole wyższej.

W rodzinach posiadajšcych dzieci ze stwierdzonym orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawnoœci, Karta będzie przyznawana bez ograniczeń wiekowych. Kartę mogš otrzymać także rodzice zastępczy i osoby prowadzšce rodzinny dom dziecka.

Karta będzie przyznawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia wydawany będzie duplikat. Będzie kosztował 9,21 zł. W uzasadnionych przypadkach opłata ta nie będzie pobierana.

Przepisy projektu ustawy okreœlajš sposób, tryb i wymagania (np. niezbędne dokumenty) dotyczšce wniosku o wydanie Karty. Wniosek o przyznanie karty będzie można składać także w formie dokumentu elektronicznego.

Przyjęto, że dziecko zachowa uprawnienia pomimo zmniejszania się liczby dzieci wchodzšcych w skład rodziny wielodzietnej (np. jedno z rodzeństwa ukończy 25. rok życia). Rodzicom Karta ma być przyznawana na czas nieokreœlony.

Karta będzie uprawniała do korzystania ze zniżek na wstęp na przykład do niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Każda instytucja, która przyzna rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będzie miała prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Ulgi, zniżki i inne uprawnienia mogš przyznawać rodzinom wielodzietnym podmioty inne niż instytucje podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujšce na różnych szczeblach samorzšdu terytorialnego (np. muzea samorzšdowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy, restauracje, hotele.

Rodzicom oraz małżonkom rodziców wchodzšcych w skład rodzin wielodzietnych będzie przysługiwać ulga 37 proc. w przejazdach jednorazowych kolejš (pocišgi osobowe, poœpieszne i ekspresowe). Na przejazdy kolejš w ramach imiennych biletów miesięcznych ulga wyniesie 49 proc. (pocišgi osobowe i poœpieszne). Ponadto posiadacze Kart będš zwolnieni z opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary. Zapłacš też niższe opłaty paszportowe.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL