Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma zbadać oświadczenie o wystšpienia z kościoła

www.sxc.hu
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych musi ocenić skutecznoœć oœwiadczenia o wystšpieniu z Koœcioła Katolickiego.
Tak nakazał GIODO Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie, wykonujšcy dyspozycję wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 24 lutego 2014 roku, o sygnaturze I OSK 2056/12.   Mężczyzna skierował do proboszcza swojej Rzymskokatolickiej parafii pismo, w którym zwrócił się o dokonanie adnotacji przy informacji o jego chrzcie, iż formalnym aktem wystšpił z Koœcioła Katolickiego. To miało jego zdaniem zostać uwidocznione w aktualnym odpisie metryki chrztu.
Proboszcz jednak nie zareagował, co spotkało się z wnioskiem mężczyzny do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o wydanie decyzji, zobowišzujšcej proboszcza do sprostowania nieaktualnych danych osobowych. Z wyjaœnień kapłana skierowanych do urzędu wynikało, że wierny nie wystšpił formalnie z Koœcioła Katolickiego, nie zjawił się w kancelarii parafialnej i nie rozpoczšł procedury z tym zwišzanej, okreœlonej przez Konferencję Episkopatu Polski w dokumencie "Zasady Postępowania w Sprawie Formalnego Aktu Wystšpienia z Koœcioła". Złożył jedynie oœwiadczenie. GIODO umorzył postępowanie. Stwierdził, iż z obowišzku rejestracji zbioru danych zwolnieni sš administratorzy danych dotyczšcych osób należšcych do koœcioła lub innego zwišzku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego koœcioła lub zwišzku wyznaniowego. Urzšd był zdania, że Koœciół Rzymskokatolicki, jako instytucja o uregulowanej sytuacji prawnej, nie może prowadzić postępowania wyjaœniajšcego, ukierunkowanego na wydanie merytorycznej decyzji administracyjnej, ani przeprowadzać czynnoœci kontrolnych, tym samym stwierdził brak swojej kognicji w sprawie. Mężczyzna złożył skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego. Zarzucił GIODO naruszenie Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Zażšdał również aby sšd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej z pytaniem o to, czy przepisy unijne obejmujš przetwarzanie danych dotyczšcych osób należšcych do koœcioła lub innego zwišzku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, na potrzeby tego koœcioła lub zwišzku wyznaniowego. Mężczyzna wskazał, że urzšd powinien stosować wprost uregulowania wspólnotowe, jako że państwo członkowskie UE jest zobowišzane do implementowania i stosowania rozwišzań prawnych przyjętych w ramach wspólnoty, a tym samym powinien wydać decyzję administracyjnš wobec Koœcioła Katolickiego, zgodnie z wnioskiem w sprawie przetwarzania jego danych osobowych przez proboszcza parafii Rzymskokatolickiej. WSA oddalajšc skargę, wskazał, że konstytucyjny rozdział między państwem, a koœciołami i zwišzkami wyznaniowymi, uzasadnia niedopuszczalnoœć ingerencji organów władzy publicznej w wewnętrzne relacje danego koœcioła z jego wyznawcami, co oznacza, że organ ochrony danych nie ma możliwoœci ingerowania w proces przetwarzania danych osobowych wiernych przez proboszcza parafii Rzymskokatolickiej.   Sšd wywiódł, że zarzut skargi o nieprzestrzeganiu przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych unormowań prawa europejskiego jest bezpodstawny. Wskazana Dyrektywa Unijna nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych w ramach działalnoœci, wykraczajšcej poza zakres prawa wspólnoty, a takš jest przetwarzanie danych osobowych wyznawców Koœcioła Katolickiego. Taka argumentacja spotkała się jednak z krytykš Naczelnego Sšdu Administracyjnego, który uchylił wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.   Zdaniem NSA, sšd pierwszej instancji nie poddał ocenie oœwiadczenia o wystšpieniu z Koœcioła Katolickiego, podczas gdy ocena jego skutecznoœci była tak naprawdę obowišzkiem zarówno organu, jak i sšdu. NSA wyjaœnił, że przepisy zawierajš regułę wyłšczajšcš kompetencje ochronne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jedynie w sytuacji, w której zbiór prowadzony przez Koœciół o uregulowanej sytuacji dotyczy jej członków.   Sšd orzekł, że przy ponownym rozpoznawaniu sprawy, WSA powinien dokonać jednoznacznej oceny skutecznoœci oœwiadczenia mężczyzny o wystšpieniu z Koœcioła, aby zbadać czy sš przesłanki do stosowania reżimu ustawy o ochronie danych osobowych. W ocenie NSA, należało wyjaœnić, czy ocena ta powinna zostać dokonana na podstawie przepisów prawa powszechnie obowišzujšcego. Konieczne w tym celu będzie również wyjaœnienie, jakie warunki musi spełnić osoba chcšca wystšpić z Koœcioła Katolickiego i szukajšca w tym względzie ochrony GIODO.   WSA zwišzany rozstrzygnięciem sšdu wyższej instancji musiał uchylić obie decyzje urzędu. 27 czerwca 2014 roku zobowišzał GIODO, by zbadało oœwiadczenie o wystšpieniu z koœcioła, czy mężczyzna należy do Koœcioła Katolickiego, czy też z niego skutecznie wystšpił, a tym samym mógł szukać pomocy urzędu (II SA/Wa 748/14).
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL