Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Łatwiej wybudujemy dom - mała nowela prawa budowlanego przyjęta

Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz
Dom jednorodzinny będzie można wybudować po zgłoszeniu,?ale wolno stojšcy garaż ma wymagać pozwolenia na budowę.
Polska jest na szarym końcu w rankingu Banku Œwiatowego, gdy chodzi o czas załatwiania formalnoœci budowlanych. Rzšd chce to zmienić. We wtorek zakończył prace nad tzw. małš nowelš prawa budowlanego. Nie wszystkie jednak propozycje sš faktycznie uproszczeniami.

Garaż wymaga pozwolenia

Rozwišzaniem, którym chwali się rzšd, jest rezygnacja z obowišzkowych pozwoleń na budowę niektórych domów jednorodzinnych. Inwestor ma mieć wybór, czy chce jš jedynie zgłosić, czy też woli uzyskać pozwolenie. Będzie to jednak możliwe tylko dla inwestycji, które nie majš wpływu na zagospodarowanie sšsiednich nieruchomoœci. W obu wypadkach trzeba będzie dostarczyć projekt budowlany.
75 tys. - pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych wydano w Polsce w ubiegłym roku Według szacunków rzšdu na zmianie powinno skorzystać rocznie ok. 30 tys. inwestorów. To sporo, ale... Projekt nie przewiduje takich ułatwień dla garaży. Dalej trzeba będzie uzyskać pozwolenie na ich budowę. Tylko na garaże będšce częœciš budynku wystarczy zgłoszenie. W efekcie inwestor będzie dom budował po zgłoszeniu, a garaż wolno stojšcy z pozwoleniem.

Dla maniaków internetowych

Kontrowersje budzš też rozwišzania dotyczšce wpływu budowy na działki sšsiednie. Z poczštkowych planów rzšdu o informowaniu sšsiadów o przedsięwzięciu zostało niewiele. ?Projekt przewidywał bowiem, że inwestor korzystajšcy z procedury zgłoszenia będzie albo wieszał w widocznym miejscu tablicę z informacjami o planowanej inwestycji, albo do wniosku o budowę dołšczy oœwiadczenia sšsiadów, że wiedzš o jego zamierzeniach. Tymczasem przyjęty wczoraj projekt przewiduje, że starosta będzie tylko zawiadamiał w Biuletynie Informacji Publicznej o wydanym zgłoszeniu. Zniknšł z niego obowišzek wywieszania na tablicy albo uzyskiwania oœwiadczenia od sšsiada. – Oznacza to, że o planowanej budowie będzie można się dowiedzieć, pilnie œledzšc stronę internetowš starostwa lub dopiero gdy na nieruchomoœć obok wjedzie koparka – mówi Mariola Berdysz, dyrektor fundacji Wszechnica Budowlana. Co będzie mógł wtedy zrobić sšsiad? Iœć do nadzoru budowlanego i protestować. I albo coœ wskóra, albo nie. – Dzięki zgłoszeniu budowa będzie możliwa bez decyzji administracyjnej. Dlatego trudno będzie jš wstrzymać, nawet jeżeli projekt rażšco narusza prawo – uważa Rafał Dębowski. Projekt zawiera też nie tylko ułatwienia.

Tylko pozwolenie

39 proc. - wszystkich wydanych w 2013 r. pozwoleń na budowę stanowiły te dotyczšce willi Rzšd nakłada bowiem obowišzek uzyskania pozwolenia na budowę dla wszystkich robót budowlanych prowadzonych na terenie nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków. Zaostrza więc formalnoœci. Przykładowo dziœ utwardzenie działki na obszarze wpisanym do rejestru wymaga jedynie zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków i zgłoszenia zamiaru jego wykonania do starosty. Po zmianach będzie potrzebna zgoda konserwatora i pozwolenie.

Domy bez zjazdu

Rzšd rezygnuje też z obowišzku dołšczania do projektów budowlanych oœwiadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru œcieków oraz o warunkach przyłšczenia budynku do sieci wodocišgowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Przestanie już być potrzebne oœwiadczenie zarzšdcy drogi o możliwoœci połšczenia działki, na której został wzniesiony budynek, z drogš publicznš. Dla dróg krajowych i wojewódzkich takie uzgodnienia nadal będš jednak konieczne. – Ze zmianš dotyczšcš zjazdów wišże się spore ryzyko inwestycyjne – twierdzi Mariola Berdysz. – Zarzšdy bowiem niechętnie wydajš zgody na zjazdy, każde podłšczenie nieruchomoœci zmniejsza płynnoœć ruchu. Ponadto gdy remontujš drogę, muszš wyremontować i zjazd, a to kosztuje. Etap legislacyjny: trafi do Sejmu
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL