Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Praktyki Polskiej Komisji Akredytacyjnej mogš budzić wštpliwości

Marcin Chałupka
Fotorzepa, Mateusz Dšbrowski MD Mateusz Dšbrowski
Jeœli oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej majš porzšdkować uczelniany rynek, powinny być formułowane prawnie nieskazitelnie. Tymczasem praktyka PKA może budzić wštpliwoœci – zauważa prawnik specjalizujšcy się w szkolnictwie wyższym.
Rosnšce znaczenie ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej (zw. dalej PKA) dla istnienia i uprawnień do prowadzenia kształcenia na polskich uczelniach oraz dla poziomu ich finansowania ze œrodków publicznych wzmacnia presję na jakoœć, w tym proceduralnš, działania samej Komisji. Oceny PKA oddziałujš na wybór setek tysięcy studentów czy kandydatów, istnienie miejsc pracy kadry akademickiej, kierunki dysstrybuowania milionów złotych. Opierajšc na ocenach PKA swoje decyzje, minister nauki i szkolnictwa wyższego (dalej zw. MNiSW) nie może więc zaniedbywać weryfikacji prawidłowoœci ich wydawania.

Co mówiš sšdy

W uzasadnieniu wyroku z 9 marca 2011 r. (II SA/Wa 50/11) Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie wskazał, że o istnieniu „oceny", o jakiej mowa w art. 11 ust. 6 prawa o szkolnictwie wyższym (zw. dalej PSW), można mówić wyłšcznie wtedy, gdy pochodzi ona od uprawnionego organu i gdy została podjęta na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sposób oznaczony w ustawie. Uchwała, która nie spełnia powyższych kryteriów, nie może zaœ być skutecznie traktowana jako ocena, o jakiej mowa w omawianym przepisie. Dlatego gdy minister ustali, iż uchwała Prezydium PKA zawierajšca ocenę kształcenia obarczona jest wadš, nie będzie mógł podejmować działań wynikajšcych z normy art. 11 ust. 6 ustawy. Choć wyrok ten został uchylony z powodu pewnej nazewniczej pomyłki, to jednak w uzasadnieniu orzeczenia kasacyjnego z 29 wrzeœnia 2011 r. (I OSK 1110/11) Naczelny Sšd Administracyjny powyższej wykładni nie zanegował. Stwierdził ponadto, że  ocena ta, aby wywoływała omawiany skutek, musi być dokonana w sposób przewidziany w przepisach ustawy.  Te same słowa powtórzono w uzasadnieniu jednego z nowych wyroków, z 10 stycznia 2014 r. (nieprawomocny, sygn. II SA/Wa 1024/13).
Projekt nowelizacji PSW z 2014 r., aktualnie procedowany w Sejmie, nie przewiduje rewolucyjnych zmian w relacjach uczelnia–PKA–MNiSW. I to pomimo wytycznych zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 lipca 2013 r. (SK 61/12).  Stwierdzono  w nim niekonstytucyjnoœć art. 52 ust. 3 PSW dotyczšcego rozpatrywania tzw. odwołania wewnštrzpakowskiego, czyli wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy z publikacji Trybunału: „Dokonujšc nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prawodawca nie powinien ograniczać się wyłšcznie do zmiany art. 52 ust. 3. Pożšdanym stanem byłoby zrewidowanie dotychczasowych założeń co do pozycji ustrojowej Komisji i charakteru podejmowanych przez niš rozstrzygnięć pod kštem sytuacji prawnej szkół, wykładowców, pracowników i studentów oraz przysługujšcych im praw konstytucyjnych". TK podkreœlił też, że z postulatu niezależnoœci PKA wynika właœnie koniecznoœć samodzielnego odpowiadania za własne oceny. Choć „wybór odpowiednich rozwišzań modelowych należy do ustawodawcy, to powinien on mieć na uwadze, że utrzymanie charakteru Komisji jako organu w pełni niezależnego wymaga przyjęcia, że jej rozstrzygnięciom należałoby nadać walor publicznoprawny oraz że winny podlegać one bezpoœredniej kontroli sšdowej, ilekroć kształtujš sytuację innych podmiotów (...) Jeżeli jednak ustawodawca przyjmie model, w którym to Komisja miałaby pozostać organem doradczym ministra, to wówczas decyzje ministra powinny w szerszym zakresie podlegać kontroli sšdowej".

Tymczasowo i nowelowo

W projekcie noweli PSW zrywa się z zasadš zwišzania MNiSW ocenš PKA, co nałoży na MNiSW obowišzek badania prawidłowoœci jej podjęcia do wykorzystania w uzasadnieniu własnej decyzji. Ale także w obecnym stanie prawnym i w kontekœcie przywołanego na wstępie orzecznictwa na MNiSW spoczywa ciężar takiej weryfikacji. Przyjrzyjmy się więc potencjalnym wadom PAK-owskiej praktyki. Tym bardziej że szczególnš troskš PKA powinno być podejmowanie i uzasadnianie uchwał oceniajšcych w sposób minimalizujšcy ryzyko ich podważania w PAK-owskiej procedurze odwoławczej, która wskutek wyroku Trybunału utraciła „domniemanie konstytucyjnoœci. Mimo iż Trybunał  odroczył utratę mocy art. 52 ust. 3 na 18 miesięcy, to jednak istniejš interpretacje (oparte np. na wyrokach w sprawach II OSK 1745/07, II OSK 1403/05, II OSK 1435/08) dopuszczajšce niestosowanie przez sšdy przepisów z „odroczonš niekonstytucyjnoœciš". Może to implikować ryzyko dla prawidłowoœci ocen PKA podejmowanych w tym okresie, a tym samym decyzji MNiSW na nich opieranych. W PKA powołano speczespół roboczy rozpatrujšcy odwołania, wspomagajšcy pracę prezydium i zespołu branżowego (o czym napisał prof. M. Rocki, szef PKA, w „Forum Akademickim" nr 1/2014). Opieranie jednak takiej praktyki rozpatrywania wyłšcznie na par. 7 ust. 3 pkt 11 Statutu PKA (zw. dalej Statutem), bez zmian w par. 23, w którym wskazano, kto rozpatruje odwołanie (i nie wymieniono tam zespołu roboczego odwoławczego), może budzić wštpliwoœci. Gdyby taki zespół roboczy podawał prezydium papier i ołówki, zastrzeżeń bym nie miał, ale jeœli ów zespół w inny – merytoryczny – sposób  wspomaga prezydium w podejmowaniu uchwał dotyczšcych opinii i ocen (na podstawie wypowiedzi prof. Rockiego na posiedzeniu podkomisji nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP z 20 marca 2014 r.), powinno to zostać przewidziane co najmniej w Statucie PKA – PSW pozwala w nim okreœlać m.in. „organizację i tryb działania Komisji, szczegółowe kompetencje jej organów, tryb dokonywania ocen" – i pozostawać w zgodzie z ustawowš zasadš działania PKA, tj. przez jej organy (art. 50 ust. 1 PSW). Organami zaœ sš prezydium, plenum, sekretarz, a nie zespoły robocze. Jedynym wyjštkiem od formułowania w sposób formalnie skuteczny na zewnštrz ocen z udziałem nie-organu PKA jest zakwestionowana przez TK reguła z art. 52 ust. 3 „rozpatrywania odwołania na wspólnym posiedzeniu nie-organu (zespołu z art. 50 ust. 4) i prezydium". Dlatego być może lepszym rozwišzaniem konsumujšcym przywołane wyżej wytyczne TK byłoby np. decydowanie w sprawie odwołań przez plenum PKA, z wyłšczeniem członków prezydium, którzy głosowali już w I instancji. Jak podkreœlił prof. Rocki: „Rozpatrywanie sprawy przez gremium szersze niż samo prezydium oznacza w praktyce obiektywnš ocenę dowodów przedstawianych przez instytucję prowadzšcš oceniany kierunek". A contrario, sednem argumentów, które legły u podstaw wyroku TK, było bowiem rozpoznawanie odwołania przez te same osoby, które wydały ocenę pierwotnš. Taki manewr być może chroniłby MNiSW przed skutkami dalszego dekonstruowania dotychczasowego  sposobu przekładania oceny PKA na decyzję MNiSW. Zachęt do takiej aktywnoœci  wystarczajšco wiele znajdziemy w uzasadnieniu wyroku Trybunału, wyroku NSA (II OSK 1435/08) czy Sšdu Najwyższego (I KZP 30/13). Poza pozbawionym domniemania konstytucyjnoœci art. 52 ust. 3 PSW i skorelowanym z nim par. 23 Statutu nie widzę większych przeszkód prawnych dla realizacji takiego pomysłu. Widzę zaœ możliwoœć realizacji wartoœci konstytucyjnych chronionych odroczeniem utraty mocy art. 52 ust. 3 oraz zasady odpowiedniego stosowania art. 24 k.p.a. w zw. z art. 48a ust. 6 PSW (o wyłšczeniach od rozstrzygania odwołań osób bioršcych udział w wydaniu zaskarżonej decyzji) bez czynienia wyjštku dla prezydium. Od oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej zależy istnienie kierunków studiów, a poœrednio uczelni Kolejnym problemem jest sama konstrukcja uzasadniania ocen PKA. Ich zakres zawarto w sposób  powszechnie wišżšcy i zamknięty w rozporzšdzeniu MNiSW z 29 wrzeœnia 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (DzU nr 207, poz. 1232). Formułowanie zarzutów w uzasadnieniu odnoszšcych się do kryteriów zawartych w Statucie PKA, jednak wykraczajšcych poza zakres z rozporzšdzenia, byłoby więc wadliwe prawnie.

Uzasadnienia moich marzeń

Mocš art. 53 PSW „...szczegółowe kryteria i tryb dokonywania ocen oraz sposób wyznaczania recenzentów okreœla statut uchwalony przez Komisję na posiedzeniu plenarnym". Według par. 4.6 Statutu: „Członkowie Komisji i jej eksperci, wykonujšc swoje obowišzki, kierujš się zasadš rzetelnoœci, bezstronnoœci i przejrzystoœci, a opinie i oceny formułujš zgodnie z przyjętymi przez Komisję kryteriami oceny, stanowišcymi załšcznik do statutu". Załšcznik do statutu (zw. dalej załšcznikiem) zawiera takie kryteria i sposób wywodzenia na ich podstawie oceny. Zarzuty podnoszone przez PKA w uzasadnieniach uchwał powinny być formułowane wyłšcznie w odniesieniu do tych kryteriów w ich precyzyjnym brzmieniu, z użyciem aparatu pojęciowego w nich zawartego. Być może w niektórych uzasadnieniach uchwał trudno znaleŸć precyzyjne odniesienie się do pojęć i formuł z załšcznika, bo dominuje w nich projakoœciowa parapublicystyka. Odnoszenie każdego z zarzutów uzasadnienia do konkretnego punktu kryteriów statutowych i wskazywanie, w jakiej częœci jego niespełnienie uzasadnia danš ocenę, można dostrzec w raportach zespołów wizytujšcych, ale to uchwały organów PKA stanowiš formułę działania skutecznego na zewnštrz. Co nie znajduje się w uzasadnieniu prezydium, nawet jeœli było w raporcie zespołu wizytujšcego, należy uznać za ustalenie faktyczne nieprzydatne dla prezydium do uzasadnienia danej oceny lub przez prezydium niepodzielone. Należy także pamiętać, że prezydium podejmuje uchwały, kierujšc się sprawozdaniem przedłożonym przez jeden z zespołów, o których mowa w art. 50 ust. 4 PSW, a nie raportem zespołu wizytujšcego. Czego więc nie ma w tym sprawozdaniu, nawet jeœli było w raporcie, nie powinno się znaleŸć w uchwale prezydium. Mimo że zasada zakazu reformationis in peius nie jest zawarta w Statucie wprost, to jednak odwołanie nie może być dla PKA okazjš do autopoprawki uzasadnienia jej uchwały. Jak ważne jest i powinno być przywišzanie PKA do rygoryzmów jakoœciowo-proceduralnych, œwiadczš słowa prof. Rockiego wygłoszone ?20 marca 2014 r. podczas obrad podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego w Sejmie RP: „Działania PKA sš rozpatrywane przez sšdy administracyjne i jeœli ustawa mówi, że Komisja liczy 90 osób, to jeœli jakšœ decyzję podejmie 89 osób, to zostanie podważone przez sšd administracyjny jako nieprawomocne". Nawet jeœli uznać to za skrót myœlowy odnoszšcy się do podstaw ewentualnego uchylania decyzji MNiSW opartych na ocenach PKA w sšdach, to bez wštpienia przyznano, że najdrobniejsze nawet uchybienia w formie powinny być eliminowane w trosce o skutecznoœć treœci. Ufam, że moje –  być może nie bezbłędne – rozważania zostanš odczytane w tym samym duchu, a nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym sprzyjać będzie lepszym rozwišzaniom.

CV

Autor jest byłym ekspertem formalnoprawnym PKA, od lat prowadzi szkolenia ?i konsultacje dla uczelni ?w zakresie relacji z PKA
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL