Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Teraz Polska i Laur Konsumenta przekonujš do zakupu

Dokonujšc codziennych, mniejszych, bšdŸ większych, zakupów, niejednokrotnie zdarzyło nam się natknšć na godła obecne na opakowaniach wielu produktów. Obracajšc w ręku słoiczek z majonezem, bšdŸ butelkę szamponu; kupujšc materiały budowlane, a nawet korzystajšc z poważnych usług biznesowych, niejednokrotnie zdarzyło nam się zatrzymać wzrok na charakterystycznym logotypie. Czy zastanawialiœmy się kiedykolwiek, co tak naprawdę niesie za sobš ów medal? Z przeprowadzanych badań wynika, że korzyœci sš obopólne. Producenci cieszš się z sukcesu swoich produktów i wykorzystujš ten fakt w swoich działaniach marketingowych, a odbiorcy majšc szeroki wybór najchętniej sięgajš po produkty nagradzane w najbardziej prestiżowych konkursach. Ważnš rolę w zdobywaniu wiedzy o zachowaniach kupujšcych pełniš badania konsumenckie.
Ostatnio rezultaty swojej ankiety ogłosił holding reklamowy AEGIS Media, a badanie przeprowadził GFK Polonia. Dom mediowy AEGIS prowadzi cykliczne badania zachowań konsumenckich w ramach projektu Consumer Connections Study (CCS).
Pod uwagę wzięto preferencje 3 000 potencjalnych klientów z najbardziej reprezentatywnego przedziału wiekowego 15 – 64 lat. Sposób badania, na który się zdecydowano, w terminologii profesjonalnej nazywa się CAPI (Computer Aided Personal Interview). Osobom niezwišzanym z branżš badawczš, czy reklamowš ten skrót może niewiele mówić. W uproszczeniu CAPI to metoda bezpoœrednich wywiadów, przeprowadzanych w domach respondentów, z udziałem komputera. Wyniki takich badań kodowane sš w trakcie przeprowadzania wywiadu, a dane z terenu przesyłane specjalnie zabezpieczonym łšczem. Podczas badań CAPI dotyczšcych wpływu godeł promocyjnych kierowano się kilkoma istotnymi kryteriami, wœród których były takie wytyczne jak: płeć badanego, dochody, wykształcenie, czy aktywnoœć zawodowa. Sprawdzono również, które z wielu obecnych na rynku godeł ma największy wpływ na wybór opatrzonych nim produktów. Na liœcie ankietowej znalazły się: Teraz Polska, Laur Konsumenta, Najlepszy Produkt, Odkrycie Roku, Superbrands, Premium Brand, Top Marka, Perły Rynku i Produkt Roku.
Przyznać trzeba, że wyniki wyraŸnie wskazały na... skutecznoœć godeł. Aż 26% badanych stwierdziło, iż medal (inaczej: godło promocyjne – przyp. aut.) zamieszczony na opakowaniu w istotny sposób wpływa na wybór oznaczonego nim produktu. Grupš, która najczęœciej zwraca uwagę na godła promocyjne, okazali się mieszkańcy dużych, ponad stutysięcznych miast. Po raz kolejny panie okazały się bardziej dociekliwe i spostrzegawcze. Z badań jasno wynika, że to właœnie kobiety przywišzujš większš wagę do tego, co widnieje na opakowaniu produktu. W ten sposób dowiedzieliœmy się, że to właœnie one, nieco częœciej niż mężczyŸni, kierujš się przy zakupach godłami promocyjnymi. Na dokonanie zakupu towaru oznaczonego godłem ma również wpływ zasobnoœć portfela. Osoby o wyższych dochodach dokonujšc zakupu, chętniej sugerujš się graficznš informacjš o zdobyciu przez danš markę konkretnego tytułu, na przykład Lauru Konsumenta czy Pereł Rynku. Obecnoœć godła przykuwa także uwagę osób wykształconych. Badanie wykonane przez GFK Polonia pokazało nam, że ci, którzy ukończyli studia, nieco częœciej zwracajš uwagę na obecnoœć godeł promocyjnych przy logotypie wybieranej marki. Œledzšc dalej wyniki badań udostępnionych nam przez AEGIS Media, da się zauważyć, że obecnoœć logotypów konkursowych tj. Laur Konsumenta, nie jest obojętna również osobom aktywnym zawodowo. To one chętniej wybierajš te marki, które znalazły uznanie również wœród innych użytkowników. No dobrze, ale przecież godeł, którymi opatrzone sš rozmaite produkty jest kilka. Czy w takim razie wszystkie sš tak samo miarodajne? Czy każde z nich znaczy dla konsumenta dokładnie to samo? Jak się okazało, nie. Z badania GFK Polonia wynika, że najbardziej do dokonania zakupu zachęcajš godła: Teraz Polska i Laur Konsumenta. Konkurs Teraz Polska ma swojš silnš pozycję od ponad 20 lat i nie dziwi fakt iż respondenci najczęœciej wskazujš na to godło. Natomiast Laur Konsumenta, będšcy plebiscytem, głównie internetowym, wypracował swojš silnš pozycję podczas minionej dekady.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL