Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego nie można zaskarżyć do sšdu

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego nie ma jak zaskarżyć do sšdu. Przepisy nie przewidujš takiej możliwoœci.
Niedopuszczalnoœć odwołania Juliusza J. od wezwania z Zarzšdu Dróg Miejskich w Warszawie do uiszczenia opłaty dodatkowej za postój bez biletu w strefie płatnego parkowania stwierdziło jako pierwsze Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze. Powołało się na art. 13f ustawy o drogach publicznych, który stwierdza, że za nieuiszczenie opłaty parkingowej pobiera się opłatę dodatkowš. Jej wysokoœć i sposób pobierania okreœla rada gminy.

Za wycieraczkš

W stolicy sprecyzowano to w uchwale z 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania. W załšczniku 2 w § 4 okreœlono sposób pobierania opłaty dodatkowej, postępowanie reklamacyjne i odwoławcze. Kierujšcy lub właœciciel pojazdu kwestionujšcy zasadnoœć wezwania do uiszczenia opłaty może wnieœć reklamację w terminie siedmiu dni od umieszczenia wezwania pod wycieraczkš na przedniej szybie samochodu lub jego doręczenia. Reklamację wnosi się do zarzšdzajšcego strefš płatnego parkowania, a w razie jej nieuwzględnienia – do komisji odwoławczej powołanej przez prezydenta Warszawy. Stanowisko kolegium poparł Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie, oddalajšc skargę Juliusza J. Stwierdził, że zawiadomienia o nieopłaconym postoju w strefie płatnego parkowania, umieszczane za wycieraczkš pojazdu, sš dokumentem potwierdzajšcym nieuiszczenie opłaty i zarazem informacjš o obowišzku uiszczenia opłaty dodatkowej. Ustawa o drogach publicznych i uchwała Rady m.st. Warszawy nie przewidujš obowišzku doręczania takich zawiadomień za potwierdzeniem odbioru.

Z mocy prawa

W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sšdu Administracyjnego Juliusz J. zarzucił nieprawidłowš interpretację art. 13f ustawy o drogach publicznych, a przede wszystkim art. 78 i art. 8 ust. 2 Konstytucji RP. Art. 78 mówi, że każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Art. 8 ust. 2 głosi, że przepisy konstytucji stosuje się bezpoœrednio. Tymczasem, twierdził Juliusz J., w wyniku nieprawidłowej interpretacji, WSA uznał, że stronie w sporze z Zarzšdem Dróg Miejskich nie przysługuje œrodek zaskarżenia. Nie ulega wštpliwoœci, że wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie jest decyzjš administracyjnš, a więc nie przysługuje od niego odwołanie i skarga do sšdu administracyjnego – orzekł NSA (sygn. akt I OSK 140/13). – Nałożenie opłaty dodatkowej następuje z mocy samego prawa, czyli tu uchwały Rady m.st. Warszawy, i nie ma obowišzku wydawania decyzji – powiedział sędzia Mirosław Wincenciak, podajšc powody oddalenia skargi kasacyjnej. – Ponieważ takie wezwania nie sš decyzjami administracyjnymi, może należałoby ustalić inny tryb ich kwestionowania – uważa adwokat Rafał Dębowski. – Zarzšdca strefy płatnego parkowania, do którego obecnie można się odwoływać, nie powinien być sędziš we własnej sprawie. Opinia dla „Rz" Krzysztof Izdebski, ekspert Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Mimo że konstytucja nie stanowi o dwuinstancyjnoœci postępowania administracyjnego, obywatel powinien mieć do tego prawo. W tym przypadku dwuinstancyjnoœć jest tylko pozorna, ponieważ odwołanie składa się do zarzšdcy strefy płatnego parkowania, a komisja odwoławcza nie wydaje decyzji administracyjnych. Skoro nałożenie opłaty dodatkowej nie jest postępowaniem zakończonym decyzjš administracyjnš, możliwoœć zaskarżenia takiej czynnoœci jest wartoœciš konstytucyjnš. Sšdy powinny być ostatecznoœciš, ale taka œcieżka powinna istnieć.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL