Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Adwokaci: diety za sprawowanie funkcji samorzšdzie adwokackim wedle jednolitych zasad

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Diety za sprawowanie funkcji w organach izb adwokackich będš w całym kraju ustalane według jednolitych zasad.
Pracuje nad nimi powołany przez NRA zespół w składzie: adw. Maciej Gutowski, adw. Piotr Kardas, adw. Małgorzata Kożuch, adw. Rafał Dębowski. Rezultatem ma być projekt uchwały, nad którym władze korporacji będš debatować na posiedzeniu plenarnym 20 wrzeœnia.

Z warszawskim buntem w tle

Przyczynš powołania zespołu nie sš jednak ostatnie protesty adwokatów z Warszawy przeciwko wygórowanym ich zdaniem wynagrodzeniom władz swojej Izby. - Można powiedzieć, że warszawskie wydarzenia sš tłem tych prac, ale nie miały dla nich znaczenia. Realizujemy po prostu uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury z listopada 2013 r., który zobowišzał NRA do opracowania jednolitych zasad ustalania diet. Sporo czasu zajęło nam jednak wypracowanie wstępnej koncepcji racjonalnego modelu ustalania diet – mówi członek zespołu prof. Piotr Kardas.
Założenia sš takie: zasady wynagradzania członków organów izb adwokackich i organów adwokatury majš być jawne i przejrzyste, a same diety będš raczej gratyfikacjš za zaangażowanie w pracę na rzecz samorzšdu niż wynagrodzeniem. Przy ich ustalaniu ma obowišzywać jednolita we wszystkich izbach adwokackich i Naczelnej Radzie Adwokackiej stawka bazowa w wysokoœci 500 zł. Wysokoœć diety za sprawowanie konkretnych funkcji będzie iloczynem stawki bazowej oraz jej mnożnika, który zostanie ustalony przez Zgromadzenie Izby na podstawie wniosku okręgowej rady adwokackiej. Ale nie dowolnie, lecz w granicach widełek ustalonych w uchwale NRA. Zatwierdzony przez Zgromadzenie Izb plan diet będzie mógł być zmieniony przez okręgowe rady adwokackie jedynie w szczególnie wyjštkowych wypadkach. Instrument ten ma umożliwić okręgowym radom adwokackim reakcję na zmieniajšce się okolicznoœci, bez koniecznoœci zwoływania zgromadzenia izby, w granicach uchwalonego budżetu izby.

Bez limitu, ale...

- Chcemy uniknšć sztywnego sposobu ustalania diet, gdyż iloœć obowišzków, nakład pracy danego członka organu oraz możliwoœci finansowe izb sš różne w poszczególnych izbach. Zgodziliœmy się jednak, że diety dla adwokatów sprawujšcych funkcje we władzach izb adwokackich powinny być ustalane wedle jednolitego dla całego kraju modelu. Zakładamy zarazem, że podejmujšc decyzje co do wysokoœci diet organy samorzšdu adwokackiego przestrzegać będš zasady proporcjonalnoœci oraz uwzględniać relacje między funkcjami pełnionymi w organach izby adwokackich oraz organach adwokatury, w tym w szczególnoœci w Naczelnej Radzie Adwokackiej. Ta relacja winna stanowić jeden z podstawowych elementów wyznaczajšcych górnš wysokoœć diety – tłumaczy prof. Kardas. W przypadku członków organów adwokatury wysokoœć diet z tytułu sprawowania funkcji okreœlać będzie Naczelna Rada Adwokacka, bioršc pod uwagę iloœć obowišzków i nakład pracy danego członka organu potrzebny do należytego wykonywania obowišzków samorzšdowych oraz możliwoœci finansowe. Prof. Kardas liczy, że uchwała zostanie przyjęta na wrzeœniowym posiedzeniu NRA. A kiedy wejdzie w życie? W jego opinii powinno to być powišzane z preliminarzem budżetowym, a to oznacza, że nowe zasady mogłyby obowišzywać od stycznia 2015 r.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL