Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Koniec europejskiego marzenia?

Profesor Tomasz Grzegorz Grosse
materiały prasowe
Czy Unia Europejska może zrealizować marzenie o potędze gospodarczej i politycznej? Czy wspólna waluta jest narzędziem budowania przewagi nad rywalami w skali globalnej, czy raczej stała się „pułapkš rozwojowš” i problemem wywołujšcym głębokie spory wewnętrzne? Sš to jedne z pytań I Kongresu Europeistyki rozpoczynajšcego się dziœ na Uniwersytecie Warszawskim. na Uniwersytecie Warszawskim.
Wspólna waluta była projektem na wskroœ geoekonomicznym. Miała wzmocnić integrację europejskš, a także budować jej autonomię geopolitycznš wobec Stanów Zjednoczonych. Miała podważyć supremację dolara i amerykańskich instytucji finansowych w gospodarce globalnej. Chodziło także o promocję europejskiego eksportu. I o zmniejszenie tendencji do przerzucania kosztów ekspansywnej polityki budżetowej USA na Europę Zachodniš, co było możliwe właœnie dzięki międzynarodowej pozycji dolara. Europa w zasadzie nie wykorzystywała dotšd wspólnej waluty do manipulacji kursowej, tak jak to czyniš od wielu lat Chińczycy, a wczeœniej wielokrotnie praktykowali Amerykanie. Mam na myœli obniżanie kursu własnej waluty w celu poprawienia konkurencyjnoœci rodzimego eksportu. W ten sposób eksport nakręca rozwój gospodarki i prowadzi do rosnšcego bogactwa. Jest to nie tylko nadrzędnym celem kapitalizmu, ale też strategii geoekonomicznej. Bogactwo jest bowiem Ÿródłem wymiernych korzyœci geopolitycznych.

Oszczędnoœci ?pod dyktando Niemców

Zamiast oczekiwanych zysków wspólna waluta przynosi od lat straty. Kryzys w strefie euro zmarnował wiele korzyœci z dotychczasowych procesów integracyjnych. Obniżył poziom rozwoju gospodarczego i zwiększył rzesze bezrobotnych. Doprowadził do wielu tendencji dezintegracyjnych, których przejawem sš ruchy eurosceptyczne i rosnšce na sile separatyzmy regionalne lub etniczne. Przedłużajšce się kłopoty gospodarcze sš więc podstawš niezadowolenia społecznego, ale również konfliktów między politykami, które coraz bardziej zagrażajš dalszej integracji.
Dotychczasowa taktyka antykryzysowa – promowana przede wszystkim przez Niemców – nie rozwišzała wielu problemów, a wytworzyła nowe. Polegała na wymuszaniu oszczędnoœci budżetowych, reform strukturalnych oraz tzw. wewnętrznej dewaluacji polegajšcej na zmniejszaniu cen w celu odbudowania konkurencyjnoœci w państwach najbardziej dotkniętych przez kryzys. Problem polega jednak na tym, że zaaplikowana kuracja nie przyniosła zakładanych rezultatów. Niezbędne reformy – na przykład na rynku pracy – zostały wprawdzie podjęte w kilku krajach objętych programami pomocowymi, ale nie we Włoszech i Francji. Stajš się coraz większym balastem dla rozwoju Europy. Poziom długu publicznego wzrasta, przekraczajšc w niektórych przypadkach poziom uznawany za możliwy do samodzielnej obsługi. Dług ten wczeœniej lub póŸniej powinien być częœciowo umorzony albo uwspólnotowiony w ramach unii walutowej. Wiele krajów nie chce korygować nawet deficytów budżetowych. Na przykład Francja nie dostosuje się do wymogów europejskich w tym zakresie przed 2017 rokiem. Dodatkowo taktyka antykryzysowa doprowadziła do kolejnych problemów, jakimi sš ryzyko deflacji oraz długotrwałej stagnacji gospodarczej. Œwiadczy o tym zatrzymanie rozwoju gospodarczego w strefie euro w drugim kwartale obecnego roku oraz bardzo niski wskaŸnik inflacji (0,3 proc.) ?w sierpniu.

BodŸce monetarne ?nie zadziałały

W tej sytuacji głównym ratunkiem sš działania Europejskiego Banku Centralnego. Deklaracja szefa tego banku, że jest gotów zrobić wszystko dla ratowania strefy euro – zatrzymała panikę na rynkach finansowych w 2012 roku. Wrzeœniowy pakiet ratunkowy EBC obniżył kurs euro, co potencjalnie może polepszyć warunki dla rozwoju eksportu. Może także poprawić – przynajmniej w krótkim okresie – bilanse banków, gdyż œcišgnie od nich tzw. toksyczne aktywa. Zamiast skupić się na konkurencji zewnętrznej – na przykład z Chińczykami – nadmiernie koncentrujemy się na rywalizacji wewnętrznej. I toniemy w nieustajšcych sporach Zdaniem Jürgena Starka, byłego przedstawiciela Niemiec w zarzšdzie EBC, może to nadmiernie obcišżyć bilans tego banku, który będzie póŸniej wymagał dokapitalizowania ze strony banków narodowych. Wielu ekonomistów jest sceptycznych, czy podstawowy cel całej operacji, jakim było pobudzenie akcji kredytowej dla gospodarki i popytu w Europie, uda się uzyskać. Uznajš, że raczej rozkręci to rynki finansowe w poszukiwaniu ryzykownych spekulacji i produkcji instrumentów mogšcych w przyszłoœci zdestabilizować system finansowy w Europie. Działania polityki monetarnej sš dalece niewystarczajšce dla powstrzymania tendencji kryzysowych. Nie zastšpiš reform strukturalnych, które sš warunkiem pobudzenia konkurencyjnoœci w najsłabszych państwach eurolandu. Nie sš także – na razie – remedium dla podstawowego problemu – czyli braku inwestycji gospodarczych. Dostrzegł to sam Mario Draghi. Na niedawnej konferencji w Jackson Hole wezwał polityków europejskich do zintensyfikowania zmian strukturalnych oraz pobudzenia inwestycji w ramach polityki fiskalnej.

Coraz trudniej ?być konkurencyjnym

Problem słaboœci inwestycji w Europie jest kluczowy dla rywalizacji globalnej. Jest też warunkiem pokonania kryzysu w strefie euro. Nawet w najbardziej prężnym państwie europejskim poziom tych inwestycji jest stanowczo niewystarczajšcy dla realizacji obu zamierzeń. Œredni ich poziom w Niemczech wynosi od wielu już lat około 17 proc. PKB. W sektorze prywatnym, np. w wiodšcej dla tej gospodarki branży maszynowej, wyniósł ostatnio niewiele ponad 6 proc. Ekonomiœci szacujš, że dla zachowania konkurencyjnoœci przemysłu w strategicznym horyzoncie czasu poziomem minimalnym jest 21 proc. Dla przykładu, chińskie inwestycje przekroczyły w 2009 roku 60 proc. PKB. Jak rozwišzać ten problem? Należałoby znaczšco zwiększyć publiczne programy inwestycyjne, zarówno w państwach członkowskich, jak i na szczeblu europejskim. Należałoby także odejœć od dotychczasowej polityki oszczędnoœci w kierunku większej elastycznoœci polityki fiskalnej. Swoje inwestycje powinny zwiększyć przede wszystkim te kraje, które majš wysokie rezerwy finansowe i zrównoważone budżety, przede wszystkim Niemcy (w bieżšcym roku mogš mieć nadwyżkę na rachunku bieżšcym sięgajšcš 8 proc. PKB). To również Niemcy powinni w największym stopniu partycypować w kolejnych programach europejskich. Sš one niezbędne zwłaszcza tam, gdzie poziom konkurencyjnoœci jest najmniejszy, a bezrobocie największe. Niektórzy eksperci zalecajš także włšczenie EBC do działań inwestycyjnych. Martin Wolf zaproponował ostatnio, aby bank europejski zamiast finansować wštpliwe pakiety instrumentów dłużnych zaczšł wspierać inwestycje publiczne (a więc skupować papiery władz publicznych pod warunkiem zwiększenia np. ich inwestycji infrastrukturalnych). Problem polega jednak na tym, że nie ma zgody politycznej na tego typu działania. W Europie trwa od wielu już lat ostry spór polityczny o sposób rozwišzywania kryzysu. Najbogatsze państwa, przede wszystkim Niemcy – nie chcš zgodzić się na luzowanie polityki fiskalnej. Same nie dokonujš wystarczajšcych inwestycji ani nie chcš partycypować w nowych programach europejskich. Sprzeciwiajš się też jakimkolwiek próbom angażowania EBC w politykę fiskalnš, zwłaszcza skupowanie obligacji członków unii walutowej.

Wygrywajš narodowe partykularyzmy

Zwiększenie skali redystrybucji w Europie wymagałoby pogłębienia integracji politycznej. Ale czy jest to możliwe? Rzšdy największych państw sš niechętne federacji europejskiej. Niedawno politycy niemieccy Wolfgang Schäuble i Karl Lamers poparli ideę zwiększonej integracji w strefie euro, sugerujšc nawet powołanie osobnego parlamentu dla tego obszaru. Ale podstawowym celem dla tej reformy miałoby być wzmocnienie dyscypliny fiskalnej i utworzenie stanowiska unijnego komisarza, który mógłby wetować budżety narodowe. Wštpię, aby na przykład Francuzi zgodzili się na tego typu zmiany. Kilka lat kryzysu dowodzi, że Europejczycy nie potrafiš myœleć w kategoriach wspólnoty. Dominujšce jest podejœcie zorientowane na interesy narodowe. W tym również na utrzymanie dotychczasowych przewag w zakresie konkurencyjnoœci jednych nacji nad innymi. Celem jest kumulowanie własnego bogactwa, a nie dzielenie się nim w okresie próby. Zamiast skupić się na konkurencji zewnętrznej – na przykład z Chińczykami – nadmiernie koncentrujemy się na rywalizacji wewnętrznej. I toniemy w nieustajšcych sporach. A czas pracuje przeciwko strefie euro i marzeniom o zbudowaniu w Europie potęgi gospodarczej zdolnej konkurować w skali globalnej. Wraz z przecišgajšcymi się problemami gospodarczymi rosnš w siłę œrodowiska eurosceptyczne, które nie chcš unii walutowej ani nawet integracji, jakš znamy. Do sterty kłopotów dochodzš nieubłagane konsekwencje kryzysu ukraińskiego, które już teraz szkodzš gospodarce europejskiej. Wspomniane problemy sš zresztš bezpoœredniš konsekwencjš słaboœci zjednoczonej Europy. Rosja zapewne nie odważyłaby się na swoje działania wobec Ukrainy, gdyby nie to, że Unia jest osłabiona wieloletnim kryzysem. Dowodzi to œcisłych zwišzków, jakie istniejš między gospodarkš a geopolitykš. Autor jest profesorem ?w Instytucie Europeistyki UW
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL