Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Dług rozłożony na lata nie znika

Obowišzujšce mechanizmy przeciwdziałania nadmiernemu zadłużaniu się samorzšdów sš niewystarczajšce - ocenia Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych opublikowała raport z kontroli zadłużenia jednostek samorzšdu terytorialnego: Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty. Wynika z niego, że głównš przyczynš rosnšcego poziomu zadłużenia jednostek samorzšdu terytorialnego w latach 2007 – 2013 była absorbcja œrodków zagranicznych, głównie z Unii Europejskiej. – Skala pozyskiwanych œrodków prowadziła częstokroć do sytuacji, w której jednostki samorzšdu terytorialnego zdobywały się w przecišgu dwóch – trzech lat na wysiłek inwestycyjny, który – majšc na względzie ich potencjał ekonomiczny i finansowy – powinien być rozłożony na okres dwu lub trzykrotnie dłuższy – czytamy w raporcie KR RIO.
Efektem dšżenia JST do jak najszybszego zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury technicznej było właœnie rosnšce zadłużenie. Jego największy przyrost nastšpił w latach 2010 – 2011. Wówczas to liczba jednostek, których zadłużenie przekroczyło granicę 60 proc. dochodów wzrosła z 70 do 135. Liczba nadmiernie zadłużonych bardzo szybko zaczęła spadać i pod koniec 2012 r. takich samorzšdów było 95. Jednoczeœnie indywidualny limit spłat zobowišzań na 2013 r. ustalony w oparciu o wskaŸnik okreœlony w art. 243 ustawy o finansach publicznych był ujemny dla 49 jednostek samorzšdowych, podczas gdy analogicznie ustalony limit relacji spłat na 2012 r. był ujemny dla 108 samorzšdów. Przeprowadzona przez KR RIO kontrola wykazała również, że odejœcie przez ustawodawcę od limitowania kwoty maksymalnego zadłużenia i uzależnienie możliwoœci uchwalenia budżetu jednostki samorzšdu terytorialnego od zachowania wskaŸnika spłaty zobowišzań nie było zabiegiem do końca przemyœlanym. Jego efektem jest bowiem przenoszenie zadłużenia na kolejne lata, poprzez maksymalne wydłużanie okresów jego spłaty. To – w ocenie KR RIO – powoduje natomiast, że koszty obsługi długu rosnš. Tym samym rosnš wydatki bieżšce JST kosztem topniejšcej nadwyżki operacyjnej. To zaœ może w dłuższej perspektywie doprowadzić do nadmiernego zadłużenia JST. Niebezpieczeństwo jest realne. „Również dlatego, że w nowej perspektywie finansowej (2014 – 2020) poszerzeniu ulega zakres wyłšczeń przy obliczaniu indywidualnego wskaŸnika spłaty zobowišzań, uwzględniajšce dług (i koszty jego obsługi) finansujšce wydatki ponoszone w ramach publicznego wkładu krajowego (własnego)" – czytamy w raporcie KR RIO. Dlatego też w ocenie KR RIO konieczna jest analiza obowišzujšcych w zakresie długu jednostek samorzšdy terytorialnego instytucji normatywnych majšcych na celu ograniczenie nadmiernego przyrostu zadłużenia.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL