Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Ład przestrzenny i jego właściciele

Polska zmaga się nieustannie z narastajšcym chaosem i bezładem przestrzennym i walkę tę sromotnie przegrywa – pisze Przemysław Œleszyński, profesor w PAN.
W „Rzeczpospolitej" z 7 maja br. ukazał się artykuł pana Ludomira Jastrzębskiego, pełnomocnika Polskiej Unii Właœcicieli Nieruchomoœci, na temat relacji prawa własnoœci i zagospodarowania przestrzennego. Z przedstawionš tam argumentacjš nie sposób się zgodzić. Warto też się zastanowić, skšd się takie głosy biorš i jak takim poglšdom próbować zaradzić. Pan Jastrzębski jest przekonany, że przesadzony jest problem nadpodaży gruntów budowlanych. Wniosek ten, majšcy być dowodem braku potrzeby ograniczania wolnoœci budowlanej, a nawet jej poszerzania, wyprowadza m.in. z danych o terenach przewidzianych pod zabudowę mieszkaniowš. Niestety, podaje nieprawdziwe, wielokrotnie zaniżone dane. Fakty sš bowiem takie, że według ostatnich dostępnych danych za 2012 rok dla około 60 proc. gmin w kraju takich terenów w studiach gminnych jest aż 13,1 proc. ich terytorium (a nie ?1,2 proc.). Natomiast w obowišzujšcych planach miejscowych jest to 14,6 proc. ich powierzchni, a ponieważ pokryte nimi jest 27,9 proc. kraju, jest to 4 proc. terytorium Polski (a nie 0,38 proc.). Czy wnioski autora byłyby inne, gdyby miał œwiadomoœć rzeczywistych danych?

Terenów w bród

Jeœli podane dane procentowe przeliczyć na wartoœci bezwzględne, a dalej na chłonnoœć demograficznš – czyli możliwe „zapełnienie" przestrzeni ludnoœciš, daje to, według ostrożnych założeń, w przypadku planów miejscowych – ponad 60 mln, a w przypadku studiów gminnych – około 200 mln osób. Gdyby wzišć pod uwagę tylko tereny przeznaczone w planach pod zabudowę jednorodzinnš, byłoby to 45 mln osób. Oznacza to, że w domach jednorodzinnych pomieœcić można z nawišzkš wszystkich mieszkańców kraju! Czy zdaniem niektórych cała Polska powinna się przenieœć na wieœ? Aby uzmysłowić sobie rozmiary tego rozdęcia budowlanego, można jeszcze podać, że w około 100 gminach przewidziano w planach miejscowych tereny pod zabudowę przekraczajšce ponad 10-krotnie ich aktualne zaludnienie, a w kolejnych około 400 – od trzech do dziesięciu razy. Ponadto wiemy, że dotychczas zmieniono przeznaczenie gruntów (tzw. odrolnienia) w odniesieniu do 560 tys. ha i że w większoœci przewidziano te obszary pod zabudowę. Te nowe tereny inwestycyjne majš chłonnoœć na poziomie co najmniej 12–15 mln osób. Dzieje się to w sytuacji, gdy w Polsce buduje się zaledwie około 150 tys. mieszkań rocznie, z czego połowa to domy jednorodzinne. A przecież wiemy, że połowa z tych inwestycji powstaje nie na odrolnionych gruntach w planach miejscowych, tylko poza nimi – na podstawie decyzji o warunkach zabudowy! Tymczasem odrolnień w nowych planach wcišż przybywa. Frapujšce jest to, że mimo wiedzy o bardzo dużej podaży gruntów w 2008 r. na mocy ustawy „odrolniono" automatycznie wszystkie tereny rolne w miastach. Przeciwko temu protestowało œrodowisko naukowo-eksperckie, zwracajšc uwagę na niebezpieczeństwo dalszego rozpraszania zabudowy. Te argumenty przekonały także ówczesnego prezydenta – Lecha Kaczyńskiego – jednak  jego weto było nieskuteczne.

Horrendalne koszty

Tak czy inaczej wielka nadpodaż gruntów, które mogš być zgodnie z prawem zabudowane, jest faktem. W zwišzku z depopulacjš tereny te jednak nigdy nie zostanš wykorzystane, nawet w strefach podmiejskich największych miast. Ale samorzšdy uzbrojš je, przy czym niejednokrotnie będš musiały, zgodnie z obowišzujšcym prawem, wykupić od właœcicieli grunty pod drogi lokalne. Według różnych szacunków koszt tych działań w skali całego kraju może wynieœć nawet 40–130 mld zł. Jest oczywiste, że jest to ciężar nie do udŸwignięcia przez samorzšdy, które broniš się przed tym, jak tylko mogš. Tymczasem złożone pozwy sšdowe dotyczšce wykupu sięgajš już w niektórych gminach setek milionów złotych.

Cena gruntów

W artykule pada pytanie, dlaczego cena rynkowa gruntów budowlanych jest 30-krotnie wyższa niż gruntów rolnych i 100-krotnie wyższa niż gruntów leœnych. W domyœle ma to pokazywać absurdalnoœć zarzutów zwišzanych z nadpodażš gruntów. Tymczasem różnice te wynikajš z bardzo prostej przyczyny: grunty rolne położone sš na obszarach peryferyjnych, daleko od miast i nie sš atrakcyjne pod budownictwo, a to one stanowiš olbrzymiš większoœć naszego stosunkowo słabo zurbanizowanego kraju. Żeby to wiedzieć, trzeba jednak znać trochę mapę Polski i relacje przestrzenne. Ale zasadniczy nurt obecnej dyskusji dotyczy najbardziej zagrożonych dewastacjš obszarów podmiejskich. Tutaj cena gruntu rolnego w sšsiedztwie istniejšcej zabudowy jest bardzo wysoka, nieraz zbliżona do ceny gruntu budowlanego. Bo na podstawie bronionej przez niektórych decyzji o warunkach zabudowy i œciœle z niš zwišzanego zwyrodniałego przepisu o „dobrym sšsiedztwie" zabudowywać można w nieskończonoœć. To pokazuje fikcję lokalnego planowania przestrzennego, które po uchyleniu tzw. starych planów miejscowych (sprzed 1995 roku) nie spełnia swej podstawowej roli regulacyjnej pomiędzy prawem własnoœci a ładem przestrzennym. Polska zmaga się nieustannie z narastajšcym chaosem przestrzennym i walkę tę sromotnie przegrywa. Aktualne przyczyny prawne sš dobrze znane, punktujš je bezskutecznie zarówno urbaniœci, jak i odpowiedzialni dziennikarze. Brak ładu przestrzennego jest też œciœle powišzany z brakiem ładu społecznego: atrofia społeczna, chaos etyczny i zawodowa bylejakoœć majš bowiem swoje odzwierciedlenie w przestrzeni, w której człowiek żyje. Sprzyjajš temu umiłowana sarmacka wolnoœć i sobiepaństwo. Przebrzmiewa rozbiorowy, wojenny oraz peerelowski spryt i zaradnoœć, przez niektórych zwany kapitałem adaptacyjnym. Mam dla osób wyznajšcych podobne poglšdy jak pan Jastrzębski pewne zadanie finansowo-matematyczne: ile kosztuje zbudowanie i utrzymanie (np. odœnieżenie) drogi pomiędzy dwoma posesjami: położonymi obok siebie i w odległoœci jednego kilometra. Rachunek jest prosty i nie wymaga dokładnych obliczeń, bowiem odpowiedŸ jest jednoznaczna: wielokrotnie więcej.

Nieracjonalne rozproszenie

Tymczasem rozproszonych zabudowań sš w Polsce setki tysięcy. Polskie osadnictwo w Europie jest najbardziej „porozrzucane", bezładne i chaotyczne. Nikt nawet nie liczy, ile jest tych pojedynczych zabudowań poœród lasów i pól z dala od zwartej zabudowy oraz ile tego powstało w ostatnich dwóch dekadach wraz z nasileniem procesów niekontrolowanej suburbanizacji. A do każdego domu, zgodnie z obowišzujšcym prawem, trzeba doprowadzić drogę i jš utrzymać, następnie wyposażyć w infrastrukturę. Te nadprogramowe koszty sięgajš dziesištek miliardów złotych, przez co obniżajš konkurencyjnoœć gospodarki oraz warunki życia. Wydatki budżetów gmin w 2012 r. na transport oraz gospodarkę wodno-œciekowš wyniosły blisko 30 mld zł. Natomiast same koszty dojazdów do pracy z odległoœci powyżej 5 km obliczyłem również na blisko 30 mld zł rocznie. Dzięki racjonalnemu zagospodarowaniu przestrzennemu te kwoty można byłoby na pewno pomniejszyć. Zaoszczędzone pienišdze zostałyby w kasach gmin i kieszeniach podatników. Standard życia na rozlanych polskich przedmieœciach jest niski. Co z tego, że mieszka się wœród lasów i pól, kiedy ten iluzoryczny komfort kosztuje – w skali całego społeczeństwa – setki milionów godzin spędzonych w korkach, kosztem życia rodzinnego i towarzyskiego. Dyspersja i oddalenie generujš zwłaszcza koniecznoœć dłuższych przejazdów. Nie jest rentowne zwišzanie tej rozproszonej zabudowy sieciš transportu publicznego, stšd mieszkańcy większoœci suburbiów sš skazani tylko na własny samochód. Według badań, które prowadziłem, obecne problemy komunikacyjne sš nawet absurdalnie zbawiennym ograniczeniem dalszego rozpraszania zabudowy. Ale także wiele nowych dróg, majšcych w założeniu poprawić dostępnoœć, powoduje przycišganie nowego osadnictwa, a tym samym wzrost natężenia ruchu i zatłoczenie. Budujemy się coraz dalej od miast, niefrasobliwie liczšc, że dłuższe dojazdy zrekompensuje nam niższa cena działki. Tych kosztów ekonomicznych i społecznych, wynikajšcych z nieskrępowanego prawa do zabudowy, pan Jastrzębski niestety nie dostrzega. Bo, niestety, znaczna częœć właœcicieli rozumuje przez pryzmat jedynie własnej działki. Ale kiedy dochodzi do podliczenia kosztów funkcjonowania tego wszystkiego, to realizację ceduje się na gminę i państwo. Wręcz domaga się odpowiedniego standardu infrastruktury i usług. Tu leży klucz do zrozumienia, skšd się biorš tego typu głosy. Otóż, dopóki nie wydaje się bezpoœrednio własnych pieniędzy, dopóty na sztandarach ma się najbardziej wzniosłe hasła o wolnoœci, o potrzebie dachu nad głowš, o prawie do czystego œrodowiska itp., itd. Żeby było jasne, nie jestem przeciwnikiem budowania poza granicami miast. Jest to konieczne ze względu na fatalne często warunki życia w zdekapitalizowanych œródmieœciach i blokowiskach. Każdy ma prawo do wyboru miejsca życia i działalnoœci, to oczywiste. Ale musi to następować w sposób przemyœlany i racjonalny, bo nikt z nas nie żyje na bezludnej wyspie, tylko po to się organizujemy w społecznoœci i państwa, żeby efektywniej w nich się realizować. Pięć milionów ludzi – bo taka jest potencjalna, maksymalna skala zjawiska suburbanizacji w Polsce – można byłoby dotychczas i w przyszłoœci osiedlić na powierzchni nie większej niż 250 tys. ha, bez nadmiernego zagęszczenia. Na takim obszarze można byłoby to racjonalnie obsłużyć przedszkolami, oœrodkami zdrowia i komunikacjš publicznš. Tymczasem faktyczne osadnictwo podmiejskie według ostrożnych szacunków rozprasza się na obszarze 5 mln ha. Czyli na powierzchni 20-krotnie większej! Tego w żaden sposób nie można racjonalnie i efektywnie zagospodarować, to musi kosztować. Wielokrotnie więcej niż w przypadku zabudowy skoncentrowanej. Tymczasem to samorzšdy i wszyscy mieszkańcy, a nie deweloperzy, ponoszš główne koszty wspomnianego wykupu gruntów, budowy i utrzymania niezbędnej infrastruktury. Samorzšdy – œwiadomie lub nie – biorš na siebie ciężar błędnych, absurdalnych nieraz decyzji inwestycyjnych. Równoczeœnie państwo umywa ręce, przez lata nie robišc nic ze szkodliwym prawem urbanistycznym.

Jakie remedium

Otóż nie ma powodu, aby wszyscy mieszkańcy danej gminy, jak i całe społeczeństwo ponosiło koszty niekontrolowanej urbanizacji i budowania, gdzie się chce. Nie chcę, żeby z moich podatków finansowano nieuzasadnione, nieracjonalne zachcianki i fanaberie. Jeœli ktoœ chce się pobudować w szczerym polu, proszę bardzo. Ale niech z własnych pieniędzy zapłaci za budowę i utrzymanie drogi, doprowadzenie kanalizacji i pršdu oraz wszelkie inne ekstrawydatki zwišzane z oddaleniem jego domu od istniejšcych osiedli. Jestem przekonany, że takie rozwišzanie gwałtownie i skutecznie ostudziłoby zapędy lobby niektórych właœcicieli gruntów i deweloperów. Bo łatwo mieć usta pełne szczytnych haseł, jeœli to samych zainteresowanych nic nie kosztuje, a wręcz przynosi krociowe zyski. Zgoda, że wspomniane przeze mnie koszty sš finansowane między innymi z podatków mieszkańców, czyli od właœcicieli działek. Ale te wpływy z podatków po pierwsze, nie równoważš wydatków, a po drugie, mogłyby być wydane racjonalniej. I o to mi chodzi najbardziej: że za te same pienišdze, tracone na nieefektywnš obsługę rozproszonego osadnictwa, można by zbudować wiele razy krótsze i wiele razy lepsze drogi. Mniej byłoby też problemów z kanalizacjš i całš gospodarkš wodno-œciekowš. Mieszkajšc pod miastem, moglibyœmy pójœć do prawdziwego lasu, zamiast snuć się między kępami krzaków pociętych parcelami. Pomiędzy oddalonymi od siebie, ale skoncentrowanymi osiedlami opłacalna byłaby kolej i transport publiczny, a większoœć z nas mogłaby dojœć pieszo do przystanku. Krócej też byœmy wszyscy stali w korkach i mniej wydawali na paliwo. Szybciej dojechalibyœmy do pracy i szkoły. Chciałbym przekonać tych, którzy myœlš jak pan Jastrzębski, że to wszystko leży w interesie nas wszystkich i jest do osišgnięcia, choć w wielu przypadkach mleko się już rozlało i trudno będzie naprawić zniszczone układy przestrzenne. Jednak im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej.

CV

Autor jest profesorem w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, specjalizuje się w zagadnieniach gospodarki przestrzennej oraz geografii społeczno-ekonomicznej.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL