Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

RPO zaskarżył do TK zbyt niskš kwotę wolnš od podatku w pierwszym progu PIT

www.sxc.hu
Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego kwotę wolnš od podatku w pierwszym progu podatkowym od osób fizycznych (PIT). W ocenie Rzecznika 556 zł i 2 grosze to zbyt niska kwota zwolnienia, nieodpowiadajšca progowi ubóstwa.
O skierowaniu wniosku do TK poinformował dziennikarzy we wtorek w Warszawie zastępca rzecznika Stanisław Trociuk. Resort finansów broni obecnych zasad. Jak poinformował we wtorek, nie sš prowadzone prace zmierzajšce do zmiany paramentów skali podatkowej. W ocenie resortu systemu podatkowego nie należy utożsamiać z systemem pomocy społecznej, jak chce RPO. Proponowane podwyższenie kwoty wolnej od podatku spowodowałoby też duże ograniczenie wpływów do budżetu - o ponad 12 mld zł rocznie. RPO argumentował w piœmie do TK, że roczny dochód odpowiadajšcy takiemu zwolnieniu - 3089 zł - nie pozwala na zapewnienie elementarnych potrzeb życiowych. Przypomina, że kwota wolna od podatku do 2003 r. była ustawowo waloryzowana. Od tej pory tylko raz - w 2006 r. Sejm podwyższył kwotę z 530,08 zł do obecnej.
Zdaniem Rzecznika kwota wolna od podatku powinna odpowiadać progowi ubóstwa - kryteriom dochodowym uprawniajšcym do pomocy socjalnej. To obecnie 542 zł miesięcznie dla osoby samotnej oraz 456 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie. Oznacza to, że roczny dochód dla osoby samotnej jest ponad dwukrotnie wyższy od dochodu podlegajšcemu zwolnieniu - 6504 zł rocznie, przy 3089 zł zwolnionych obecnie z podatku - przypomina RPO. Trybunał miałby ocenić sytuację, w której ustawodawca ustala kwotę wolnš od podatku w oderwaniu od przyjętych w prawie normatywnych kryteriów ubóstwa. Rzecznik podnosi, że nie jest sprawiedliwa norma, która każe osobom uzyskujšcym dochód niepozwalajšcy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, podzielić się jeszcze tym dochodem z resztš społeczeństwa. Taki system przyczynia się do poszerzenia ubóstwa i jeszcze bardziej uzależnia takie osoby od publicznego systemu pomocy społecznej - zaznaczył Rzecznik w wystšpieniu do TK. Trociuk podkreœlił, że przed skierowaniem sprawy do TK Rzecznik zwracał się o zmianę przepisów - kwoty wolnej od podatku - do resortu finansów, jednak nie została podjęta odpowiednia zmiana prawa. Dlatego zdecydował się poddać te zasady ocenie Trybunału. Biuro prasowe resortu finansów proszone przez PAP o komentarz do wniosku RPO do TK podkreœliło, że przyjęcie proponowanych przez RPO rozwišzań spowodowałoby ubytek dochodów z podatku rzędu 12,74 mld zł, w tym dochodów budżetu państwa o 6,45 mld zł, a dochodów jednostek samorzšdu terytorialnego o 6,29 mld zł. "Utrzymanie stabilnoœci finansów publicznych jest dla państwa sprawš niezwykłej wagi" - podkreœliło MF. Przypomniało, że również Trybunał Konstytucyjny kilkakrotnie podkreœlał, że zachowanie równowagi budżetowej oraz właœciwy stan finansów publicznych to wartoœci konstytucyjnie chronione. W ocenie MF "systemu podatkowego nie należy utożsamiać z systemem pomocy społecznej będšcego częœciš polityki społecznej państwa". Nie należy też w konsekwencji szukać analogii pomiędzy ustalaniem kryterium dochodu będšcego podstawš do ubiegania się o œwiadczenia z pomocy społecznej i wysokoœciš dochodu niepowodujšcego obowišzku zapłaty podatku - uważa resort. Ministerstwo przypomina, że Polska rygorystycznie realizuje podjęte lub ogłoszone działania majšce na celu zmniejszenie nierównowagi fiskalnej, m.in. poprzez niezmienianie skali podatkowej PIT. Również Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-17 przewiduje utrzymanie na obecnym poziomie kwoty zmniejszajšcej podatek, progu podatkowego oraz pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Sama kwota wolna od podatku, to nie wszystko - podkreœla resort. Z wyliczeń ministerstwa wynika, że œrednia efektywna stawka podatku dochodowego w 2012 r. wyniosła w pierwszym przedziale 6,91 proc. (przy stawce nominalnej 18 proc.) i 16,17 proc. w drugim przedziale (przy stawce nominalnej 32 proc.) – argumentuje MF. Od 2009 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płacony jest według dwóch stawek podatkowych - 18 i 32 proc. Próg dochodowy, po przekroczeniu którego płaci się podatek według wyższej stawki, wynosi 85 tys. 528 zł dochodu.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL