Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Matura polityczna. Czy egzamin dojrzałości jest obiektywny

Artur Grabek
Fotorzepa, Franek Mazur Franek Mazur
Eksperci coraz głoœniej krytykujš egzaminy, narzekajš na ingerencje w system oceniania prac maturzystów
W pištek poznamy wyniki tegorocznych matur. Według nieoficjalnych informacji, nawet jedna trzecia zdajšcych napisała je tak Ÿle, że nie powinna otrzymać œwiadectwa dojrzałoœci. Z wiadomoœci, które dotarły do „Rz", wynika, że najsłabiej maturzyœci poradzili sobie z matematykš oraz angielskim. Język polski, matematyka oraz egzamin z języka obcego (angielski jest najczęœciej wybierany przez uczniów) stanowiš  kanon obowišzkowy i aby zdać maturę, uczeń musi z każdego z nich na poziomie podstawowym otrzymać co najmniej 30 proc. punktów. Choć się plotkuje, że uczniowie fatalnie napisali maturę, nie oznacza to, że oficjalne wyniki będš to odzwierciedlać. Matura od lat jest wykorzystywana w polityce i każdy kolejny minister edukacji dba o to, aby jej wyniki były jak najlepsze (co nie jest tożsame  z dbałoœciš o jakoœć edukacji). Ułatwia to system egzaminów zewnętrznych, który podporzšdkował Centralnš Komisję Egzaminacyjnš (CKE) resortowi edukacji.

Wyniki do poprawy

Jak to się robi w praktyce? Kulisy odsłonił Dariusz Chętkowski, polonista w jednym z łódzkich liceów i bloger portalu polityka.pl. Na poczštku czerwca umieœcił w nim wpis następujšcej treœci: „Do szkół dochodzš informacje, że maturę zdało zaledwie 67 proc. młodzieży (a powinno ok. 80 proc.). Takie wieœci przekazujš egzaminatorzy współpracujšcy z OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – red.). Dane z poszczególnych komisji spływajš do Warszawy i wywołujš panikę". Na ten wpis natychmiast zareagowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dr Marcin Smolik, p.o. dyrektora, na zarzuty Chętkowskiego odpowiedział: „Wyniki majowej sesji egzaminu maturalnego 2014 r. nie sš jeszcze znane, ponieważ nie zakończył się proces sprawdzania prac zdajšcych". Komunikat nie jest nieprawdziwy, ale też nie mówi całej prawdy. Aby to zrozumieć, trzeba ponownie sięgnšć do wpisu  Chętkowskiego. „Całe szczęœcie, jest jeszcze prawie miesišc do ogłoszenia wyników, więc sytuację można naprawić. Wystarczy przekonać egzaminatorów, aby jeszcze raz sprawdzili prace progowe, czyli takie, którym trochę zabrakło do uzyskania upragnionych 30 procent" – zdradził. W dalszej częœci wpisu zwracał uwagę, że  pierwotnie za pracę progowš wartš „podcišgnięcia" uznawano takš, której zabrakło 1–2 punktów, póŸniej – kilku, a jeszcze póŸniej – nawet ok. 10 proc. „W tym roku chyba wystarczy mieć więcej niż zero, aby egzaminator musiał wykroić z tego wymagane 30 procent. Matury niby sprawdzone, ale to nie koniec roboty. Teraz wszystko w rękach egzaminatorów specjalizujšcych się w uzdatnianiu prac progowych. Nie wiem, jak oni to zrobiš, ale spodziewam się maturalnego cudu nad Wisłš" – kontynuował. Temat w mediach wkrótce ucichł, jednak informacje przekazywane nam przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli-egzaminatorów potwierdzały te, o których napisał Chętkowski. Mówiło się także o nadzwyczaj częstych wizytach pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w siedzibie MEN, choć zapytana o to minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska zaprzeczyła.

System zawodzi

Bardzo niski poziom tegorocznych prac maturalnych potwierdziło „Rz" Ÿródło zbliżone do CKE. Według naszego informatora najsłabiej wypadły matematyka oraz język angielski. – To nie jest oczywiœcie wina uczniów ani nauczycieli, po prostu CKE Ÿle bšdŸ niedbale wystandaryzowało testy – opowiada nasz rozmówca. Na czym polega standaryzacja? To prowadzony co roku, najczęœciej jesieniš, proces, w którym testuje się poziom trudnoœci pytań maturalnych. Uczniowie rozwišzujš je najczęœciej podczas klasówek, nie wiedzšc, że cokolwiek testujš. Potem CKE układa egzamin tak, aby zdało go 80–85 proc. uczniów. Takie założenia przyjęto kilkanaœcie lat temu, na poczštku prac nad systemem egzaminów zewnętrznych. – Chodzi oczywiœcie o wynik globalny. Choć przeważnie próg zdawalnoœci z języka polskiego ustalony jest w okolicach 95 proc., bo trudno byłoby wytłumaczyć, dlaczego większy odsetek uczniów nie poradził sobie z egzaminem z języka ojczystego na poziomie podstawowym – dodaje nasz informator. Jak ustawić poziom trudnoœci? Dajmy przykład egzaminu z historii. Na maturze musi paœć pytanie o II wojnę œwiatowš. Tyle że można zapytać np. o datę lšdowania w Normandii, którš zna ogromna większoœć uczniów, albo o lšdowanie pod Anzio, czyli o wydarzenie znane mniejszoœci. Według nieoficjalnych informacji  w tym roku maturzyœci słabo radzili sobie z matematykš i angielskim To, jak podcišga się wyniki egzaminów, co roku doskonale widać na wykresie osišgnięć maturzystów. Odsetek zdajšcych, którzy otrzymali progowe 30 proc. punktów, zdecydowanie wychyla się ponad krzywš tzw. rozkładu normalnego, a procent tych, którym zabrakło kilku punktów do zaliczenia egzaminu, jest zdecydowanie niższy niż wynikałoby to ze statystyki. – Te statystyczne cuda kompromitujš system egzaminów zewnętrznych, który w mojej ocenie powinien zostać wyłšczony spod nadzoru MEN i być przekazany np. pod kuratelę Sejmu – mówi nasze Ÿródło. Nie jest to odosobniony poglšd. W tym samym tonie wypowiada się wieloletni kurator oœwiaty dr Jerzy Lackowski. – Problemem jest to, że w Polsce polityka objęła wszystkie obszary życia. W sytuacji, kiedy edukacja powinna być obszarem ponadpartyjnego kompromisu, każda opcja polityczna stara się jš wykorzystać – mówi. Przykładów nie brakuje. W 2001 r. Sojusz Lewicy Demokratycznej w kampanii wyborczej grał nowš maturš. Obiecywał przeniesienie terminu jej wejœcia w życie, co zresztš po wygranych wyborach ówczesna minister edukacji Krystyna Łybacka zrobiła. Także ona zrezygnowała z przywrócenia do obligatoryjnego kanonu maturalnego egzaminu z matematyki, choć zapowiadał to poprzedni gabinet kierowany przez premiera Jerzego Buzka. W 2006 r. Roman Giertych, minister edukacji w rzšdzie PiS, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony, wprowadził tzw. amnestię maturalnš, do czego zresztš namówił go Marek Legutko, który wtedy kierował Centralnš Komisja Egzaminacyjnš. Można było zdobyć zero punktów na egzaminie z jednego lub dwóch przedmiotów, ale w tamtym roku, wyjštkowo o zdaniu matury decydowała œrednia ze wszystkich egzaminów, która musiała wynieœć 30 proc. Wystarczyło więc zaliczyć dobrze jeden przedmiot. Dzięki temu posunięciu Giertycha œwiadectwa maturalne otrzymali uczniowie, którzy tak naprawdę nie zdali egzaminu. Wprowadzone przez tego ministra zmiany Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczne z konstytucjš, zbuntowały się też uczelnie, które tak przygotowały terminarz rekrutacyjny, aby maturzyœci objęci amnestiš nie mogli  wzišć udziału w rekrutacji.

Co roku inaczej

– Zmiany w oœwiacie to proces długofalowy. Nie rozumiem, dlaczego rzšd chwali się dobrymi wynikami badania PISA, skoro to zapewne efekt zmian wprowadzonych wiele lat wczeœniej – mówi dr Lackowski. Dodaje, że niestety, działa to też w drugš stronę. W obawie przed krytykš ze strony opozycji czy niezadowoleniem społecznym „podkręca się" dane œwiadczšce o tym, że coœ niedobrego dzieje się w systemie. – To prowadzi do tego, że nie jesteœmy w stanie w odpowiednim czasie postawić odpowiedniej diagnozy – wskazuje były kurator. Nasze Ÿródło zbliżone do CKE wskazuje na jeszcze jeden problem dotyczšcy systemu egzaminów zewnętrznych. – Proszę zwrócić uwagę, że ich poziom trudnoœci co roku jest różny. Nie jest prawdš, że nie da się zrobić egzaminu, którego poziom z roku na rok jest porównywalny – mówi informator „Rz". Jego zdaniem jest to wygodne dla polityków. Minister edukacji w przypadku słabego wyniku może zawsze powiedzieć, że w tym roku egzamin był trudniejszy niż w latach ubiegłych, dlatego wyniki sš gorsze. – Tyle że przez to nie jesteœmy w stanie powiedzieć, czy poziom kształcenia w polskich szkołach się podnosi czy też obniża – dodaje. Wiele jednak wskazuje na to, że dla polityków jest to drugorzędne pytanie.

Statystyczny cud maturalny

Tak wyglšdał rozkład wyników z języka polskiego na poziomie podstawowym na maturze w ubiegłym roku. Na wykresie wybija się odsetek uczniów, który otrzymali 30 proc. punktów, czyli liczbę wymaganš, by zdać egzamin dojrzałoœci. Widać też, jakiej częœci uczniów osoby sprawdzajšce prace podcišgnęły wynik, tak by sięgnšł koniecznego do zdania minimum. Prawdopodobnie co roku ratuje się w ten sposób skórę co najmniej kilkunastu tysišcom maturzystów
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL