Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

NRA o trollingu wśród adwokatów

NRA o trollingu wœród adwokatów
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
W korespondencji zawodowej adwokatowi nie wolno używać wyrażeń czy zwrotów obraŸliwych ani grozić œciganiem karnym lub dyscyplinarnym.
- Zjawisko „trollingu prawnoautorskiego" ma charakter zupełnie wyjštkowy i jednostkowy – stwierdził adw. Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, udzielajšc odpowiedzi na pismo kilku organizacji, które zwróciły się do NRA z proœbš o zajęcie stanowiska w sprawie prowadzenia tego typu działalnoœci przez niektóre kancelarie prawne. Zjawisko to, jak czytamy w piœmie od organizacji: Centrum Cyfrowa Projekt: Polska, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Panoptykon, Internet Society Poland oraz Inicjatywa Copyright Trolling Stop, „polega na zastraszaniu ludzi poprzez żšdanie od nich pieniędzy pod groŸbš wszczęcia postępowania sšdowego w oparciu o rzekome naruszenie przez nich praw autorskich. Istotš tej działalnoœci nie jest jednak dšżenie do doprowadzenia do takich postępowań; jest ona bowiem obliczona na skłonienie zastraszonej osoby do zawarcia ugody." Sygnatariusze zwrócili się z proœbš o zajęcie przez NRA stanowiska w tej sprawie. W odpowiedzi adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zwrócił uwagę, że każdy adwokat zobowišzany jest do znajomoœci i przestrzegania zasad etyki adwokackiej. Zatem dotyczy to również przestrzegania postanowień § 14 czy też § 16 Kodeksu Etyki Adwokackiej, które stanowiš: „Adwokat odpowiada za formę i treœć pism procesowych przez niego zredagowanych nawet jeœli nie zostały przez niego podpisane." (...) „W korespondencji zawodowej należy przestrzegać właœciwych form. Nie wolno używać wyrażeń czy zwrotów obraŸliwych ani grozić œciganiem karnym lub dyscyplinarnym."
- Jeœli rzeczywiœcie zdarzajš się jakieœ przypadki naruszenia powyższych zasad, to sš to z całš pewnoœciš przypadki indywidualne i jako takie muszš być indywidualnie rozpoznawane. Adwokatura Polska dysponuje sprawnie działajšcymi pionami: skargowym i dyscyplinarnym. – czytamy w piœmie. Mec. Dębowski podkreœla, że każde zdarzenie mogšce nosić znamiona naruszenia zasad etyki będš rozpoznane i zostanš podjęte stosowne działania. Zasada ta odnosi się także do każdego zgłoszonego przypadku „copyright trolling". Zobacz pismo organizacji skierowane do Polskiej Adwokatury
ródło: www.adwokatura.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL