Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Nasza krew, krew republiki

Europejskie niebo łšczyło się z ukraińskš ziemiš i krwiš. Widok flag Majdanu w dniach rewolucji
AFP
Słowa o mordach na Wołyniu osłabiały na Majdanie wspólnotę Ukraińców i Polaków. Gdybyœmy je mieli przyjšć, musielibyœmy uznać, że uczestniczšc w odnowie Ukrainy, jednoczeœnie zdradzamy pamięć o niewinnym cierpieniu.
W mroŸnych porywach wiatru historii, w œrodku miasta, nad którym władzę sprawuje Archanioł, łopotały sztandary: europejskie, banderowskie, europejsko-banderowskie. Żółte gwiazdy stawały się czarne, a czerwień i czerń przechodziły w błękit. Europejskie niebo łšczyło się z ukraińskš ziemiš i krwiš.

Trudno nam było to zobaczyć, bo nowoczesnoœć odbiera nam zdolnoœć rozumienia symboli. Najpierw przestajemy zauważać symbole ciemnoœci. Nie pasujš do œwiata, który eliminuje poczucie zła i wierzy w niekończšcy się postęp. Z czasem pozostajš nam tylko symbole pozytywne, ale bez ciemnego tła również i one przestajš być zrozumiałe.

Zrozumiałe czy niezrozumiałe, symbole cały czas do nas mówiš. Tamten plac nazwano Euromajdanem nie dlatego, że przemawiał w imię Europy i do Europy, ale przede wszystkim dlatego, że mówił o Europie – o nas samych. Ponieważ Ukraińcy sš młodym narodem – narodem, który się jeszcze nie stworzył, który dopiero chce się stworzyć – musieli nadgonić stracony czas. Dzieje w Kijowie musiały przyspieszyć, pokonać w dni i tygodnie to, co Europa pokonywała przez setki lat. Pod ogromnym ciężarem następujšcych po sobie wydarzeń warstwy czasu uległy kompresji. W wielkich skrótach, cięciach, zwrotach oglšdaliœmy swojš własnš historię – to, o czym chcielibyœmy zapomnieć, i to, co chcielibyœmy ocalić. A to, co chcemy ocalić, opiera się na tym, o czym chcemy zapomnieć.

Skarb rewolucji

Majdan pokazał, czym jest skarb, który my dawno straciliœmy: wolnoœć do całkowitej przemiany tej ziemi. Ukraińcy pokazywali nam, że przeszłoœć (niekończšce się dekady sowieckiego i postsowieckiego panowania) można odmienić, i że można rozpoczšć wszystko od nowa. Nie okreœlał ich żaden testament poza tym, którzy sami tworzyli. Takiemu doœwiadczeniu nadali nowe słowo: pierezawantażenije – reset, powtórne uruchomienie, tak jak powtórnie uruchamia się system komputerowy. Różnica polegała na tym, że tym razem chcieli uruchomić naraz system polityczny, ekonomiczny i społeczny.
Obok wolnoœci na Majdanie zapanowała równoœć. Najtrwalszy, żelazny podział między rzšdzonymi a rzšdzšcymi, między oligarchiš a masš załamał się. Wszyscy rzšdzili i zarazem byli rzšdzeni. Przywódców partii politycznych, którzy roœcili sobie prawo do reprezentacji, traktowano z bardzo dużš nieufnoœciš. Wszystkie decyzje należało podejmować w debacie publicznej. Codziennie na kijowskiej agorze artykułowały się i ucierały tysišce skonfliktowanych ze sobš głosów. Ale właœnie w tym chaotycznym procesie wykuwała się jednoœć, której w końcu przestraszył się tyran. Ten nowy porzšdek wolnoœci, równoœci i braterstwa można opisać jednym słowem: republika. Ci, którzy zobaczyli republikę, już nigdy o niej nie zapomnš. Doœwiadczenie zakładania nowego porzšdku jest tak piękne, że nie potrafimy znaleŸć dla niego słów. Nie potrafimy go wypowiedzieć w języku nowoczesnoœci. Tylko dawne religijne symbole sš w stanie je unieœć. Ojciec Wasyl Rudejko, który codziennie prowadził mszę œwiętš wœród protestujšcych, mówił, że w Majdanie obecny był duch liturgii: „Majdan miał twarz chrzeœcijanina, nie chrzeœcijanina anonimowego, lecz twarz samego Chrystusa". Inny kapłan posługujšcy na Majdanie, ojciec Mychajło Dymyd, wspominał, jak chłopcy, którzy walczyli i ginęli na placu, prosili o spowiedŸ, ponieważ chcieli umrzeć bez grzechu. Tamto doœwiadczenie było czyste i oni też chcieli pozostać czyœci.

Czarne Ÿródła

Stworzenie republiki to największa rzecz, jakiej może dokonać człowiek; więcej: tylko tworzšc republikę, może stać się człowiekiem. Tę prawdę opisywała niestrudzenie Hannah Arendt, od której (za Tomaszem Kwaœnickim) zaczerpnšłem opis skarbu Euromajdanu. Legion polskich komentatorów stosował wypracowane przez Arendt kategorie do rozumienia polskiego doœwiadczenia dziejowego. Nie dostrzegli jednak, że jasno wskazywała ona ciemny rewers ustanawiania nowego porzšdku. We wstępie do „O rewolucji" pisała: „Żaden poczštek nie może się wydarzyć bez użycia przemocy"; „wszelkie braterstwo, do jakiego zdolni sš ludzie, wyrasta z bratobójstwa; każda stworzona przez ludzi organizacja polityczna ma swe Ÿródło w zbrodni". Królestwo niebieskie, nawet gdy przyozdobione uspokajajšcym błękitem flag Unii Europejskiej, musi być oparte na tym, co złe i ciemne. Na poczštku nie było Słowa – twierdzi Arendt – lecz morderstwo: Kain zabił Abla. Ale prawda o mordzie założycielskim bardzo szybko się skrywa. Gdy Bóg pyta Kaina, gdzie jest jego brat, tamten odpowiada: Nie wiem. Przestępstwo odbywa się za zasłonš niewiedzy, staje się niewidoczne nawet dla tych (może zwłaszcza dla tych), którzy je popełnili. Oni naprawdę nie wiedzš, co czyniš. A jednak prawda cały czas wychodzi na jaw. Możemy jš unieważniać, racjonalizować, mitologizować, odrzucać, ale ona jest wcišż obecna – nieustannie powraca tak, że każdy jš widzi, ale nikt nie chce jej zobaczyć. Aby tej prawdzie stało się zadoœć, na Majdanie obok niebieskiej flagi UE musiała się znaleŸć krwawa flaga UPA. Dlatego też protestujšcy w najbardziej szczytnych intencjach skandowali te same formuły, które w 1943 roku przynosiły zagładę. Na różne sposoby zasłaniali, ale jednoczeœnie ujawniali prawdę poczštków: „nie byłoby braterstwa bez bratobójstwa", tyle że czynili to we własnym języku: „Nie byłoby Majdanu bez Bandery", „Nie byłoby niepodległej Ukrainy bez Bandery", „Sława nacji! Smert woroham!". O swych krwawych poczštkach nie chce pamiętać żadna republika. My też, wspierajšc republikę Majdanu, nie chcieliœmy o nich pamiętać. Musieliœmy wyprzeć je jeszcze głębiej niż sami Ukraińcy, bo to my padliœmy ofiarš bratobójstwa na Wołyniu i to my musieliœmy wymazać nasze własne cierpienie. Zapewne z tego powodu polscy politycy i publicyœci, ludzie dobrzy i łagodni, tak głoœno krzyczeli „Sława Ukraini! Herojam sława!". Krzyczeli głoœno, żeby nie słyszeć innego krzyku, bardziej przerażajšcego, który dochodził do nich z przeszłoœci. W obliczu wzniosłego braterstwa na Majdanie, ekstatycznej, niemal œwiętej atmosfery, nie mogli uczynić inaczej. Wyczuwali siłę tłumu i chcieli stać się jej częœciš. Z drugiej strony był jakiœ naddatek emocji w stosunku Ukraińców do nas. Cały czas pamiętam swoje zaskoczenie, kiedy na Majdanie w 2004 roku ukraińscy narodowcy pod czarno-czerwonymi flagami, których ideowi przodkowie „riezali Lachów", œciskali Lacha z wdzięcznoœciš. Czy wnuki katów nie sakralizowały wnuków ofiar? Ten wspólny rytuał, w którym œwięciło się nasze braterstwo, miał w sobie coœ religijnego. Każde słowo o mordach na Wołyniu osłabiało tę nowš wspólnotę, a jednoczeœnie – wyraŸnie to czuliœmy – naruszało jakieœ najgłębsze tabu. Tych, którzy je wypowiadali, poddawano więc ostracyzmowi i dehumanizowano. Bo jeœli ich słowa przebiłyby się do naszej œwiadomoœci, musielibyœmy uznać, że uczestniczšc w republikańskiej odnowie Ukrainy, jednoczeœnie uczestniczymy w jej mrocznych poczštkach i zdradzamy pamięć o niewinnym cierpieniu.

Kainowe znamię

Mimo że ta diagnoza może budzić nasz opór, nie ma w niej nic nadzwyczajnego. Przecież wszyscy bardzo dobrze znamy opowieœć o krwawych poczštkach republiki. Od kilku dekad w zapierajšcych dech obrazach przedstawia jš nam Jarosław Marek Rymkiewicz. Nie powinno nas to zresztš dziwić, skoro właœnie poeci – jak pisze Arendt – strzegš skarbnicy pamięci i to oni widzš najlepiej, czym jest skarb republiki. Rymkiewicza nie braliœmy jednak wystarczajšco poważnie. Jego wizje traktowaliœmy jako wynik licentia poetica, a nie jako klucz do rzeczywistoœci. Nawet bezbłędny Andrzej Horubała nie zrozumiał, że Rymkiewicz opisuje nie ideał (trzeba wieszać, żeby stworzyć republikę), ale koniecznoœć (historia pokazuje, że jedyna droga do republiki wiedzie przez wieszanie). Polski poeta jest największym realistš i racjonalistš – jest socjologiem znacznie bardziej przenikliwym niż jego krytycy, którzy realizm i racjonalizm noszš na sztandarach. Ich twierdzenia o tym, że republikanizm jest oparty na rozumie i racjonalnoœci, wydajš się jedynie pobożnym życzeniem. Nawet Arystoteles, na którego lubiš się powoływać, wydaje się naiwny. Nie zauważajš bowiem, że choć uczestnictwo w polityce czyni nas ludŸmi, to nadal pozostajemy zwierzętami: zwierzętami politycznymi. Rymkiewicz przedstawia proces hominizacji o wiele bardziej realistycznie: to nie polityka, ale poprzedzajšce jš morderstwo czyni nas ludŸmi, polityka nigdy nie zamaże kainowego znamienia na naszych czołach, może je co najwyżej ukryć. Polscy komentatorzy nie zrozumieli radykalnej Rymkiewiczowskiej socjologii, gdyż padli ofiarš złudzenia, które opisał w 1983 roku w „Wielkim księciu": „Zdaje się, że nasze zainteresowanie demonicznš stronš historii, diabolicznymi siłami w historii działajšcymi, nie jest zbyt wielkie. Legendy naszego narodu mówiš, że u poczštków naszej historii stali aniołowie: ci, co się pojawili w chacie króla Piasta. Zło zostało pokonane – zjedzone przez myszy – i wtedy, wraz z pojawieniem się aniołów, rozpoczęła się historia Polaków. [...] Gdybyœmy wpuœcili do naszych dziejów demoniczne zło [...], musielibyœmy oczywiœcie zrezygnować z tej wizji historii, z tego marzenia czy też przeczucia, że poczęła się ona – i nadal się toczy – z woli dobrych duchów, że w dniu postrzyżyn przyszli aniołowie. Musielibyœmy pogodzić się z myœlš, że jakiœ zły duch – lub proœciej: jakieœ zło – może decydować o losie, o historii Polaków". Ci, którzy przeszli przez trening oœwiecenia, nie mogš przyjšć, że istnieje jakieœ zło, którego nie można odkupić. Tymczasem Rymkiewicz próbuje pokazać, że to, co najpiękniejsze, jest oparte na tym, co najbardziej mroczne, że nawet nasza sielska I Rzeczpospolita była oparta na przemocy i krwi. Z tego powodu po trzech dekadach przekształca nasz mit założycielski z anielskiego w demoniczny. Należymy do „narodu – jak tłumaczył Joannie Lichockiej – który jako swój mit założycielski (czy raczej baœń założycielskš) wybrał sobie opowieœć o królu Popielu i jego stryjach, więc proszę nie mówić, że mord polityczny to jest coœ strasznego. Polityczne mordowanie to jest używany od wieków sposób rozwišzywania problemów politycznych. Sposób jak każdy inny, ani zły, ani dobry – sposób zwykle skuteczny, przynoszšcy też zwykle korzystne (z punktu widzenia mordujšcych) rezultaty. Mordowanie polityczne nie jest ani moralne, ani niemoralne, można powiedzieć (używajšc sformułowania Fryderyka Nietzschego), że jest poza dobrem i złem. W tej naszej baœni aniołowie pojawiajš się trochę póŸniej, a ich wejœcie do chaty Piasta nie unieważnia posępnego i krwawego poczštku opowieœci". W swoich esejach polskich Rymkiewicz powraca do tego wštku. Rzeczpospolita próbowała się oprzeć na krwi swoich królów, na wieszaniu zdrajców w 1794 roku, na krwi księcia Konstantego, ale nigdy nie była w tym konsekwentna, królowie, zdrajcy i ksišżęta tego œwiata zawsze uchodzili z życiem (a przynajmniej częœć z nich). Z tego powodu, aby wreszcie zaistnieć, Rzeczpospolita musiała się w końcu oprzeć na własnej krwi, krwi ofiar: Zborowskiego, Reytana, powstańców warszawskich. To jednak, czy byliœmy katami, czy ofiarami nie ma znaczenia dla powstania republiki. W „Kinderszenen" Rymkiewicz wcale nie potępiał Niemców, raczej chłodno opisywał, jak dzięki szaleństwu mordowania stworzyli w sobie takš siłę, która pozwoliła im przetrwać apokaliptycznš klęskę i w kilka dekad ponownie zdominować Europę. On po prostu stwierdzał fakty: Republika Federalna Niemiec była tworzona (między innymi) przez katów Warszawy, Auschwitz i Leningradu.

Radykalna nadzieja

Gdy duch dziejów wreszcie przybył na tereny Rzeczypospolitej, zrobił to, czego wczeœniej dokonał w Europie: skrwawił ziemię. Mord – twierdzi Rymkiewicz – czyni z nas prawdziwych Europejczyków. Czy jesteœmy jednak skazani na takš Europę? Na wieczny kołowrót  œmierci? Czy każdy nowy poczštek musi być oparty na przemocy? Protestujšcy na Majdanie przeczuwali, musieli przeczuwać, że jest jakaœ inna droga. W tym samym czasie, gdy jedni krzyczeli „Smert woroham!", Smert woroham!", Smert woroham!", a potem już tylko „Smert, smert, smert!", inni uczestniczyli w mszy œwiętej w imię Tego, który daje życie i nawołuje do przebaczenia wrogom. Ta inna, radykalnie inna, odpowiedŸ cały czas zderzała się z logikš przemocy. Gdy jeden z duchownych pozdrawiał tłum słowami: „Sława Isusu Christu!", odpowiedział mu ryk: „Herojam sława!". W tym momencie na Majdanie zderzały się dwa œwiaty. Naprzeciwko republiki stawał Koœciół. Republika i Koœciół sš tak do siebie podobne, że poczštkowo możemy nie dostrzec tego, że reprezentujš różne porzšdki. Podobnie jak republika, Koœciół oparty jest na brutalnym mordzie: ukrzyżowaniu Chrystusa i męczeństwie kolejnych pokoleń wiernych. Ale wokół tego aktu nie tworzy się wspólnota przeœladowców, którzy zapominajš, że sš przeœladowcami, by stać się jeszcze bardziej skuteczni, lecz wspólnota, która staje po stronie ofiar (przede wszystkim: Najœwiętszej Ofiary) i wyrzeka się wszelkiej przemocy. Koœciół w przeciwieństwie do republiki nie tylko nie zapomina o krwawym poczštku, ale nieustannie czyni jego pamištkę, głosi chwałę zwyciężonych, nie pozwala ich uciszyć. Krew Chrystusa – jak pisze œw. Paweł – przemawia głoœniej niż krew Abla. Podczas gdy barbarzyńca nie wie, co czyni, bo nie dostrzega własnej winy, chrzeœcijanin odkrywa winę w sobie. Powiedzmy to mocniej: chrzeœcijanin to ten, który wie, że zabił Chrystusa. Czy republika może stać się Koœciołem? Dopiero wtedy, gdy ujrzy, że zło nie jest gdzieœ na zewnštrz, w innych, ale u jej poczštków, będzie mogła się z niego oczyœcić. Wtedy zaœ, choćby jej grzechy „były jak szkarłat, nad œnieg wybielejš; choćby były czerwone jak purpura, stanš się białe jak wełna" (Iz 1,18). Ta nadzieja jest tak radykalna, że wydaje się nieludzka. Nawet Taras Szewczenko, największy ukraiński poeta, nie umiał jej do końca przyjšć i cały czas się wahał, czy budować przyszły ład na krwi Chrystusa, czy jednak na krwi wroga. Ponieważ było to najważniejsze pytanie Majdanu, Szewczenko musiał stać się jego prorokiem.

Testament poety, ?dekalog nacjonalisty

Jeszcze przed Wiosnš Ludów poeta wstšpił do Bractwa Cyryla i Metodego, które było pierwszš kuŸniš ukraińskich patriotów. Na jego czele stał Mykoła Kostomarow, który wyobrażał sobie, że Ukraińcy nie będš odpłacać swoim przeœladowcom i powstanš nie na starotestamentalnym „oko za oko, zšb za zšb", ale na miłoœci Chrystusa, a to znaczy, że stanš się Koœciołem. Wizja Szewczenki była bardziej radykalna. Autor „Kobzara" widział doskonale, że imię Boga może legitymizować przemoc. W swym znanym wezwaniu pisał o Polakach: „Aż przyszli księża i w imieniu Chrystusa Pana podpalili Nasz cichy raj, rozlali morze Łez i krwi ludzkiej, a sierotom Zadali œmierć męczeńskš oto Ku jeszcze większej chwale Bożej... [...] Już się zaczęła uczta krwawa A ksišdz bez przerwy wyœpiewuje Wœciekłe: »Te Deum! Alleluja!...«" Szewczenko wierzył, że mimo wszystko Chrystus może zbawić Ukrainę i doprowadzić do pojednania z Polakami: „I tak Polaku, druhu, bracie, Zachłanni księża i magnaci Nas poróżnili, rozdzielili, A my wcišż zgodnie byœmy żyli. Podajże rękę Kozakowi I serce do niego przychyl, I razem w imię Chrystusowe Odbudujemy raj nasz cichy!" Ale nawet wtedy, gdy Szewczenko zdawał się pozbywać chęci odwetu, przemoc powracała. Nie wystarczyło mu odwoływać się do Boga; żeby zbudować „cichy raj", musiał przedtem wyeliminować wrogów budowanego porzšdku. W zgodzie z fundamentalnš intuicjš Arendt projektował przyszłe braterstwo, braterstwo między narodami, jako oparte na wykluczeniu „księży i magnatów". Choć nie dopowiadał, w jaki sposób należało ich wykluczyć, w swoim najpopularniejszym utworze, „Testament", był już znacznie bardziej dosłowny: należało przelać ich krew. Ponieważ nie mogło to się stać za jego życia, prosił o taki grób, „Aby łany rozłożyste / I brzeg Dniepru stromy / Można było widzieć, słyszeć / Jego grzmišce gromy. / Gdzie uniesie z Ukrainy / Do sinego morza / Wrażš krew...". Wraża, nieczysta krew musi spłynšć Dnieprem, aby Ukraina mogła się odrodzić. Poeta żšdał, aby Ten, który niósł pokój, zamienił się w Boga, który pomœci krzywdy jego narodu. Dopiero wtedy, gdy krew wrogów spłynie, pisał Szewczenko, „Wszystko rzucę i ulecę / Do samego Boga, / Aby modlić się... aż dotšd / Ja nie uznam Boga". Poezję Szewczenki, zawieszonš w tym chwiejnym punkcie pomiędzy państwem ziemskim a państwem boskim, można interpretować albo jako uœwięcenie pierwszego, albo jako profanację drugiego. Od interpretacji jego słów zależy, jaka będzie przyszłoœć Ukrainy i nasza przyszłoœć. Kolejne pokolenia patriotów traktowały Szewczenkę jak wieszcza, prawodawcę, założyciela narodu. Niektórzy stawali po stronie pokoju, interpretujšc alegorycznie „wrażš krew" jako jego własnš krew, zbrukanš przez grzech. Czynili tu podobnie do ojców Koœcioła, którzy interpretowali Stary Testament pełen krwawych aktów jako prefigurację walki duchowej Nowego Testamentu. Ale inni, coraz liczniejsi odczytywali go w duchu barbarzyństwa. Wokół nich powstawały kolejne republiki, a oni wcišż nie potrafili zbudować własnej. W tym celu musieli przekroczyć zbyt łagodne chrzeœcijaństwo i zatopić je w sile, w narodowym fanatyzmie. To, co u Szewczenki było jedynie poetyckš wizjš, realizowali z całš brutalnoœciš. Dlatego też, tak jak Doncow, Chrystusa zastšpili Duchem. To Duch, nie Bóg, stworzył dekalog ukraińskiego nacjonalisty: „Ja – Duch odwiecznej walki – czytamy w nim – który uchronił Ciebie od potopu tatarskiego i postawił między dwoma œwiatami, nakazuję nowe życie". Przykazanie „nie zabijaj" i „nie wystawiaj fałszywego œwiadectwa" Duch zastšpił ich rewersem: „Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni – głosił dekalog ukraińskiego nacjonalisty – kiedy tego wymaga dobro sprawy. Nienawiœciš oraz podstępem będziesz przyjmował wrogów Twego Narodu". W parze z kultem przemocy szła sakralizacja ziemskiego porzšdku. Jeœli odebrało się chwałę Bogu, można było na powrót przyznać jš sobie. Szewczenko fantazjował o przyszłoœci opartej na krwi, nacjonaliœci chcieli przyspieszyć przyszłoœć i ujrzeć krew. Nie wystarczyło już symboliczne wykluczenie magnatów i księży, należało „zlikwidować wszystkie œlady polskoœci": koœcioły, drzewa, chaty, ludzi. Jeœli u Szewczenki Polacy zadawali męczeńskš œmierć sierotom, OUN-B nie oszczędzał polskich dzieci. Jeœli u Szewczenki katoliccy księża mordowali z „Te Deum" na ustach, OUN-B rozpoczšł pogrom Porycka podczas mszy œwiętej od strzałów, które przeszyły katolickiego księdza, intonujšcego „Gloria". Jeœli u Szewczenki mord odbywał się w imię Boże, rzeŸ wołyńska stała się swoistš liturgiš œmierci z kulminacjš podczas Triduum Paschalnego. W latach 1943 i 1944 płonęły polskie wsie, zasłaniajšc dymem pożarów słońce. Po miesišcach gwałtów i rzezi wydawało się wreszcie, że spłynęła cała „wraża krew" i że w końcu Szewczenko pochowany nad Dnieprem będzie mógł się modlić i uznać Boga. Ale krew nie spłynęła i wcišż głoœno woła z ziemi. Autor jest socjologiem i publicystš, wicedyrektorem Centrum Myœli Jana Pawła II, redaktorem czasopism „Stan Rzeczy" i „44", autorem ksišżki „Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmišcej" (2012)
ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL