Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Daninę fiskusowi płaci również cudzoziemiec

Obcokrajowiec, który dostanie w spadku lub darowiŸnie mieszkanie, dom lub ziemię w Polsce, zapłaci tutaj podatek od spadków i darowizn. Jeœli nieruchomoœć kupi, wyłoży dodatkowš gotówkę na podatek od czynnoœci cywilnoprawnych
Przy umowach darowizny i kupna nieruchomoœci podatkowych formalnoœci będzie mniej. Umowy te muszš być zawierane przed notariuszem, a on ma obowišzek obliczyć i pobrać od kupujšcego podatek oraz wpłacić należnoœć na konto fiskusa. Podatek od spadku trzeba uiœcić samemu. Reguły opodatkowania spadku i darowizny sš podobne. Podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własnoœci nieruchomoœci znajdujšcych się na terytorium Polski z tytułu m.in. dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, zachowku, darowizny, polecenia darczyńcy. Zwolnione od podatku jest nabycie gospodarstwa rolnego, ale zwolnienie nie obejmuje budynków mieszkalnych w takim gospodarstwie. Jeœli cudzoziemiec otrzyma w testamencie dom lub mieszkanie na terenie Polski, będzie musiał zapłacić podatek w Polsce, a prawdopodobnie także w swoim kraju, gdyż umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zwykle nie obejmujš podatku od spadków i darowizn.
[srodtytul]Parapet a podatek[/srodtytul] Podstawš opodatkowania jest wartoœć nieruchomoœci po potršceniu długów i ciężarów (czysta wartoœć) ustalona według stanu rzeczy i praw majštkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowišzku podatkowego. Podstawę opodatkowania okreœla urzšd skarbowy na podstawie dostarczonych mu informacji. – Do zeznania podatkowego warto dołšczyć dokumenty, które mogš mieć wpływ na ustalenie wartoœci rynkowej – mówi Edyta Koœlacz z Biura Doradztwa Podatkowego Oleńka. – Każda informacja może mieć znaczenie, np. czy w budynku jest garaż, łazienka, czy WC jest oddzielnie, a nawet z czego zrobione sš parapety. W przypadku gruntu należy przedstawić szczegółowy opis nieruchomoœci, jej przeznaczenie (pod zabudowę, handlowa, rolna, leœna, pod drogę), czy jest ogrodzona, a jeœli tak, to jakiego rodzaju jest to ogrodzenie. Ważny jest także dostęp do drogi, kanalizacji, wodocišgu itp. Ustawa nie zawiera żadnego ograniczenia co do rodzajów składanych dokumentów, podatnicy mogš więc dołšczyć różne oœwiadczenia czy informacje wskazujšce np. na zły stan techniczny budynku lub ograniczone możliwoœci wykorzystania działki z powodu jej niekorzystnego położenia czy ukształtowania terenu. – Im więcej uzasadnień podatnika, tym większe szanse na niższy podatek – przekonuje Edyta Koœlacz. [srodtytul]Zwolnienie dla najbliższych[/srodtytul] Podatku może nie płacić cudzoziemiec, który dla spadkobiercy lub darczyńcy jest małżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem, dziadkiem, babkš, pasierbem, bratem lub siostrš, ojczymem lub macochš. W chwili nabycia spadku lub darowizny musi jednak posiadać obywatelstwo jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub przynajmniej mieć miejsce zamieszkania na terytorium Polski albo takiego państwa. Nawet wtedy jednak warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie nabycia spadku lub darowizny nieruchomoœci we właœciwym urzędzie skarbowym w cišgu miesišca od dnia powstania obowišzku podatkowego. Pozostali cudzoziemcy zapłacš podatek według tych samych reguł co obywatele Polski. Przy obliczaniu wysokoœci podatku od podstawy opodatkowania odlicza się tzw. kwotę wolnš. Jej wysokoœć zależy od grupy podatkowej, do której należy spadkobierca lub obdarowany: > 9637 zł – jeœli należy do I grupy podatkowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teœciowie), > 7276 zł – II grupa podatkowa (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni, małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych), > 4902 zł – III grupa podatkowa, czyli wszystkie inne osoby.Wysokoœć podatku oblicza się według skali podatkowej opublikowanej w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (DzU z 2004 r. nr 142, poz. 1514 ze zm.) Zgłoszenia nabycia nieruchomoœci cudzoziemcy – tak jak i Polacy – dokonujš na druku SD-3, który należy złożyć w urzędzie skarbowym właœciwym według położenia nieruchomoœci.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL