Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wycinka drzew: niższe sankcje za usunięte drzewo

Tylko właœciciel nieruchomoœci może wystšpić o zezwolenie na wycięcie rosnšcego na niej drzewa. Jego sšsiad nie ma takiego prawa
www.sxc.hu
Legalnoœć wysokoœci kar za bezprawnš wycinkę drzew oceni 1 lipca Trybunał Konstytucyjny. Niezależnie od tego rzšd i tak chce kary obniżyć, i to nawet o połowę.
Za pozbycie się drzewa bez zezwolenia grożš wysokie sankcje, rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych. Jest jednak szansa, że to się zmieni. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie 1 lipca, czy obowišzujšce przepisy o karach za wycinkę naruszajš konstytucję czy też nie. Będzie rozpatrywał dwie skargi konstytucyjne dotyczšce tego problemu: rolnika z województwa warmińsko-mazurskiego oraz właœciciela posesji z Łodzi. Ten pierwszy musiał zapłacić 101 tys. zł za nielegalnie wyciętš topolę, a drugi 150 tys. zł za pozbycie się buku. Ani jednemu, ani drugiemu ukaranemu nie udało się wywalczyć w sšdzie administracyjnym zmiany decyzji. Wystšpili więc ze skargami do Trybunału Konstytucyjnego. Obie kwestionujš obligatoryjnoœć kar bez względu na okolicznoœci sprawy, np. faktycznš kondycję drzew. Ukarani podnoszš, że nie wycięli drzew zdrowych, tylko obumarłe. Topola miała na przykład brunatnicę we wnętrzu pnia, uderzył w niš też piorun. Drzewo nie miało żadnych szans na przeżycie. Nawet lekki podmuch wiatru mógłby je w każdej chwili przewrócić. W opinii skarżšcych kary sš niesprawiedliwe i niewspółmierne do popełnionego czynu.
Problem nadmiernych kar za nielegalne wycięcie drzew dostrzegł również rzšd. W ubiegłym tygodniu przyjšł duży projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, przewidujšcy zmiany w tym zakresie. – Proponujemy obniżenie kar – mówi ?Elżbieta Koczy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. – Obecnie – tłumaczy – kara wynosi trzykrotnoœć opłaty pobieranej za usunięcie drzew. Po nowelizacji kwota ta ulegnie zmniejszeniu do dwukrotnoœci tej opłaty. Projekt przewiduje także taryfę ulgowš za nielegalne usunięcie drzew, jeżeli ukarany ma niskie dochody. W takim wypadku sankcja może być nawet o połowę niższa. Pod warunkiem jednak, że dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (obecnie wynosi ono 1680 zł). Rzšd dostrzegł też problem drzew obumarłych, złamanych i przewróconych. W ich wypadku kara także zostanie obniżona o 50 proc. Trzeba będzie jednak udowodnić, że drzewo było martwe lub że np. przewrócił je wiatr. Bez zezwolenia drzewa uszkodzone lub powalone na skutek różnego typu zjawisk atmosferycznych będš też mogły usunšć przeróżne instytucje, w tym m.in. straż pożarna, wojsko, zarzšd dróg oraz wiele innych. Projekt przewiduje także nowe zasady obliczania opłat za usunięcie drzew. ?Ich wysokoœć będzie ustalona na podstawie obwodu pnia, tempa przyrostu pnia drzewa na gruboœć dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujšcych stawki w zależnoœci od lokalizacji drzewa. – Zmiany idš w dobrym kierunku, choć nie wszystkie propozycje się podobajš – uważa adwokat Rafał Dębowski. – Przyrodę należy chronić, ale potrzebny jest przy tym zdrowy rozsšdek. Obowišzujšce przepisy sš nadmiernie restrykcyjne. Nie może być bowiem tak, że wycięcie jednego drzewa rujnuje finansowo właœciciela nieruchomoœci. Mecenasowi Rafałowi Dębowskiemu nie podoba się propozycja obniżenia kary ze względu na osišgane dochody. – Każdy powinien płacić tyle samo. Nie powinno być tego typu zróżnicowania.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL