Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Wróżenie z genów

Fotorzepa, ms Michał Sadowski
Badania DNA nie sš już wykonywane tylko na potrzeby naukowców. Zaczęły być dostępne dla zwykłego œmiertelnika. Polacy coraz częœciej i chętniej z nich korzystajš
Wystarczy kropla krwi lub wymaz ze œluzówki policzka, by poznać wiele tajemnic, które skrywa organizm. Czy mamy skłonnoœć do zachorowania na raka, alzheimera lub parkinsona? Czy znajdujemy się w grupie ryzyka, której grozi miażdżyca, a może zawał serca? Czy możemy spodziewać się efektów ubocznych przyjmowanych leków lub pooperacyjnych komplikacji? Geny ujawniš nie tylko prawdę dotyczšcš ludzkiego zdrowia, ale i pochodzenia, a nawet uzdolnień. Roœnie w naszym kraju liczba oœrodków oferujšcych podobne usługi. A ceny spadajš. Ale czy to naprawdę działa?
– Diagnostyka genetyczna daje fenomenalne efekty – przekonuje prof. Jan Lubiński, genetyk-onkolog z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, przy której działa najstarsza w Polsce onkologiczna poradnia genetyczna. Przykład? Informacja o tym, że kobieta posiada mutację w genie BRCA1 znacznie zwiększajšcš ryzyko zachorowania na raka piersi i jajnika, pozwala na prowadzenie odpowiedniej profilaktyki i terapii. W rezultacie zagrożenie rozwojem choroby może spaœć z 80 do nawet 10 proc. Dziennie szczecińska poradnia ma ok. 200 pacjentów. Wczoraj po raz pierwszy odwiedziła jš pani Małgorzata. – W rodzinie było kilka przypadków zachorowań na nowotwory płuc i piersi. Chcę sprawdzić, czy ja i moje dzieci również jesteœmy tš chorobš zagrożeni – mówi 44-latka. Kobieta zapowiada, że jest gotowa dostosować się do wszelkich zaleceń lekarza dotyczšcych zmiany trybu życia czy koniecznoœci regularnych wizyt w poradni. – W mojej rodzinie od zawsze zadawaliœmy sobie pytanie, dlaczego ta choroba nas dotyka. Bardzo dobrze, że badania genetyczne sš dostępne – tłumaczy pani Małgorzata. Ona pierwsza wœród swoich bliskich zdecydowała się na ich przeprowadzenie. Za sprawdzenie genów wysokiego ryzyka nie będzie musiała nic płacić. Bezpłatne testy można wykonać w jednej z ponad 20 poradni genetycznych, jakie działajš przy regionalnych oœrodkach onkologicznych. Ale przybywa podobnych ofert komercyjnych. Centrum Medyczne Damiana w Warszawie uruchomiło właœnie nowš usługę, możliwoœć stworzenia osobistego profilu genetycznego. – Możemy na przykład ocenić, że w przypadku danej osoby zagrożenie rozwojem raka, cukrzycy lub innej z kilkunastu chorób jest dziesięciokrotnie wyższe, niż wynosi œrednia dla populacji – opowiada Marek Płoszczyński, prezes zarzšdu i właœciciel centrum. Pomocš w tym służy nowoczesna technologia mikromacierzy DNA, dzięki której analizuje się występowanie zmian w genomie (tzw. polimorfizmów pojedynczego nukleotydu, czyli SNP). Na podstawie jednej próbki można odkryć 620 tys. zmian (obecnie znanych jest kilkanaœcie milionów!). Uzyskane rezultaty porównuje się z bazš danych dla większej populacji. Analiza materiału genetycznego wykonywana jest w USA, na wynik czeka się od czterech do szeœciu tygodni. Otrzymuje się go... na płycie CD. Jak podkreœla Marek Płoszczyński, badanie jest jedynie ocenš prawdopodobieństwa wystšpienia choroby. Nie daje 100-procentowej pewnoœci, że się ona pojawi. – Aby definitywnie stwierdzić, czy ktoœ jest zagrożony chorobš uwarunkowanš genetycznie, potrzeba bardziej precyzyjnego testu, takiego, jakie przeprowadzajš wyspecjalizowane poradnie – dodaje prof. Jan Lubiński. Do nowej usługi krytycznie nastawiony jest prof. Jerzy Bal z Zakładu Genetyki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. – Zastosowanie polimorfizmu SNP w ocenie predyspozycji do wystšpienia różnych chorób ma ogromnš przyszłoœć, jednak przy obecnym stanie wiedzy oferta jest zdecydowanie przedwczesna i ma charakter marketingowy – twierdzi. DNA może służyć pomocš także w poznaniu prawdy o swoim pochodzeniu. – Badajšc mitochondrialne DNA przekazywane w linii kobiecej lub chromosom Y przekazywany w linii męskiej, jesteœmy w stanie ocenić, skšd przybyli przodkowie konkretnej osoby – mówi dr Jakub Czarny z Instytutu Genetyki Sšdowej w Bydgoszczy. W jaki sposób? Wynik porównuje się do danych zgromadzonych w ogólnoœwiatowej bazie zawierajšcej ponad 50 tys. próbek z 480 populacji. – Jednemu z naszych klientów œlad historii przodków urwał się na 1860 roku. Chciał wiedzieć, co działo się z nimi wczeœniej – opowiada dr Czarny. Jego laboratorium pomaga także w rozwišzywaniu bardziej współczesnych zagadek. – Zjawiła się u nas starsza pani, która utrzymywała, że jest nieœlubnš córkš pewnego nieżyjšcego już hrabiego. Domagała się przeprowadzenia badania DNA, które by to wykazało. Po co? Aby uzyskać częœć majštku – tłumaczy genetyk. Na popularnoœć tego typu metod wpływa malejšca cena. W cišgu roku koszt testu na ustalenie ojcostwa spadł o połowę. W Ogólnopolskim Centrum Genetyki REX we Wrocławiu z roku na rok o ok. 20 proc. zwiększa się liczba analizowanych próbek. O ile w 2006 roku wykonano w szczecińskim oœrodku 22 tys. testów, o tyle w roku ubiegłym – 25 tys. A to może być dopiero poczštek boomu na badania DNA. Roœnie liczba identyfikowanych mutacji odpowiadajšcych rozwojowi chorób. W zwišzku z tym wyniki badań będš coraz bardziej precyzyjne. Już dzisiaj możliwa jest analiza całego genomu (powszechnie bada się tylko jego fragmenty). W USA kosztuje to 300 tys. dolarów. Wybrane oœrodki i ceny: Onkologiczne poradnie genetyczne (ponad 20 w Polsce) ich lista: www.hccp-uicc.com/genetyka/listap.htm Centrum Medyczne Damiana w Warszawie Instytut Genetyki Sšdowej w Bydgoszczy Ogólnopolskie Centrum Genetyki REX we Wrocławiu
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL