Prenumerata 2018 juś┐ w sprzed┐aśy - SPRAWDśĆ!

Polityka

PSL wykorzystuje sytuacjŕ polityczn╣ i odbiera PiSowi elektorat

Fotorzepa
Badania pokazuj╣, ┐e elektorat, do ktˇrego odwo│uje siŕ PiS, najbardziej boi siŕ konfliktu z Rosj╣. Sytuacjŕ wykorzystuje PSL.
Kierownictwo PiS dosta│o przed kilkoma dniami wyniki wewnŕtrznych sonda┐y. Badania zlecono po zaostrzeniu sytuacji na Ukrainie. ľ Wyniki s╣ dla nas fatalne. Konfliktu z Rosj╣ najbardziej boj╣ siŕ wyborcy gorzej wykszta│ceni i z mniejszych oťrodków ľ relacjonuje äRz" polityk partii Jaros│awa Kaczy˝skiego. Jak pokazuj╣ wyniki sonda┐y realizowanych przez IPSOS w dniu ostatnich wyborów europejskich, tego typu elektorat stanowi trzon poparcia dla PiS. Dodatkowo, jak pokazuj╣ badania CBOS, sytuacja na Ukrainie znów zaczyna rzutowaŠ na polsk╣ scenŕ polityczn╣. Interesuje siŕ ni╣ a┐ 83 proc. badanych. To najwy┐szy poziom od czasu marcowej aneksji Krymu. 78 proc. badanych uwa┐a, ┐e to, co siŕ dzieje za wschodni╣ granic╣, stanowi zagro┐enie dla bezpiecze˝stwa Polski (wzrost o niemal 30 pkt proc. w stosunku do poprzedniego pomiaru). Podobna sytuacja mia│a miejsce przed wyborami europejskimi. Jak mówi│ potem w wywiadzie dla äRz" Kaczy˝ski, z│a reakcja PiS przyczyni│a siŕ potem do minimalnej przegranej jego ugrupowania. ľ Korzystaj╣c z sytuacji na Ukrainie, premier wykona│ kilka gestów wobec opinii publicznej i to da│o mu bardzo dobry skutek polityczny. Bez tego przegra│by wybory europejskie, i to bardzo dotkliwie ľ ocenia│ w lipcu lider opozycji.
Dlatego Kaczy˝ski pos│ucha│ namów partyjnych doradców i pojawi│ siŕ wczoraj na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Wzi╣│ udzia│ w panelu: äJak zapewniŠ bezpiecze˝stwo w Polsce i Europie?". Opowiedzia│ siŕ za zwiŕkszeniem wydatków na zbrojenia, co, jego zdaniem, mo┐e poprawiŠ wzrost gospodarczy. Prezes PiS odniós│ siŕ te┐ do ostatniego wyst╣pienia Donalda Tuska w Sejmie. Premier mówi│, ┐e bud┐et MON nie wzroťnie w przysz│ym roku do 2 proc. produktu krajowego brutto. Szef PiS przekonywa│ w Krynicy, ┐e NATO powinno bardziej zaanga┐owaŠ siŕ w Europie, a Zachód powinien wesprzeŠ militarnie naszego wschodniego s╣siada. Ale jak mówi╣ wspó│pracownicy Kaczy˝skiego, w partii wci╣┐ nie ma pomys│u na  przekaz, który pozwoli byŠ PiS bardziej wiarygodnym od PO w kwestii bezpiecze˝stwa. Dodatkowym zmartwieniem jest atak, który przypuťci│ PSL. Przy okazji do┐ynek dzia│acze tej partii rozdaj╣ gazetkŕ, w której na ostatniej stronie umieťcili grafikŕ przedstawiaj╣c╣ wybuch bomby atomowej i has│o: äPiS=WOJNA". Poni┐ej mo┐na zať przeczytaŠ: äKto (...) zapewni, ┐e jeťli rusofob Kaczy˝ski dojdzie do w│adzy, to nie wyťle wbrew interesowi Polski na Ukrainŕ polskich ┐o│nierzy i nie wywo│a wojny z Rosj╣?". Gdy o publikacje zapyta siŕ polityków PiS, zapewniaj╣, ┐e temat im nie szkodzi. ľ Nie s│yszŕ na spotkaniach z rolnikami pretensji o nasz╣ politykŕ wschodni╣ ľ przekonuje pose│ Krzysztof Jurgiel. Jednak w nieoficjalnych rozmowach przyznaj╣, ┐e tego typu retoryka mo┐e byŠ na wsi skuteczna. Oburzenia podczas ubieg│otygodniowej sejmowej debaty na temat embarga na polskie produkty rolne nie kry│ pose│ Marek Suski. ľ Czy polski rz╣d powinien siŕ pos│ugiwaŠ takimi chwytami z czasów faszystowskich gadzinówek? ľ pyta│ szefa resortu rolnictwa Marka Sawickiego z PSL. ľ Ka┐da akcja rodzi kontrakcjŕ ľ wskazuje w rozmowie z äRz" szef PSL Janusz Piechoci˝ski. W jego opinii partia musi siŕ broniŠ, bo jest na wsi brutalnie przez PiS äwycinana". Zdaniem Jurgiela PSL │amie niepisan╣ zasadŕ polskiej polityki ľ jednoťci w sprawach zagranicznych. Szef kampanii samorz╣dowej PSL Krzysztof Hetman nie ma sobie nic do zarzucenia. ľ PiS powoduje zagro┐enie w stosunkach ze wszystkimi s╣siadami. Na to chcemy zwróciŠ uwagŕ ľ zaznacza europose│.
Ćrˇd│o: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL