Prenumerata 2018 juś┐ w sprzed┐aśy - SPRAWDśĆ!

Polityka

SLD chce posiedzenia sejmowej komisji spraw zagranicznych ws. Ukrainy

Tadeusz Iwi˝ski
Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Politycy SLD proponuj╣ zwo│anie specjalnego posiedzenia sejmowej komisji spraw zagranicznych, poťwiŕconego polskiej polityce wobec konfliktu na Ukrainie. Sojusz przekonuje te┐, ┐e na wschodni╣ Ukrainŕ powinien trafiŠ polski konwˇj humanitarny.
Prezydium komisji zapewne ┐yczliwie odniesie siŕ do pomys│u SLD - powiedzia│ wiceszef komisji Robert Tyszkiewicz (PO). Tadeusz Iwi˝ski (SLD), który równie┐ jest wiceprzewodnicz╣cym sejmowej komisji spraw zagranicznych, mówi│ dziť w Sejmie, ┐e najwa┐niejsz╣ kwesti╣ - jeťli chodzi polsk╣ politykŕ zagraniczn╣ - jest nasza taktyka w kwestii kryzysu na Ukrainie. SLD chce zorganizowania podczas najbli┐szego posiedzenia Sejmu (27-29 sierpnia) specjalnego posiedzenia sejmowej komisji spraw zagranicznych z udzia│em szefa polskiej dyplomacji Rados│awa Sikorskiego, a tak┐e ekspertów oraz by│ych szefów MSZ. Chodzi o spotkanie poťwiŕcone polskiej strategii ws. kryzysu na Ukrainie - powiedzia│ Iwi˝ski.
Podkreťla│, ┐e Polska nie mo┐e byŠ obojŕtna na sytuacjŕ na Ukrainie w aspekcie humanitarnym. Jak mówi│, w du┐ych ukrai˝skich miastach takich jak Donieck czy úuga˝sk od d│u┐szego czasu nie ma bie┐╣cej wody, pr╣du, dostŕpu do leków i ┐ywnoťci. - To jest katastrofa humanitarna - mówi│ pose│ i przekonywa│, ┐e na Ukrainŕ powinien trafiŠ polski konwój z pomoc╣ humanitarn╣. Iwi˝ski podkreťla│, ┐e "potrzebny jest bia│o-czerwony konwój na Ukrainie i to nie jeden, potrzebna jest pomoc unijna". Wiceprzewodnicz╣cy sejmowej komisji spraw zagranicznych Robert Tyszkiewicz (PO), odnosz╣c siŕ do pomys│u SLD powiedzia│, ┐e prezydium komisji rozwa┐y propozycjŕ. - Myťlŕ, ┐e prezydium ┐yczliwie siŕ odniesie do tej propozycji. Zawsze jest to okazja, by minister móg│ pos│u┐yŠ pos│om informacj╣ o sytuacji i byťmy mogli przedyskutowaŠ polski punkt widzenia oraz stanowisko wobec tego kryzysu - powiedzia│ Tyszkiewicz. Podkreťli│ te┐, ┐e nie ma dziť wa┐niejszej sprawy w polityce zagranicznej ni┐ kryzys rosyjsko-ukrai˝ski. Politycy Sojuszu odnieťli siŕ dziť do niedzielnych czterostronnych rozmów w Berlinie poťwiŕconych kryzysowi ukrai˝skiemu, w których uczestniczyli szefowie dyplomacji Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji. Czytaj tak┐e: Spotkanie ws. Ukrainy w Berlinie: D│ugie rozmowy, niewielkie postŕpy Iwi˝ski mówi│, ┐e SLD "z zadowoleniem wita" wczorajsze spotkanie i wyrazi│ nadziejŕ, ┐e rozmowy bŕd╣ kontynuowane. - Oczywiťcie przykro, ┐e nie by│o tam przedstawiciela Polski, ale to jest te┐ ocena naszej sytuacji, naszej pozycji, bo jesteťmy niekiedy postrzegani jako jastrzŕbie na tle UE - stwierdzi│. Polityk SLD pytany, co oznacza polska nieobecnoťŠ na tym spotkaniu, odpar│, ┐e pokazuje, "gdzie Polska jest w tym uk│adzie si│". - Polska jest w grupie szeťciu najwa┐niejszych pa˝stw w UE, ale jeťli komuť siŕ wydawa│o, ┐e my bŕdziemy sternikiem (...), to siŕ pomyli│ - doda│. Sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski stwierdzi│ w kolei, ┐e "polityka Donalda Tuska, rz╣du ws. Ukrainy zbankrutowa│a". - Zbankrutowa│a polityka jastrzŕbi, a sam Donald Tusk bardziej dziť przypomina go│ŕbia, który nie ma pomys│u na to, jak wejťŠ do pierwszej ligi dyplomacji naszego najbli┐szego wschodniego partnera i s╣siada, Ukrainy - mówi│ Gawkowski. - Namawiamy premiera Donalda Tuska i prezydenta do pewnej wstrzemiŕčliwoťci w wypowiadaniu siŕ, jeťli chodzi o konflikt ukrai˝ski, bo wiŕcej s│ów powinno padaŠ (o tym), jak ten konflikt nale┐y wygasiŠ - doda│. Po zako˝czeniu wczorajszego spotkania minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier og│osi│, ┐e strony osi╣gnŕ│y postŕp; nie poda│ jednak ┐adnych szczegó│ów. Szef niemieckiej dyplomacji doda│, ┐e najprawdopodobniej we wtorek ministrowie ustal╣, w jakiej formie bŕd╣ kontynuowali dialog. Szef dyplomacji Ukrainy Paw│o Klimkin oceni│ wczorajsze rozmowy w Berlinie jako bardzo trudne. Szef MSZ Rosji Siergiej úawrow powiedzia│ dziť, ┐e w sprawie przerwania ognia i procesu politycznego na Ukrainie brak postŕpu. Rzecznik polskiego MSZ Marcin Wojciechowski poinformowa│ dziť na Twitterze, ┐e Paw│o Klimkin powiedzia│ Rados│awowi Sikorskiemu, i┐ podczas berli˝skiego spotkania nie dosz│o do prze│omu. Sikorski odby│ z Klimkinem "d│u┐sz╣ rozmowŕ". "Brak prze│omu. Koordynujemy siŕ" - napisa│ Wojciechowski.
Ćrˇd│o:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL