Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Opóźnienie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości oceni urzšd

www.sxc.hu
Przepis zmylił prezydenta Kielc, wojewodę œwiętokrzyskiego i sšd administracyjny.
Zarówno urzędnicy, jak i sšd wojewódzki żšdanie rekompensaty za skutki zwłoki lub opóŸnienia w wypłacie odszkodowania za wywłaszczonš nieruchomoœć uznali za sprawę cywilnš. Tymczasem Naczelny Sšd Administracyjny orzekł, że takie sprawy mogš być rozstrzygane wyłšcznie w drodze administracyjnej. Decyduje o tym art. 132 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Przewiduje on, że przepisy kodeksu cywilnego stosuje się do takich spraw odpowiednio.

Pół roku opóŸnienia

Spółdzielnia Pracy ESTEWU w Kielcach w likwidacji wystšpiła do prezydenta Kielc o wydanie decyzji w sprawie żšdanych 82 tys. zł odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania. Dowodziła, że należš się za półroczne opóŸnienie. Decyzja prezydenta Kielc, zezwalajšca na inwestycję drogowš, stała się ostateczna 5 czerwca 2010. Z tym dniem spółdzielnia nabyła prawo do odszkodowania. Zgodnie z art. 12 ust. 4 specustawy drogowej wysokoœć odszkodowania powinna być ustalona w terminie 30 dni. Tymczasem ustalono jš dopiero w listopadzie, a pienišdze wypłacono 17 stycznia 2011 r., po kilkakrotnym przedłużaniu terminów. Przez ten czas znacznie spadły ceny nieruchomoœci, co odbiło się na wycenie gruntu pod drogę.
Prezydent Kielc postanowił jednak odesłać spółdzielni jej podanie. Wojewoda œwiętokrzyski oddalił zażalenie, a Wojewódzki Sšd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę spółdzielni. Oba organy wyraziły przekonanie, że ewentualnych roszczeń spółdzielnia może dochodzić tylko przed sšdem powszechnym. Na takš drogę wskazuje art. 132 ust. 2 u.g.n., który przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego. Potwierdził to WSA w Kielcach. Wskazał, że „takie żšdanie nie jest objęte dyspozycjš art. 132 ust. 2 u.g.n., ale normš zawartš w art. 417 § 3 kodeksu cywilnego". Właœciwy jest więc sšd powszechny, a nie organ administracji.

Charakter roszczenia

Spółdzielnia zaskarżyła ten wyrok do NSA. – Wykładnia WSA, wskazujšca na drogę cywilnš, jest błędna. Roszczenie spółdzielni ma charakter administracyjny. Potwierdziły to sšdy Rejonowy i Okręgowy w Kielcach, oddalajšc pozew spółdzielni o zapłatę ze względu na administracyjny charakter sprawy. Zamknęło to możliwoœć uzyskania odszkodowania na drodze cywilnej – mówił w NSA Krzysztof Konkowski, radca prawny, pełnomocnik spółdzielni. NSA uchylił wyrok WSA i oba postanowienia: prezydenta Kielc i wojewody œwiętokrzyskiego (sygnatura akt I OSK 2440/12). Sędzia Paweł Miładowski, przewodniczšcy składu orzekajšcego NSA, powiedział m.in., że art. 132 u.g.n. jest lex specialis w stosunku do rozstrzygnięć kompensacyjnych. Nie wystarczy jednak wskazać, że doszło do zwłoki czy opóŸnienia w ustaleniu wysokoœci i wypłacie odszkodowania. Trzeba jeszcze wykazać skutki, jakie to spowodowało. Przepisy nie wykluczajš też żšdania ustawowych odsetek za skutki zwłoki.

Rafał ?Dębowski, adwokat

NSA potwierdził zasady wynikajšce z przepisów. Rozstrzygnięcie nie mogło być inne. Dostrzegam jednak zagrożenie, że może dojœć ?do sytuacji, gdy sprawy o skutki zwłoki bšdŸ opóŸnienia w wypłacie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomoœci będzie rozpoznawał organ, który dopuœcił się takiej zwłoki. Rozstrzygałby więc ?o odpowiedzialnoœci za własne zaniechanie. Uważam, że nie jest prawidłowe, by sprawy, do których stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, rozstrzygane były w postępowaniu administracyjnym, jak przewiduje to art. 132 ust. 2 u.g.n. Dlatego pożšdana byłaby taka jej nowelizacja, by sprawy o zapłatę za skutki opóŸnienia w wypłacie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomoœci stały się sprawami cywilnymi, do których stosuje się wprost przepisy k.c.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL