Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Surowce i Chemia

Prosumenci dostanš wsparcie z ARMiR

Bloomberg
Znajdš się dodatkowe pienišdze dla najmniejszych wytwórców energii i ciepła w przydomowych instalacjach.
Kierujšcy resortem rolnictwa Marek Sawicki deklaruje przesunięcie puli 17 mln euro z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na pilotażowe programy budowy rozproszonych mikroŸródeł. – Wsparcie dla jednej gminy nie powinno przekraczać 500 tys. euro – zaznacza Sawicki. Ale na tym nie koniec. W obecnej perspektywie unijnej takie instalacje majš być finansowane w ramach regionalnych programów operacyjnych. Według niego polski rynek energetyki prosumenckiej ma szansę na dynamiczny rozwój w najbliższych latach. Minister szacuje, że do 2020 r. może u nas powstać około miliona najmniejszych przydomowych Ÿródeł energii. To oznaczałoby, że za szeœć lat osišgniemy dzisiejszy poziom niemieckiego rynku.
O szczegółach programu pilotażowego Sawicki nie chce na razie mówić, bo jego ramy formalnoprawne dopiero sš ustala. Zaznacza jednak, że nie będzie rozróżnienia pod względem technologii. – Stawiamy na różnorodnoœć Ÿródeł. Będziemy promować zarówno instalacje wytwarzajšce pršd, jak i ciepło, a także włšczanie w takš instalację pomp ciepła, które pozwalajš na bardziej efektywne wykorzystanie energii w czasie – podkreœla minister. Jarosław Wojtowicz, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pracuje nad pilotażowym programem, ma nadzieję, że za te œrodki rynek najmniejszych wytwórców poszerzy się z obecnych kilkuset osób do co najmniej kilku tysięcy. – Chcemy, by w każdym województwie przynajmniej jedna gmina brała udział w naszym pilotażu, by pokazać innym, że to się opłaca. To oznacza nawet 200 mikroinstalacji o mocy nieprzekraczajšcej 40 kW w każdej takiej lokalizacji – szacuje Wojtowicz. Sfinansowaniem całej inwestycji zajęłyby się samorzšdy ze œrodków unijnych i własnych (poziom pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi maksymalnie 90 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wymagany krajowy wkład œrodków publicznych, w wysokoœci co najmniej 10 proc. kosztów projektu, pochodzi ze œrodków własnych beneficjenta). – Idea jest taka, by prosumenci jedynie użyczyli swoich dachów. Mogliby też korzystać z energii i ciepła wytworzonych na własne potrzeby, a nadwyżkę gmina przesuwałaby zgodnie z zapotrzebowaniem w inne miejsca – wyjaœnia wiceszef ARIMR. Nie wiadomo, kiedy ruszy nabór. Wojtowicz podejrzewa, że może się to stać jeszcze przed końcem tego roku, bo wnioski o płatnoœci powinny być złożone do czerwca 2015 r. Jak ocenia Mirosław Klimczak, prezes BOŒ, dodatkowe pienišdze dla prosumentów pomogš rozkręcić rynek. – Za 500 tys. euro przypadajšcych na gminę można przeprowadzić całkiem pokaŸnš liczbę inwestycji w fotowoltaikę – mówi. Zdaniem Krzysztofa Żmijewskiego, sekretarza generalnego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, energetyka obywatelska może stanowić ok. 37 proc. rynku w połowie wieku. Ale nie zagrozi wielkim koncernom, bo będzie się rozwijać głównie na obszarach, na których nie opłaca im się inwestować.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL