Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Prokuratura nadużyła prawa

Prokuratura pracuje nad utworzeniem centralnego i lokalnych repozytoriów akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach prokuratury.
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
W wejœciu do „Wprost” bulwersuje dysproporcja między œciganym czynem a ingerencjš w media.
Wysyłajšc do redakcji tygodnika „Wprost" funkcjonariuszy ABW, by dziennikarze wydali nagrania podsłuchanych rozmów polityków, prokuratura nadużyła prawa. Redakcja nie wydała nagrań. Obawia się, że ułatwiłoby to odkrycie Ÿródła, które zastrzegło anonimowoœć. PóŸnym wieczorem, najwyraŸniej po czyjejœ interwencji, œledczy odstšpili od czynnoœci, a Sylwester Latkowski, naczelny tygodnika, uratował laptop, który ma zawierać dziennikarskie tajemnice dotyczšce innych œledztw.
W akcji prokuratury i ABW (rola tej drugiej wymaga odrębnego wyjaœnienia, czy tylko technicznie wykonywała polecenia prokuratury) można się dopatrzyć nadużycia prawa – i to w tak drażliwej sferze jak wolnoœć prasy, a zwłaszcza tajemnica dziennikarska dotyczšca ochrony Ÿródła, która jest  bezwzględna. Mówi o niej art. 15 prawa prasowego: dziennikarz ma obowišzek zachowania w tajemnicy danych umożliwiajšcych identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału, jak również osób udzielajšcych informacji przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie danych. Mówi o tym także art. 180 § 3 kodeksu postępowania karnego: zwolnienie dziennikarza od obowišzku zachowania tajemnicy nie może dotyczyć danych umożliwiajšcych identyfikację osób udzielajšcych informacji przekazanych do opublikowania, jeżeli to zastrzegły. Zakazu tego nie stosuje się jedynie w przypadku najcięższych, konkretnych przestępstw: ludobójstwa, zbrodni wojennych, zabójstwa, przestępstwa terrorystycznego czy zamachu stanu. Ponieważ pojawia się zarzut, że autorzy nagrań mogli uruchamiać zamach na konstytucyjne organy, przypomnijmy, że kodeks karny (art. 128) przez zamach rozumie podjęcie działalnoœci zmierzajšcej bezpoœrednio „do usunięcia przemocš konstytucyjnego organu RP". Oœmieszenie ministra Sienkiewicza czy prezesa Belki przez ujawnienie taœm jest dalekie od zamachu stanu, bliżej niego jest zachowanie wysokich funkcjonariuszy, których nagrania demaskujš, a którzy chcieliby za pienišdze NBP wpłynšć na wynik wyborczy. Złamaniem tajemnicy dziennikarskiej jest też przeszukanie pomieszczeń redakcji przez organy œcigania, nawet nieskuteczne, bo dysponujšc technicznymi możliwoœciami, zagrażajš ujawnieniem dokumentacji dziennikarskiej. Tak orzekł Trybunał w Strasburgu w wyroku w sprawie Roemen i Schmitt przeciwko Luksemburgowi. – Uważam, że nie doszłoby do œrodowego najœcia na redakcję „Wprost", gdyby prokuratura przestrzegała europejskiej konwencji praw człowieka – mówi dr Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista. Prokuratura, w tym Andrzej Seremet, prokurator generalny, powołuje się na art. 217 k.p.k., który uprawnia organy œcigania do żšdania od osoby majšcej rzecz mogšcš stanowić dowód przestępstwa, by jš wydała. W razie zaœ, gdy zawiera ona informacje niejawne objęte tajemnicš zawodowš, w tym dziennikarskš, œledczy przekazujš jš bez odczytania sšdowi w opieczętowanym opakowaniu, który orzeka, czy zawiera ona chronionš informację dziennikarskš. – Nie ma racji prokuratura, gdyż ogólne przepisy o zabezpieczeniu dowodów sš wyłšczone przez rygory o tajemnicy dziennikarskiej, inaczej zakaz  ujawniania informatora dziennikarza można byłoby łatwo obchodzić – mówi prof. Piotr Kruszyński, znany karnista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dodaje, że póki redaktor Latkowski nie jest podejrzanym, jest zobowišzany do zachowania tajemnicy dziennikarskiej. To, co najbardziej uderza w poczynaniu prokuratury, to nieproporcjonalnoœć œrodków zastosowanych wobec dziennikarzy i prasy, ale też społeczeństwa (które ma prawo do informacji) w stosunku do potencjalnego przestępstwa – nielegalnego nagrania, za co grożš najwyżej dwa lata więzienia.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL