Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Strzembosz o sšdach w PRL, Okršgłym Stole i lustracji

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Wymiar sprawiedliwoœci po 1989 r. potrzebował zmian i wiele - choć nie wszystkie - udało się przeprowadzić, bo byliœmy przygotowani do rozmów przy Okršgłym Stole - mówi w wywiadzie dla PAP prof. Adam Strzembosz były I Prezes SN. Uważa on, że pora kończyć lustrację.
PAP: Jak pan się znalazł przy Okršgłym Stole? Adam Strzembosz: W latach 80. my z sšdowej organizacji NSZZ Solidarnoœć spotykaliœmy się regularnie na rekolekcjach w Laskach, z ojcem Jackiem Salijem. Tak nas zastał 1988 rok i pewnego dnia zostałem zaproszony na spotkanie – jeszcze nie wiadomo dokšd i po co. Okazało się, że była to grupa osób, która zaczęła przygotowania strony opozycyjnej do rozmów Okršgłego Stołu. Był tam już prof. Andrzej Stelmachowski, Andrzej Wielowieyski i Adam Michnik. Mieli nas informować o tym, co się dzieje i co się planuje. Była tam też grupa prawników – Janina Zakrzewska, Jan Olszewski, Jerzy Ciemniewski i inni. Z pewnym zdziwieniem dowiedziałem się, że grupa prawników opozycyjnych wybrała mnie na przewodniczšcego podstolika ds. reformy prawa i sšdów ze strony solidarnoœciowo-opozycyjnej. PAP: Zapowiadało się na rewolucję?
Pierwszy etap rozmów ze stronš rzšdowš był jałowy, bo tamta strona wystawiła różnych profesorów, a nikogo decyzyjnego. Od poczštku tršciło lipš, rozmowy zamarły. Potem okazało się, że oni jednak chcš rozmawiać i zmienił się skład ich delegacji – znalazł się w niej minister sprawiedliwoœci, zastępca prokuratora generalnego i wiceminister spraw wewnętrznych. PAP: Co się zmieniło, że przystšpili do rozmów? Myœlę, że zorientowali się, że my wiemy, że po ich stronie nie ma decydentów i postanowili zmienić front. Dla nas najważniejsze były prawo karne materialne i procedura karna oraz przepisy o ustroju sšdów i o urzędzie ministra spraw wewnętrznych. My chcieliœmy mówić tylko o tym, a oni chcieli o wszystkim – konstytucja, prawo cywilne, administracyjne. A o wszystkim, to znaczy o niczym. Nie pozwoliliœmy na to. PAP: Przypomnijmy więc: jakie było sšdownictwo w latach 80.? Było już inne niż to z lat 50., gdy dochodziło do największych wypaczeń, a sędziowie z sekcji tajnych orzekali kary œmierci. Po odwilży 1956 r. do sšdów zaczęli przypływać ludzie nie będšcy w partii, z wyższym wykształceniem, a nie po siedmiu klasach szkoły powszechnej. Przyszli ludzie z różnych œrodowisk, także poakowskich. Właœnie dlatego w 1980 r. mogło dojœć do takich ewenementów, że najliczniejszym zwišzkiem zawodowym w ministerstwie sprawiedliwoœci była Solidarnoœć. W tym czasie sędziowie bez studiów - a wczeœniej zdarzali się tacy z "naboru chęci szczerej" to już był absolutny margines. Stan wojenny był ciężkš próbš dla sšdownictwa i różne sšdy w tym czasie różnie się zachowywały. Na przykład sšdy krakowskie – œwietnie. Sšd warszawski – wbrew obiegowej opinii – ogromnie przyzwoicie. 48 proc. wyroków sšdów pierwszej instancji wojewódzkiej w sprawach politycznych to były wyroki uniewinniajšce, gdy normalnie uniewinnienia to 2-4 proc. wyroków. PAP: Podziemna prasa i Radio Wolna Europa mówiły głównie o wyrokach skazujšcych... Chodziło o to, żeby nie zrobić krzywdy tym sędziom, którzy porzšdnie orzekajš, bo wymienienie ich nazwisk mogłoby przynieœć więcej szkody niż pożytku. Nie mam pełnej oceny, jak zachowywały się w tym czasie inne sšdy, ale na pewno sšdy katowickie i wrocławskie wypadły znacznie gorzej niż krakowskie czy warszawskie. Małe sšdy - jak np. Olsztyn – były w kłopocie, właœnie dlatego, że nie były to duże œrodowiska i tych kilku sędziów wojewódzkich można było zastraszyć. Nie mieli oparcia nawet wzajemnie w sobie. Terror w tych mniejszych oœrodkach był odczuwalny i dlatego zdarzało się często, że nawet ci ludzie, którzy nie chcieli orzekać tak, jak oczekiwała władza, dawali się złamać. PAP: Byliœcie gotowi do rozmów przy Okršgłym Stole? Mieliœmy pełne materiały, bo tym się już od kilku lat zajmowała utworzona w Krakowie Społeczna Rada Legislacyjna. Były w moim domu, schowane pod szafš. Po naprawdę niewielkich korektach można było to wcielać w życie. Udało się nam uzgodnić ustrój sšdów, a co do prawa karnego – porozumienia nie mogliœmy zaakceptować. PAP: Lech Wałęsa i uczestnicy rozmów ze strony solidarnoœciowej wielokrotnie mówili, że w każdym momencie obrad obawiali się, że władza ich oszuka i wyprowadzi w kajdankach. Czy i Panu towarzyszyły takie myœli? Wyjœcia w kajdankach się nie bałem, ale o tym, że mogš nas oszukać myœlenie było powszechne. Był taki moment kiedy oni na wszystkie nasze propozycje mówili nie. Uderzyłem rękš w stół i jako ówczesny przewodniczšcy obradom zarzšdziłem półgodzinnš przerwę. Powiedziałem, że jeœli nie dojdzie do zmian, to całe negocjacje zacznš się od nowa. I wtedy powstało zamieszanie bo szefostwo ich delegacji – zastępca prokuratora generalnego i wiceminister spraw wewnętrznych - jak mali chłopcy biegiem ruszyli do telefonu. W czymœ tam ustšpili, ale tak mało, że odmówiliœmy podpisania porozumienia w tej wersji. PAP: Ale jeœli chodzi o zmiany w ustroju sšdów powszechnych, udało się wynegocjować znacznie więcej? Faktycznie, tutaj oni właœciwie nie stawiali oporu. To była nawet œmieszna sytuacja, bo wiadomo, że w sšdownictwie łamanie niezawisłoœci sędziowskiej nie było rzadkoœciš nieomal do ostatniej chwili. PAP: Czemu więc udało się to zmienić? Siadajšc do rozmów mieliœmy pewien kompromitujšcy stronę rzšdowš dokument: telefonogram pierwszego zastępcy ministra sprawiedliwoœci Tadeusza Skóry, w którym zwracał się do prezesów sšdów wojewódzkich, żeby oni - w wypadku jeżeli sędzia rejonowy stwierdzi, że w sprawie o wykroczenia nie ma podstaw do skazania – powodowali przekazanie takich spraw prokuraturze. A przecież prokuratura w ogóle nie była uczestnikiem takiego postępowania, bo to była sprawa o wykroczenie. To było straszliwie kompromitujšce, bo to było polecenie dla prezesów żeby sędziowie łamali prawo działajšc w taki sposób. Miałem oryginał tego telefonogramu i go pokazałem stronie rzšdowej mówišc, że my jeœli chodzi o łamanie niezawisłoœci sędziowskiej mamy tego całš teczkę. I zapytałem, czy oni chcš, żebym ja to wszystko dyktował do protokołu. Oni nie chcieli, a ja w teczce nic nie miałem. Czysty blef. PAP: Przed wyborami 4 czerwca 1989 r. zapowiedziano, że Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, przekształci się w komitet wyborczy. Pan przeciwko temu protestował. Dlaczego? Bo w komitecie przy Lechu Wałęsie była tylko pewna częœć opozycji. Były takie organizacje opozycyjne, które pozostały poza, np. KPN, Solidarnoœć Walczšca, inne grupy - co oceniałem jako poważny błšd polityczny. Wiedziałem, że na pewno po wyborach będzie trudna sytuacja i ci, którzy nie wejdš do Sejmu, nie będš za niš współodpowiadać i ktoœ powie, że to my załatwiamy zmiany ustrojowe dla siebie. Podobne stanowisko zajšł Aleksander Hall, Jan Olszewski i Tadeusz Mazowiecki - chociaż on łagodniej, bo jego rola była inna i on nie mógł tak mocno występować. PAP: Chciano by kandydował pan do Senatu, ale się pan nie zgodził. Znalazłem się w ministerstwie sprawiedliwoœci. Znałem ten resort, bo wczeœniej byłem z nim zwišzany poprzez Instytut Badania Prawa Sšdowego, miałem więc tam znajomych. Domagałem się zmian personalnych. Uważałem, ze pewne osoby muszš kategorycznie odejœć. Było paru niezwykle zajadłych komunistów, albo wazeliniarzy, którzy się skompromitowali. Domagałem się usunięcia siedmiu osób. PAP: To niedużo. Ale niektórzy z nich byli doœć ważni, w randze dyrektorów. Był też taki pan, który był przez długie lata naczelnikiem wydziału ds. adwokatury i bardzo œciœle współpracował z SB. Tymczasem okazało się, że minister Aleksander Bentkowski na to się nie godzi. PAP: Pańskie urzędowanie jako wiceministra sprawiedliwoœci nie było długie... Ponieważ zmiany personalne nie zostały dokonane, to złożyłem rezygnację. A że miałem nienajgorsze kwalifikacje – byłem profesorem nadzwyczajnym, sędziš z najwyższš grupš sšdu wojewódzkiego, znałem sšdownictwo, to okazało się, że jestem bardzo potrzebny, bo po stronie solidarnoœciowej było bardzo mało ludzi dobrze przygotowanych do pełnienia najwyższych stanowisk. Sejm powołał mnie na I Prezesa Sšdu Najwyższego. Cieszyłem się, bo chciałem tam pracować. PAP: Jak pan został przyjęty w nowym miejscu? Idšc tam byłem już zweryfikowany przez Krajowš Radę Sšdownictwa. W Sšdzie Najwyższym było w tym czasie chyba tylko czterdziestu kilku sędziów, powołanych przez prezydenta na wniosek KRS. PAP: Pamięta pan ilu nie przeszło? Izba karna była niemal w całoœci odrzucona - zostało może 2, 3 sędziów. Izba cywilna - prawie w całoœci przeszła, tam większoœć to byli bezpartyjni. Selekcja była niezwykle głęboka. Jako I Prezes SN z urzędu stałem się członkiem KRS, więc uzyskałem niewielki wpływ na procedurę weryfikacyjnš. Przed KRS stawali sędziowie wojewódzcy i tak zaczšł się ten Sšd Najwyższy uzupełniać, w większoœci ludŸmi, z którymi miałem porozumienie. PAP: Dziœ dla wszystkich jest czymœ oczywistym że sędzia powinien być osobš bezpartyjnš. Wtedy to nie było takie jasne... To, że sędzia ma być bezpartyjny zapisano w ustawie, więc ci, co byli w partii, musieli wystšpić. Można było wtedy powołać w sšdzie zwišzek zawodowy, np. Solidarnoœć, ale sędziowie sami ustalili, że zwišzku nie chcš, mimo, że przecież bardzo wielu ze mnš należało do Solidarnoœci. Uważaliœmy, że to spowoduje wewnętrzne konflikty: częœć będzie w zwišzku Solidarnoœć, częœć w branżowych, będš napięcia, a nam nie jest to potrzebne. Jeœli chodzi o urzędników, to oni mogli zwišzek powołać, ale nie powołali. Powstała więc w SN komisja socjalna, taki surogat reprezentacji załogi, żeby oni też mieli wpływ na awanse, czy nagrody. PAP: Jak pan zapamiętał ten pierwszy okres w Sšdzie Najwyższym? Był to trudny czas, wszystko było zdezorganizowane. Poprzednio istniała administracja, biuro prezydialne, biuro orzecznictwa, ale te komórki nie miały kierowników i wszystkim - w tym opiniowaniem projektów ustaw - zajmowałem się ja. Z czasem zastšpili mnie w tym odpowiedni kierownicy poszczególnych działów. PAP: Czy zapisy gwarantujšce sšdom niezależnoœć, a sędziom niezawisłoœć uważa pan dziœ za wystarczajšce? To, co zrobiliœmy przy Okršgłym Stole właœciwie nie wymagało póŸniej żadnej korekty. Zbudowaliœmy takie gwarancje jakie tylko udało się nam wymyœlić, bo w kraju o tradycjach Polski Ludowej potrzebne były wręcz radykalne zabezpieczenia. Dam taki przykład: był u mnie z wizytš prezes Sšdu Najwyższego Norwegii. Ze zdumieniem dowiedziałem się, że on został powołany przez premiera. Co to u nas by było? A on mówi: po pierwsze było wiadomo, że ja muszę być powołany, bo byłem tam najbardziej znanš osobš w œrodowisku, uposażenie mam wyższe od premiera, a gdyby premier próbował mnie naciskać, zaœ ja bym to ujawnił, premier utrzymałby się nie dłużej jak trzy tygodnie. PAP: Czyli jeżeli jest ustabilizowana demokracja z autentycznš opiniš publicznš, to nieważne kto powołuje? W Niemczech sędziów niższych szczebli powołuje landowy minister sprawiedliwoœci. W Polsce coœ takiego byłoby nie do pomyœlenia - po naszej tradycji tego, co się tu działo. U nas kandydatów na sędziów wysuwajš zgromadzenia ogólne sšdów, jest KRS w większoœci składajšca się z sędziów, ale też w jakiejœ mierze kontrolowana przez polityków – posłów, senatorów, przedstawiciela prezydenta. Wprawdzie ich rola w powoływaniu sędziów jest niewielka, ale patrzš na ręce temu, co się tam dzieje. Biorš odpowiedzialnoœć. W historii KRS byli tacy politycy, co się na tym znali i tacy, co nie, ale jakaœ forma kontroli była – żeby sšdy nie zrobiły się grupš wzajemnego poparcia. PAP: Odegrał pan istotnš rolę w lustracji powołujšc sędziego Bogusława Nizieńskiego na Rzecznika Interesu Publicznego. Czy pana zdaniem lustracja powinna trwać? Może już czas jš zakończyć? Majšc na uwadze, że trwa już kilkanaœcie lat – chyba powinno się jš kończyć. Rozumiem, że cišgle sš jeszcze przypadki powoływania na funkcje publiczne osób w wieku podlegajšcym lustracji, ale dziœ coraz mniejsze znaczenie ma to, co było ważne kiedyœ – groŸba uzależnienia tych ludzi od swych byłych mocodawców. Nie chodzi tu o jakieœ karanie tych osób, tylko uniknięcie ponownego ich uwikłania w nowš zależnoœć z dawnym oficerem prowadzšcym. PAP: Dziœ takiej groŸby już nie ma? Chyba nie. Ale bez wštpienia powinna pozostać œcieżka sšdowa dla tych, wobec których zostanie wysunięte podejrzenie o zwišzki z dawnymi służbami. Chodzi o to, by takie osoby mogły się oczyœcić. PAP: A co z archiwami? Zakopać? Absolutnie nie. One majš dużš wartoœć historycznš. Ale trzeba pilnować, kto ma do nich dostęp – czy sš to ludzie, którzy potrafiš te archiwa właœciwie ocenić w odpowiednim kontekœcie. Dziœ widzę takie niebezpieczeństwo.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL