Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Zasiłki rodzinne zżera biurokracja

Zwiększone nakłady na obsługę œwiadczeń rodzinnych spowodowały, że gminy szukajš oszczędnoœci i wypłacajš mniej œwiadczeń z własnej kieszeni
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Choć gminy wypłacajš coraz mniej zasiłków, ich obsługa stale wzrasta. W 2013 r. kosztowała 323 mln zł.
Wydatki z budżetu państwa na realizację ustawy o œwiadczeniach rodzinnych zmalały w zeszłym roku o 2 proc., a liczba rodzin objętych pomocš spadła o prawie 6 proc. Mimo to koszty obsługi œwiadczeń wzrosły aż o 14 proc. Wyniosły 323,4 mln zł. O 21 proc. zwiększyło się też zatrudnienie przy obsłudze œwiadczeń. Tak wynika ze sprawozdania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zapłaciły za to samorzšdy. Zwiększone nakłady na obsługę spowodowały jednak, że gminy szukajš oszczędnoœci i wypłacajš mniej œwiadczeń z własnej kieszeni (o 20,3 proc.). Tracš więc potrzebujšcy, np. wypłacono tylko 9 tys. samorzšdowych becikowych, czyli trzykrotnie mniej niż rok wczeœniej. Wzrost wydatków na obsługę przy jednoczesnym spadku liczby œwiadczeń spowodowany jest zmianami prawa. Dołożyły one gminom obowišzków.
– Wydatki wynikajš m.in. ze zmiany zasad przyznawania œwiadczeń pielęgnacyjnych, którymi zostały objęte wszystkie osoby dotychczas je otrzymujšce. Stare decyzje o przyznaniu pomocy wygasły – wyjaœnia poseł Stanisław Szwed, wiceprzewodniczšcy sejmowej komisji.

Za błšd płaci samorzšd

Gminy musiały zawiadomić œwiadczeniobiorców, że utracš prawo do wsparcia. Były też zobowišzane do pouczenia, kto będzie miał szansę na pomoc na nowych zasadach. A to kosztuje. – Nowelizacje wprowadziły zmiany dotyczšce œwiadczeń opiekuńczych, co przysporzyło zadań pracownikom – przyznaje Jan Żšdło z krakowskiego Urzędu Miasta.

Nowe zasiłki i zadania

Opiekunom niepełnosprawnych dzieci gminy wydawały nowe decyzje. Częœć opiekunów dorosłych niepełnosprawnych zyskała specjalny zasiłek opiekuńczy. Przy jego przyznawaniu trzeba było sprawdzić, czy dochód wnioskujšcego o pomoc mieœci się w kryterium uprawniajšcym do wsparcia. – Nowe przepisy sš niejasne. Osoby, które nie uzyskały specjalnego zasiłku opiekuńczego, odwoływały się od decyzji. Uruchomiono cały aparat państwa – mówi poseł Szwed. Gminy cały ubiegły rok przyznawały też na podstawie rzšdowych programów dodatki do œwiadczenia pielęgnacyjnego. To głównie z tego powodu, zdaniem resortu polityki społecznej, wzrosły koszty obsługi œwiadczeń. – Samorzšdom dokłada się nowych zadań, a nie przyznaje œrodków na ich wykonanie – podkreœla Marek Wójcik ze Zwišzku Powiatów Polskich. W tym roku koszty obsługi œwiadczeń też nie spadnš. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że wygaszanie decyzji przyznajšcych œwiadczenia pielęgnacyjne było niezgodne z ustawš zasadniczš, gminy przyznajš nowe – zasiłek dla opiekunów. O możliwoœci jego uzyskania muszš zatem zawiadomić osoby, które utraciły œwiadczenie pielęgnacyjne.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL