Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Viktor Orbán w Berlinie

Angela Merkel i Viktor Orbán
AFP
Premier Węgier w czwartek odbył swojš drugš (po poniedziałkowej wizycie w Warszawie) podróż po wygranych na poczštku kwietnia wyborach parlamentarnych.
Uczestniczył w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez niemieckiego nadawcę publicznego WDR (Westdeutscher Rundfunk) oraz instytucje unijne. Udział w niej wzięli m.in. przewodniczšcy Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, przewodniczšcy Parlamentu Europejskiego Martin Schultz i grono najważniejszych polityków niemieckich. Konferencja stała się też pretekstem do bezpoœredniego spotkania z kanclerz Angela Merkel. Mimo krytyki niektórych posunięć rzšdzšcego na Węgrzech Fideszu niemieccy chadecy z CDU uznawani sš za sprzymierzeńców węgierskich konserwatystów. W swoim przemówieniu wygłoszonym podczas konferencji Orbán skupił się na problemach politycznych i społecznych Europy, mówił też obszernie na temat sytuacji Europy Œrodkowej i Wschodniej uznajšc, że nieaktualny jest już dominujšcy w poczštkowej fazie transformacji ustrojowej poglšd, że należy kopiować wszelkie rozwišzania wyżej rozwiniętych i bogatszych państw Zachodu. Stwierdził, że właœnie próby takiego kopiowania doprowadziły w niektórych przypadkach do kłopotów nowych członków UE. "Wczeœniej oczekiwaliœmy od Europy Zachodniej poparcia w zabiegach o wejœcie do UE. Dziœ oczekujemy od Zachodu uznania faktu, iż nie jesteœmy jedynie konsultantami w poszukiwaniu nowych rozwišzań, lecz że Europa Œrodkowa i Węgry majš własne rozwišzania i oferty dla całej Europy" - powiedział Orbán. "Oczekujemy, że Zachód zaakceptuje, że to, co reprezentujemy, nie jest głupotš, odstępstwem od ortodoksji, lecz jest wkładem Europy Œrodkowej, który powinien być oceniany na podstawie skutecznoœci i rezultatów".
Orbán sporo uwagi poœwięcił prezentacji osišgnięć Węgier - czyli własnego rzšdu w poprzedniej kadencji. Przypomniał, że jego kraj przedterminowo spłacił pożyczkę zacišgniętš w MFW, a warunki dyktowane przez międzynarodowe instytucje finansowe nie muszš odpowiadać wszystkim państwom. Orbán nie zasugerował otwarcie, że Europa powinna skorzystać z węgierskich doœwiadczeń, ale uznał, że „sš warte przestudiowania". Węgierski premier poruszył tez problemy cywilizacyjne. Ostrzegł przed masowš imigracjš, która może stanowić zagrożenie dla tożsamoœci Europy. Skrytykował niedostateczne jego zdaniem uwzględnienie chrzeœcijańskiej tradycji w działalnoœci instytucji unijnych. "Chrzeœcijaństwo nie jest jedynie religiš, jest kulturš, na której zbudowaliœmy cywilizację" - powiedział i sprzeciwił się próbom relatywizowania chrzeœcijańskiego pojęcia rodziny. Podkreœlił, że jego zdaniem małżeństwo to zwišzek kobiety i mężczyzny, co definiuje też nowa węgierska konstytucja. Niektórzy komentatorzy zauważyli, że w odróżnieniu od pozostałych uczestników konferencji Orbán w swoim wystšpieniu ani razu nie odniósł się do sytuacji na Ukrainie.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL