Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finansowanie

Czy warto zostać singlem z powodu MdM

Kiedy każdy z partnerów uzyskuje wysokie dochody, korzystniejszy może być wariant bez wstępowania w zwišzek małżeński. Każde z nich może bowiem starać się o osobny kredyt i dopłatę.
Fotorzepa, Robert Gardzin?ski Robert Gardzin?ski
70 proc. par decyduje się na wspólne życie bez œlubu. Sytuacji nie zmienia także program "Mieszkanie dla młodych". Dlaczego opłaca się pozostać singlem?
Z badań naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego wynika, że ponad 70 proc. par podejmuje decyzję o wspólnym zamieszkaniu bez œlubu, a jedynie 13,8 proc. planuje takie rozwišzanie w bliskiej przyszłoœci. - Analizujšc fenomen malejšcej liczby zawieranych małżeństw, warto spojrzeć na niego z perspektywy finansowej. Wydawało się, że nowa forma dopłat do kredytów w programie „Mieszkanie dla młodych" skłoni wiele par do przyspieszenia decyzji o œlubie. Pary mogš bowiem wspólnie zacišgnšć kredyt i uzyskać dodatkowe œrodki. Okazuje się jednak, że również w tym przypadku wielu osobom bardziej może opłacać się pozostać w stanie wolnym - wynika z analiz Zwišzku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDP). Można z rodzicami...
- Podobnie jak w poprzednim programie rzšdowym „Rodzina na Swoim", w MdM stan cywilny wnioskodawcy nie ma znaczenia - wyjaœnia Michał Krajkowski z Domu Kredytowego Notus, ekspert ZFDF. - Mogš z niego skorzystać zarówno małżonkowie, jak i osoby samotne, także te wychowujšce dzieci. Co istotne, w przypadku braku pełnej zdolnoœci kredytowej istnieje możliwoœć zacišgnięcia zobowišzania wspólnie z bliskš rodzinš. Zgodnie z zapisem Ustawy, mogš to być zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teœciowie nabywcy. Dzięki ich udziałowi, zdolnoœć kredytowa może znaczšco wzrosnšć - dodaje. Ale bliscy nie sš objęci programem dofinansowania, ani nie stajš się również współwłaœcicielami nieruchomoœci. Ich rola ogranicza się do poprawy zdolnoœci wnioskujšcego i odpowiedzialnoœć za terminowe spłacanie rat. Na dopłatę z puli programu rzšdowego mogš liczyć osoby, które nie ukończyły 35. roku życia. W przypadku par liczy się wiek młodszego małżonka. Każdy kto stara się o dofinansowanie, nie może być właœcicielem innego mieszkania, ani posiadać udziałów w budynku z samodzielnym lokalem mieszkalnym. Wsparcie może zostać udzielone tylko pod warunkiem zacišgnięcia kredytu na zakup mieszkania. ... można z partnerem Kandydaci spełniajšcy wstępne kryteria MdM muszš dysponować odpowiednimi dochodami, bšdŸ zabezpieczeniem, które bank uzna za wystarczajšce do zagwarantowania płynnoœci spłaty kredytu. - Jeœli partnerzy zarabiajš zbyt mało, by samodzielnie zacišgnšć kredyt i nie mogš liczyć na wsparcie krewnych, to œlub i połšczenie wpływów mogš być warunkiem uzyskania zdolnoœci kredytowej do otrzymania kredytu w programie MdM - uważa zauważa Halina Kochalska z Open Finance, ekspert ZFDF. Dodaje, że kiedy każdy z partnerów uzyskuje wysokie dochody, korzystniejszy może być wariant bez wstępowania w zwišzek małżeński. Każde z nich może bowiem starać się o osobny kredyt i dopłatę. - W ten sposób uzyskajš po 10 proc. wsparcia od rzšdu. Jako bezdzietne małżeństwo mogliby liczyć na jednš 10-proc. dopłatę do wspólnego mieszkania o powierzchni najwyżej 75 mkw. Natomiast osobno mogš kupić dwa lokale, łšczšc je lub wykorzystujšc jeden, a drugi traktować jako inwestycję - wyjaœnia Halina Kochalska. Warto pamiętać, że nie każdy i nie na każde mieszkanie dostanie dopłatę od państwa. Warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać dopłatę w programie MdM to:
- wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka);
- nie można mieć mieszkania, domu, ani innego lokalu mieszkalnego (w przypadku małżeństw, warunek dotyczy obojga małżonków);
- zakup dotyczy jedynie nieruchomoœci z rynku pierwotnego;
- cena nabywanej nieruchomoœci nie może przekroczyć okreœlonego limitu;
- kredyt powinien być zacišgnięty na co najmniej połowę ceny nabywanej nieruchomoœci na okres minimum 15 lat,
- maksymalna powierzchnia lokalu mieszkalnego: do 75 mkw. (lub 85 mkw., jeżeli nabywca wychowuje 3 lub więcej dzieci),
- maksymalna powierzchnia domu jednorodzinnego do 100 mkw. (lub 110 mkw., jeżeli nabywca wychowuje 3 lub więcej dzieci). Ekspert radzi Na pytania odpowiada Marcin Krasoń, analityk Home Broker: Mam działkę budowlanš, ale na razie nie zamierzam budować domu, tylko kupić mieszkanie. Czy robišc to mogę skorzystać z dofinansowania w ramach MdM? - Według ustawy z MdM skorzystać nie mogš osoby, które posiadajš na własnoœć dom lub mieszkanie albo spółdzielcze własnoœciowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Posiadacz działki, bez względu na jej przeznaczenie może zostać beneficjentem MdM. Jestem właœcicielem połowy mieszkania, czy to wyklucza mnie z programu MdM? - Program jest przeznaczony dla osób kupujšcych swoje pierwsze mieszkanie/dom na własnoœć i okreœlenie „na własnoœć" jest w nim kluczowe. Z dopłat nie sš zatem wyłšczone osoby, które posiadajš lub posiadały częœć ułamkowš prawa własnoœci mieszkania/domu, nawet jeœli będzie to 99 procent. Jednoczeœnie trzeba zaznaczyć, że w przypadku posiadania przez małżeństwo wspólnie zakupionego po œlubie mieszkania, mamy do czynienia ze współwłasnoœciš łšcznš a nie ułamkowš, w tym wypadku z dofinansowania MdM skorzystać już nie można. Czy cudzoziemiec może skorzystać z MdM? - Ustawa o MdM nie nakłada żadnych wymagań dotyczšcych obywatelstwa, okreœla jedynie, że mieszkanie kupowane na kredyt z dofinansowaniem ma być położone w Polsce. Warto jednak pamiętać, że ustawa to jedno, a oferta banków - drugie. Cudzoziemcy powinni więc poszukać takiej instytucji, która będzie chciała w ogóle udzielić im kredytu. Mam mieszkanie kupione z dopłatš, wkrótce zamieszka w nim ze mnš partnerka, z którš zamierzam się pobrać. Czy będę musiał oddać dofinansowanie? - Zamieszkanie partnera czy partnerki z beneficjentem MdM, podobnie jak zawarcie zwišzku małżeńskiego (nawet z osobš posiadajšcš mieszkanie), nie jest przesłankš do utraty prawa do dopłat i zwrotu otrzymanego dofinansowania. Nieruchomoœć nadal jest własnoœciš beneficjenta, nie jest to wynajęcie ani użyczenie mieszkania, które skutkujš utratš prawa do dopłaty. Czy do kredytu MdM mogš dołšczyć współkredytobiorcy w sytuacji gdy np. brakuje mi zdolnoœci kredytowej? - Jeœli mimo dopłaty ze strony skarbu państwa klient nie ma odpowiedniej zdolnoœci kredytowej do uzyskania odpowiedniej kwoty kredytu, do umowy mogš przystšpić np. jego rodzice czy inni bliscy. Ustawa wymienia następujšce osoby, które mogš to uczynić: zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha oraz teœciowie nabywcy. Czy para pozostajšca w zwišzku nieformalnym może skorzystać z MdM? - Nie, o dopłaty w ramach MdM ubiegać może się tylko małżeństwo lub jedna osoba niepozostajšca w zwišzku małżeńskim. Nie ma możliwoœci, by z dopłat skorzystała razem para bez œlubu (każda z tych osób sama może, mogš też równoczeœnie, ale nie razem) lub jedno z małżonków.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL