Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Zniesienia obowišzku szkolnego 6-latków chce Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Zniesienie obowišzku szkolnego dla szeœciolatków i powrót do zasady, że to rodzice decydujš, czy ich dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat - zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty, przygotowany przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców.
Stowarzyszenie chce, by projekt był rozpatrywany przez Sejm jako inicjatywa obywatelska. By tak się stało, jego autorzy muszš najpierw zebrać podpisy tysišca osób, które popierajš ich pomysł, by móc wystšpić do marszałek Sejmu o zarejestrowanie komitetu inicjatywy obywatelskiej. Następnie, by projekt mógł być wniesiony pod obrady Sejmu, komitet musi w cišgu trzech miesięcy zebrać 100 tys. podpisów obywateli popierajšcych jego inicjatywę. W czwartek na stronie Stowarzyszenia, któremu szefuje Tomasz Elbanowski, inicjator akcji "Ratuj Maluchy", pojawiła się informacja o rozpoczęciu zbierania pierwszego tysišca podpisów. Poinformowano też o zamiarze złożenia zebranych podpisów w Sejmie w połowie wrzeœnia. "Doœwiadczenia kilku ostatnich lat pokazujš, że aby konstytucyjna gwarancja +rodzice majš prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami+ nie była martwym zapisem, potrzebna jest ponadprzeciętna aktywnoœć obywatelska, która doprowadzi do zmiany prawa" - napisano w uzasadnieniu do projektu.
Jego autorzy oprócz powrotu do zasady, że to rodzice decydujš o wieku rozpoczynania przez dziecko nauki, chcš zniesienia obowišzku przedszkolnego dla pięciolatków i możliwoœci - na wniosek rodziców - powrotu dziecka z I klasy do przedszkola, do którego wczeœniej uczęszczało. Chcš też, by w przypadku wybrania przez nauczycieli klas I-III szkół podstawowych innego podręcznika niż przygotowywany na zlecenie MEN darmowy "Nasz elementarz", jego zakup był dotowany przez państwo. Opowiadajš się też za powrotem możliwoœci organizowania przez przedszkola dodatkowych zajęć opłacanych przez rodziców. Zaproponowano, by uczestnictwo dziecka w zajęciach realizowanych w przedszkolu lub szkole przez podmioty zewnętrzne wymagało każdorazowo zgody jego rodziców, po uprzednim zapoznaniu się przez nich ze szczegółowym zestawieniem treœci programowych i wykazem wykorzystywanych materiałów. Projekt przewiduje też zakaz tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych; przedszkole mieszczšce się w tym samym budynku co szkoła nie mogłoby tworzyć z nim struktury organizacyjnej i administracyjnej, ma mieć odrębnoœć lokalowš i finansowo-księgowš. Z kolei szkoła podstawowa i gimnazjum będš miały obowišzek zorganizowania stołówki, a na wniosek rady rodziców także kuchni. Rady rodziców opiniowałyby decyzje o likwidacji szkół, przedszkoli. W projekcie zapisano, że do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna ma obowišzek zapewnić uczniom możliwoœć korzystania m.in. z biblioteki, œwietlicy i gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Zgodnie z obowišzujšcymi przepisami ustawy o systemie oœwiaty 1 wrzeœnia br. do I klasy szkoły podstawowej wraz z siedmiolatkami obowišzkowo pójdzie pierwsza grupa szeœciolatków - dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika rozpocznš naukę we wrzeœniu 2015 r. z całym rocznikiem szeœciolatków, urodzonych w 2009 r. Stopniowe obniżanie wieku obowišzku szkolnego rozpoczęto w 2009 r. Przez pięć lat - do wrzeœnia 2013 r. - o tym, czy dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat, podejmowali rodzice. W zależnoœci od rocznika do szkoły poszło od ponad 4 do blisko 19 proc. szeœciolatków. W 2011 r. Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców zebrało prawie 350 tys. podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty. Zakładał on m.in. odstšpienie od wprowadzenia obowišzku szkolnego dla szeœciolatków. W czerwcu 2012 r. za odrzuceniem projektu opowiedziały się sejmowe komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz samorzšdu terytorialnego i polityki regionalnej. Z kolei w listopadzie ub. roku Sejm odrzucił obywatelski wniosek Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum edukacyjnego. Pod tym wnioskiem podpisało się prawie milion osób. Debata nad nim pokazała, że spoœród pięciu pytań, jakie autorzy wniosku chcieli zadać obywatelom, najważniejsze dotyczyło właœnie zniesienia obowišzku szkolnego dla szeœciolatków.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL